نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری توسعه‌ی کشاورزی پردیش کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی

2 استادیار گروه ترویج و توسعه روستایی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی، دانشگاه رازی

3 استادیار دانشگاه رازی، دانشکده معماری، گروه معماری

چکیده

نوسازی مساکن روستایی بر‌مبنای اصول پایداری از مهم‌ترین پیش‌نیازهای توسعه‌ی پایدار روستایی است. دستیابی به این مهم جزء با شناخت دقیق جایگاه مساکن روستایی در طیف پایداری و برنامه‌ریزی طرح‌های روستایی بر‌مبنای آن امکان‌پذیر نمی‌باشد. از طرفی بررسی میزان پایداری ابعاد مختلف مسکن روستایی نقش تعیین کننده‌ای در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با چگونگی پیشبرد این طرح در راستای توسعه پایدار روستایی خواهد داشت. لذا در تحقیق حاضر به بررسی و مقایسه‌ی ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی- فنی و کالبدی مساکن نوساز روستایی با رویکرد پایداری، پارادایم کمی و روش مطالعه‌ی موردی پرداخته شد. جامعه‌ی آماری تحقیق تمام افراد ساکن روستای پل باباحسین از روستاهای شهرستان خرم‌آباد بوده که خانه‌های خود را نوسازی کرده و به صورت تمام‌شماری مورد مطالعه قرار گرفتند (125N=). نتایج تحقیق نشان داد در 4 بعد اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی-فنی و کالبدی، مساکن نوساز روستای روستای پل‌بابا حسین هرچند به میزان کم به سمت پایداری متمایل بوده، با این حال شاخص ترکیبی اقتصادی نوسازی مساکن روستایی نسبت به سایر شاخص‌ها پایدارتر به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of Sustainability of New Rural Housing (Case of ole Baba Hoseyn Bridge Village)

نویسندگان [English]

  • Jeyran Chamcham 1
  • Ali Asghar Mirakzadeh 2
  • Abas Mahravan 3

1 M.Sc student, University of Razi, Department of Extension and Rural Development

2 Assistant professor, University of Razi, Department of Extension and Rural Development

3 Assistant professor, University of Razi, Department of Architecture

چکیده [English]

Modernization of rural housing based on the principles of sustainability is one of the most important prerequisites for achieving sustainable development in rural areas. This can only be achieved by knowing the exact status of rural housing and its range of stability. And rural planning is not possible without it. On the other hand, survey of the stability of the different aspects of rural housing will have a decisive role in decisions related to how to promote this project aimed at sustainable rural development. Therefore, this study we have investigated and compared the economic, Social, environmental, technical and physical aspects of new rural housing with sustainability approach, quantitative paradigm and the case study method. The statistical population in the study were all the people of Baba Hoseyn Bridge Village from which a number were selected who had reconstructed their homes. The results are shown in 4 dimensions of new housing's economic, social, environmental, technical and physical aspects in the Baba Hoseyn Bridge Village although they have very little inclination towards sustainability. Despite this, the hybrid economic index for reconstruction of rural housing turned out to be more stable than other metrics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pol-e-babahoseyn
  • Renovation
  • rural housing
  • sustainable development
  • Sustainability indexs
اهری، ز. و حبیبی، م. 1370. مسکن حداقل. تهران: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، تهران.
بسحاق، م.، صیدائی، ا. و جمینی، د. 1391. تحلیلی بر پایداری اجتماعی مسکن در مناطق روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان ازنا). فصلنامه علمی- تخصصی برنامه ریزی منطقه ای، 5: 11-1.
بمانیان، م.، فیض آبادی، م. و حسن آبادی، م. 1389. معماری پایدار در مسکن روستایی ضرورت اقتصاد پایدار (مورد مطالعه: منطقه روستایی پائین جوین). فصلنامه فرهنگ مردم، 33: 31-26.
جزایری، ک. 1363. ساختمآن‌های روستایی (درسنامه). دانشگاه شهید چمران، اهواز.
سرتیپی‌پور، م. 1385. مسکن روستایی در برنامه های توسعه. فصلنامه هنرهای زیبا، 27: 56-47.
سعیدی ،غ. 1380. ارزیابی سیاست های مسکن اجتماعی در برنامه دوم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت ایران.
شمس الدینی، ع.، شکور، ع. و رستمی، ر. 1390، تأثیر نوسازی مساکن روستایی بر اقتصاد معیشتی روستائیان (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان ممسنی). مسکن و محیط روستا، 135: 70-57.
شهبازی، ا. 1389. درآمدی بر آسیب شناسی توسعه روستایی. انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
شهروزتهرانی، ای. (ترجمه). 1388. رهنمودهایی به سوی معماری پایدار. ادوارد، ب. انتشارات مهرورزان، تهران.
گرجی مهلبانی، ی. 1389. معماری پایدار و نقد آن در حوزه محیط‌زیست. نشریه علمی- پژوهش انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، 1: 100-91.
قاسم زاده، م.،کاری ب. و طهماسبی، ف. 1389. مسکن روستایی و ضوابط صرفه جویی در مصرف انرژی. مسکن و محیط روستا، 131: 60-51.
قنبری، ن.، رمضان زاده لسبویی، م. و معصوم پرور سماکوش، ج. 1390. نگرش ساکنین از ابعاد مساکن روستایی (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه). فصلنامه علمی پژوهشی نگرش های نو در جغرافیای انسانی، 3: 120-105.
لطفی، ح.، احمدی، ع. و حسن زاده فرجود، د. 1388. شاخص­های و مولفه­های ضروری در برنامه ریزی و سیاست­گذاری مسکن روستایی در ایران. فصلنامه جغرافیایی آمایش، 7: 123-105.
میرلطفی، م.، توکلی، م. و بندانی، م. 1390. بررسی تطبیقی و ضعیت استقرار جهات جغرافیایی مسکن روستایی و مصرف انرزی در منطقه سیستان. مسکن و محیط روستا، 138: 52-39.
Baltruszewicz, M. 2014. Dynamics of energy and carbon emissions in residential building stocks (The role of solutions for single-family houses built between 1980-1990). Norwegian University of Science and Technology, Norwegian.
Bhoyar, S.P., Dusad, S., Shrivastava, R., Mishra, S., Gupta, N. and Rao, A.B. 2014. Understanding the impact of lifestyle on individual carbonfootprint. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 133: 47 – 60.
Bin, G. and Parker, P. 2012. Measuring buildings for sustainability: Comparing the initial and retrofit ecological footprint of a century home – The REEP House. Applied Energy, 93: 24–32.
Dodoo, A. and Gustavsson, L. 2013. Life cycle primary energy use and carbon footprint of wood-frame conventional and passive houses with biomass-based energy supply. Applied Energy, 112: 834–842.
Jones, R.A. 1985. Research Methods in the Social and Behavioural Sciences. Sinauer Associates Inc,US. 
Kuzyk LW. 2012. The ecological footprint housing component: A geographic information system Analysis. Ecological Indicators, 16: 31–39.
Mahravan, A. and Vale, B. 2011. Ecological and Cultural footprint of Architecture which Contributes to Sustainable Development of Eco-tourism. 2011 Shanghai International Conference on Social Science (SICSS 2011).
Omer, A. M. 2008. Energy, environment and sustainable development. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 12: 2265-2300.
Stefinlongo, G. 1986. Architecture of The Environment. The Science of the Total Environment.55: 375-382.
Vitousek, P.M. 1994 Beyond global warming: ecology and global change. Ecology,75:1861.
Zhai, Z.h. and Previtali, J.M. 2010. Ancient vernacular architecture: characteristics categorization and energy performance evaluation. Energy and Buildings, 42: 357–365.