نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

تصمیم‌ گیری در مدیریت بازار آینده زمانی موفقیت‌آمیز خواهد بود که روابط متقابل اقتصادی همانند روابط بیولوژیکی در نظر گرفته شود. این پژوهش با ارائه یک سیستم تقاضای معکوس تعمیم‌یافته تفاضلی، به بررسی بازار مواد غذایی حاوی پروتئین حیوانی در ایران پرداخته و جزئیات ارتباط بازار بین گونه‌های مختلف موادغذایی در این بازار را مورد بررسی قرار داده است. آمار مور نیاز از شرکت پشتیبانی امور دام و سالنامه‌های آماری کشاورزی از سال 1353 تا 1390 مورد استفاده قرار گرفت. برآورد سیستم تقاضای معکوس تعمیم‌یافته تفاضلی (GIDS) و آزمون ضرایب ترکیبی نشان می‌دهد، بهترین مدل برای بررسی تقاضای مواد غذایی حاوی پروتئین در روستاهای کشور، مدل IAIDS می‌باشد. نتایج نشان داد که کشش‌های متقاطع جبرانی برآورد شده در سیستم تقاضای معکوس IAIDS  بیانگر جانشینی شیر و تخم‌مرغ و همچنین گوشت قرمز و گوشت مرغ است. کشش‌های خود مقداری جبرانی مطابق مبانی تئوریک، منفی بوده است. این بدان معناست که با افزایش قیمت هر کدام از کالاها، مقدار مصرف آن‌ها کاهش می‌یابد. از آنجا که گوشت قرمز و شیر برای مصرف‌کنندگان روستایی به عنوان یک کالای ضروری محسوب می‌شود. نتایج مربوط به محاسبات کشش جانشینی آلن نیز نشان داد که  گوشت مرغ به عنوان بهترین جانشین برای شیر و بالعکس است. بهترین جانشین برای گوشت قرمز، گوشت مرغ بوده و گوشت قرمز به عنوان بهترین جانشین برای تخم‌مرغ است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Differential Generalized Inverse Demand System estimation (DGIDS) for animal protein in rural areas in Iran

نویسندگان [English]

  • mohammad Ghorbani 1
  • komeil mahjori karmozdi 2

1 Professor, Department of Agricultural Economics, Ferdosi University Mashhad.

2 PHD Student, Department of Agricultural Economics, Ferdosi University Mashhad.

چکیده [English]

Management will make a decision on the future market when economic interrelationships are considered as biological relationships. This paper presents a Differential Generalized Inverse demand system to explore the market of foods containing animal protein and the relationships between different strains of food market existing in the market are discussed in detail. Statistics needed to support the company's affairs and the livestock Statistical Yearbook of Agriculture from 1974 to 2011 was used. Inverse demand system estimated generalized differential (GIDS) and test compound coefficients show that the best model for studying the demand for food containing protein villages in the country is the IAIDS model. The results showed that compensation cross elasticity indices estimated in the inverse demand substitution indicates IAIDS milk and eggs as well as meat and poultry. Quantitative Elasticity indices following theoretical foundations based on compensation were negative. This means increase in the price of any commodity its consumption drops. Meat and milk are essential products for rural consumers. The results of using the Allen elasticity of substitution also show that poultry is the best substitute for milk and vice versa. Also, poultry is the best substitute for red meat and red meat is the best substitute for eggs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Animal protein
  • Differential generalized Inverse demand system estimation
  • Village
بخشوده، م.، شاهنوشی، ن.، فیروز زارع، ع.، دوراندیش، آ. و آذری­فر، ی. 1390. بررسی عرضه­ی خوراک دام و طیور برای کفایت عرضه­ی مواد پروتئینی حیوانی در ایران. فصلنامه اقتصاد کشاورزی، (5)4: 131-158.
تارمست، ق. فرهانی نیک، ح. فخرائی، ع. 1379. برآورد پارامترهای سیستم تقاضای تقریباً ایده­آل و بررسی تقاضا برای گروهی از خوراکی­ها در ایران. مجلۀ دانش کشاورزی، 10(3): 59-73.
حسن پور، الف. 1378. بررسی رفتار قیمت سیب زمینی، گوجه فرنگی و پیاز با استفاده از سیستم تقاضای معکوس، مجموعه مقالات سومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران.
سحرابی، ف.، حسین زاد، ج. و دشتی، ق. 1390. برآورد سیستم تقاضا برای گروه اصلی کالاهای خوراکی خانوارهای شهری در ایران با استفاده از سیستم تقاضای معکوس. تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 3(4): 17-31.
شاهنوشی، ن.، بخشوده، م.، فیروز زارع، ع.، آذرین فر، ی. و نیکوکار، ا. 1390. بررسی کفایت عرضه محصولات پروتئین حیوانی در راستای اهداف برنامه چهارم توسعه. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، 19(74):249-221.
عزیزی، ج.1380. تخمین توابع تقاضای انواع گوشت در ایران. فصلنامۀ اقتصادکشاورزی و توسعه، 19(34): 217-237.
عزیزی، ج. و ترکمانی، ج. 1380. تخمین توابع تقاضای انواع گوشت در ایران. فصلنامه ی اقتصاد کشاورزی و توسعه، 34: 17-35.
فلسفیان، آ. و قهرمانزاده، م. 1391. انتخاب سیستم تابعی مناسب جهت تحلیل تقاضای انواع گوشت در ایران. نشریه پژوهش­های صنایع غذایی، 22(2): 176-187.
قاسمی، ح. 1373. نهادینه کردن امنیت غذایی: دیدگاه­ها. فصلنامه­ی اقتصاد کشاورزی و توسعه، 39-46.
قرشی ابهری.، ج. و صدرالاشرافی، م. 1384. برآورد تقاضای انواع گوشت در ایران با استفاده از سیستم تقاضای تقریباً ایده­آل. مجله علوم کشاورزی، 11(3): 134-143.
قربانی، م.، شکری، ا .و مطلبی، م. 1389. برآورد الگوی تصحیح خطای سیستم تقاضای تقریبا ایده­آل برای انواع گوشت در ایران. مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه، 69 :1-17.
مجاورحسینی، ف .1386. برآورد کششهای قیمتی و درآمدی برای گروه­های کالای خوراکی و غیر خوراکی با استفاده از سیستم تقاضای تقریبا ایده­آل. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه ( ویژه بازارهای کشاورزی)، 15(57): 199-224.
مرکز آمار ایران، سالنامه آماری، 1391.
نورا... زاده، ا. 1378. سیستم معادلات تقاضای تقریباً ایده آل سه مرحله­ای برای بخش خوراک و گوشت در مناطق شهری ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، تهران.
Anderson, R. 1980. Some theory of inverse demand for applied demand analysis. European Economic Review, 14(3): 281–290.
Barten, A. P. and Bettendorf. L. J .1989. Price Formation of Fish: An Application of an Inverse Demand System. European Economic Review, 33(8): 1509–25.
Brown, Mark G., Jonq Ying, Le., James, L. and Seale, J. R .1995. A Family of Inverse Demand Systems and Choice of Functional Form. Empirical Economics, 20(3): 519–30.
Daneshvar, M. K., Shahnoushi, N. and Rezapour, F. 2010. An Experimental Comparison between Demand Systems of Major Food Groups in Urban Economics. American Journal of Applied Sciences, 7 (8) : 1164-1167.
Eales, J., Durham, C. and Wessells, C. R. 1997. Generalized models of Japanese demand for fish. American Journal of Agricultural Economic, 79: 1153-1163.
Eales, J. and Wessells, C. R. 1999. Testing separability of Japanese demand for meat and fish within differential demand systems. Journal of Agricultural and Resource Economics, 24: 114-126.
Huang, K. S. 1988. An Inverse Demand System for U.S. Composite Foods, American Journal of Agricultural Economics, 70:902-909.
Karagiannis, G., Katranidis, S. and Velentzas, K. 2000. An error correction almost ideal demand system for meat in Greece”, Agricultural Economics, 22: 29–35.
Lee, Y. 2007. Analysis of the Impact of Fish Imports on Domestic Crawfish Prices and Economic Welfare Using Inverse Demand Systems. Doctoral Thesis. Louisiana State University andAgricultural and Mechanical College.
Park, H., Thurman, W.N. and Easly, J. E .2004. Modeling Inverse Demands for Fish: Empirical Welfare Measurement in Gulf and South Atlantic Fisheries. Marine Resource Economics, (19): 333–351.
Tambi N. E. 1996. The dynamics of household beef consumption in Cameroon. Agricultural Economics 14 : 11-19