نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تبریز

3 دانشیار گروه اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده

پژوهش حاضر با هدف سنجش میزان تمایل کشاورزان نسبت به مشارکت در طرح یکپارچه‌سازی اراضی در سال 1394 در شهرستان ارزوئیه انجام شده است. جامعه آماری مورد نظر شامل کشاورزان بخش مرکزی شهرستان ارزوئیه (1200=N) بودند که از این میان تعداد 105 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه‌ای محقق‌ساخته بود که روایی آن توسط گروهی از متخصصان و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (84/0- 80/0) تأیید شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها به وسیله نرم‌افزار SPSS انجام شد. یافته‌های حاصل از پژوهش نشان داد که 54 درصد کشاورزان به میزان زیادی تمایل داشتند در طرح یکپارچه‌سازی اراضی شرکت کنند. میزان تمایل 6/27 درصد از آن‌ها نیز در سطح متوسط و 2/17 درصد از آن‌ها در سطح کم طبقه‌بندی گردید. همچنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه گام به گام نشان داد که متغیرهای میزان آگاهی از طرح یکپارچه‌سازی اراضی، تحصیلات و تعداد قطعات زمین زراعی قادر به تبیین 60 درصد از تغییرات متغیر تمایل کشاورزان به مشارکت در طرح یکپارچه‌سازی اراضی بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Assessing the Extent of the inclination of Farmers towards Participation in the Design of Land Consolidation (Case Study: Central Sector Orzuie City of Kerman Province)

نویسندگان [English]

  • Maryam Tajeri Moghaddam Tajeri Moghaddam 1
  • Soodabeh Pooralimardan Pooralimardan 2
  • Hossein Raheli Raheli 3

1 phd candidate, agricultural development, Young Researchers and Elite club, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

2 Graduated student, Department of Agricultural Extension and Education, Tabriz University, Iran

3 Associate Professor, Department of Agricultural Economics and Development, Tabriz University, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study is to assess the extent of tendency of the farmers towards participation in the design of land consolidation in Orzuie in 2015. The statistical population in this study is farmers in the central sector of Orzuie (N=1200). 105 of whom were selected as research samples using random simple sampling method. The main instrument in this study was a Researcher-Made questionnaire whose validity was confirmed by a group of experts and the Cranach's Alpha coefficient was used for the reliability (0.80-0.84). The data was analyzed by using the SPSS software. The results illustrated that 54% of farmers were highly inclined to participate in the design of land consolidation. The degree of their inclination was classified to be 27.6% in the average levels, and 17.2% in the low levels. Also, the result of stepwise multiple regressions analysis indicated that 60 percent variations of the inclination  of the farmers towards participation in the design of land consolidation was determined by the extent awareness of the design of land consolidation, education and number of pieces of farmland.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Land Consolidation
  • Orzuie City
  • participation
  • Tendency of Farmers
Zou, X., Luo, M., Su, W., Li, D., Jing, Y., Ju, Z. and Wang, J. (2008). Spatial decision support system for the potential evaluation of land consolidation projects. WSEAS Transactions on Computers, 7(7): 88-104.