نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی دانشگاه تهران و کارشناس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه علمی کاربردی جهاد، مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره)

2 استادیار سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه علمی کاربردی جهاد، مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره)

چکیده

بهبود نگرش گلخانه‌داران، به‌عنوان متولیان تولید، نسبت به کشاورزی پایدار می‌تواند زمینه‌ساز افزایش پایداری این نوع نظام کشت گردد؛ بنابراین هدف این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر نگرش گلخانه‌داران به کشاورزی پایدار در استان البرز بود. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده‌ها میدانی است. جامعه آماری تحقیق حاضر را 366 گلخانه‌دار فعال استان البرز (366N=) تشکیل می‌دادند. با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 155 مورد تعیین شد که با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب برحسب شهرستان‌های محل فعالیت انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها در تحقیق حاضر پرسشنامه بود که روایی آن، توسط پانل متخصصان دانشگاه تهران و پایایی آن نیز با ضریب آلفای کرونباخ 85/0 مورد تأیید قرار گرفت. نتایج نشان داد که 41 درصد از گلخانه‌داران نگرش مثبتی به کشاورزی پایدار داشتند. یافته‌های مقایسه میانگین حاکی از وجود اختلاف معنی‌دار بین نگرش گلخانه‌دارای دارای تحصیلات مرتبط با کشاورزی و غیرمرتبط بود. تحلیل همبستگی نشان داد که بین رفتار اطلاع‌یابی و استفاده از کانال‌های ارتباطی با نگرش رابطه مثبت معنی‌دار وجود داشت. علاوه بر این نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که چهار متغیر وارد شده به مدل حدود 40 درصد از واریانس نگرش گلخانه‌داران نسبت به کشاورزی پایدار را تبیین می‌کرد. در نهایت نتایج این تحقیق پیشنهاد می‌کند که با توجه به تأثیر نگرش بر نوع رفتار، می‌توان با تغییر نگرش گلخانه‌داران از طریق اطلاع‌رسانی و انواع مختلف آموزش، پایداری تولید را افزایش و سلامت عمومی جامعه را بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Attitude of the Greenhouse Owner towards Sustainable Agriculture in Alborz province

نویسندگان [English]

  • Omid Jamshidi 1
  • Seyd Davoud Haji Mirrahimi 2

1 PhD student, department of Agricultural Management and Development, University of Tehran, Iran/ Imam Khomeini Higher Education Center

2 Assistant Professor, Imam Khomeini Higher Education Center

چکیده [English]

The attitude of greenhouse owner as the basis of agricultural production towards sustainable agriculture could be grounds for increasing the sustainability of this type of cultivation system. Therefore, the main purpose of this study is to investigate the factors affecting the attitude of greenhouse owners towards sustainability in the Alborz province. The target population for this study consisted of all active greenhouse owners in the Alborz province (N=366). The sample size was determined by using Cochran’s formula (n=155) and using the proportional stratified random sampling method. The validity was confirmed by a panel of experts and its reliability was established by Cronbach's Alpha coefficient (0.85). The results showed that the attitude of 41 percent of the respondents towards sustainability was positive. Also, there were significant differences between the attitudes of the respondents in the group with related education and unrelated education group. Correlation analysis showed that the there is a positive relation between attitude towards searching behavior and the use of communication channels. In addition, the results of multiple regression analysis indicated that about 40 percent of the attitudes of greenhouse owner towards sustainable agriculture are explained by 4 variables. The result of this study indicate that by using different means of providing information and training, we can change the attitudes of greenhouse owners and lead them to produce more sustainable and healthy product.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attitude
  • Sustainable agriculture
  • Greenhouse Owner
  • Alborz province
عباسی، ف. چیذری، م و اسدی، ع. 1391. تحلیل موانع پذیرش فناوری­های راهبرد مدیریت جامع تولید و حفاظت از محصولات باغی از دیدگاه گلخانه­داران استان اصفهان. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 43(3): 434-421.
 
Adebayo, S. A. and Oladele, O. I. 2012. A review of selected theories and their applications to information seeking behavior and adoption of organic agricultural practices by farmers. Life Science Journal, 9(3): 63-66.
Agricultural Jihad organization of Alborz province. 2012. Deputy of Plant production