نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی، گروه مدیریت توسعه روستایی، دانشگاه یاسوج.

2 دانشیار ترویج کشاورزی و توسعه روستایی، گروه مدیریت توسعه روستایی، دانشگاه یاسوج.

چکیده

با وجود توجه و صرف هزینه از طرف دولت‌ها برای توسعه روستاهای هدف گردشگری، کمتر به اهمیت نگرش جامعه میزبان نسبت به گردشگری روستایی و حمایت آن‌ها از توسعه گردشگری توجه می‌شود. بر این اساس، پژوهش حاضر به تحلیل سازه‌های مؤثر بر نگرش روستائیان در خصوص گردشگری روستایی در منطقه درودزن شهرستان مرودشت پرداخته که در سال 1394 صورت گرفته است. این پژوهش به شیوه‌ی پیمایش انجام شده و داده‌های مورد نظر با کمک پرسشنامه از 250 نفر از روستائیان منطقه‌ی مورد مطالعه بدست آمد که بر اساس جدول کرجسی و مورگان به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده بودند. روایی صوری پرسشنامه، توسط متخصصان توسعه روستایی دانشگاه یاسوج تأیید و پایایی ابزار سنجش نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ که مقدار آن بین 61/0 تا 86/0 به دست آمد، مورد تأیید قرار گرفت. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که متغیر ارزش گردشگری روستایی نسبت به سایر متغیرهای مورد بررسی، سهم و نقش بیشتری در پیش‌بینی نگرش پاسخگویان نسبت به گردشگری روستایی داشته و پس از آن، متغیرهای درآمد از منبع گردشگری روستایی، مشاهده در زمینه گردشگری و موضوعات مربوطه قرار گرفتند. در پایان به منظور بهبود نگرش روستائیان نسبت به گردشگری روستایی، پیشنهاد می‌شود که وسایل ارتباط جمعی به ‌ویژه صدا و سیمای محلی، پخش برنامه های آموزشی و تبلیغاتی مختلف در مورد گردشگری روستایی، زمینه ها و موضوعات مرتبط را در اولویت خود قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of factors affecting rural people's attitudes towards rural tourism: the case of Doroodzan District of the Marvdasht County

نویسندگان [English]

  • Madineh Khosrowjerdi 1
  • Mehdi Nooripoor 2

1 M.Sc. Students of Rural Development. Rural Development Management Department, Yasouj University

2 Associate Professor of Agricultural Extension and Rural Development. Rural Development Management Department, Yasouj University

چکیده [English]

Although different governments place a lot of interest in developing rural tourism targets and a lot of budgets are spend in this respect, less attention is paid to study the attitudes of the host communities towards tourism.  Thus, the aim of this study was to analyze the factors that can affect the attitudes of rural people towards rural tourism in the Doroodzan District of the Marvdasht County. The research was conducted in 2015.  The survey research method was used for this purpose and data were collected using a pre-designed questionnaire. The research sample included 250 villagers that were selected using Kerjcie and Morgan Sampling Table and the Random Sampling Technique. The Face validity of the questionnaire was verified by the expert faculty members and the staff of the Rural Development Management Department of the Yasouj University, and its reliability was also verified by calculating Cronbach's Alpha reliability coefficient (from 0.61 to 0.86) that was obtained from a pilot study.  The results of the Path Analysis showed that value of tourism is the most effective factor for predicting the respondents' attitudes towards rural tourism. Next to that there are other variables such as income from tourism and observation that have had the most effect on the respondents' attitudes. Finally, it is recommended that the means of mass media such as local radio and television broadcast services prepare programs and campaigns about rural tourism and related topics in order to improve the attitudes of the rural people towards rural tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attitude
  • Rural tourism
  • path analysis
  • Doroodzan
شاه ولی، م. و نوری­پور، م. 1386. سازه­های مؤثر بر نگرش دانشجویان کشاورزی کشور (راهکارهای هدایت داوطلبان به رشته­های کشاورزی). فصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، 3 (1): 71ـ 55.
نوری، م. و نوری­پور، م. 1386. سازه­های مؤثر بر پذیرش تعاون و کار گروهی در شهرستان بویر احمد: ارائه الگویی توسعه یافته از نظریه­های عمل منطقی و رفتار برنامه­ریزی ­شده. فصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، 10(1): 140- 119.
Abdollahzadeh, G. and Sharifzadeh, A. 2014. Rural residents’ perception toward tourism development: A study from Iran. Tourism Research, 16: 126–136.
Boley, B., Mc Gehee, N.G., Perdue, R.R. and Long, P. 2014. Empowerment and resident attitudes toward tourism: Strengthening the theoretical foundation through a weberian lens. Annals of Tourism Research,49: 33–50.
Muresan, I. C., Oroian, C. E., Harun, R., Arion, F. H., Porutiu, A., Chiciudean, G. O., Todea, A. and Lile, R. 2016. Local residents’ attitude toward sustainable rural tourism development. Sustainability, 8(1): 1-14.