مقاله پژوهشی ترویج و آموزش کشاورزی
بررسی سازه ‏های مؤثر بر مشارکت کشاورزان در مدیریت آبیاری (مورد مطالعه شهرستان خوی)

جمیله علیلو؛ محمد چیذری؛ شهلا چوبچیان

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1397، صفحه 289-309

https://doi.org/10.22048/rdsj.2019.119243.1712

چکیده
   هدف این پژوهش بررسی سازه‏های مؤثر بر مشارکت کشاورزان در مدیریت آبیاری در شهرستان خوی بود. تحقیق حاضر از نوع علی- ارتباطی بود و به روش پیمایش انجام شد. جامعه آماری تحقیق تمامی کشاورزان شهرستان خوی در سال زراعی 95-1394 بودند (19088N=) که تعداد 379 نفر با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و روش نمونه‌گیری طبقه­ای با انتساب متناسب به عنوان نمونه­های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ترویج و آموزش کشاورزی
شناسایی موانع توسعه‌ کشاورزی از دیدگاه کشاورزان دهستان قراتوره

ژیلا مرادی؛ علی اصغر میرک زاده؛ فرحناز رستمی

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1397، صفحه 311-327

https://doi.org/10.22048/rdsj.2019.97696.1676

چکیده
  بخش کشاورزی اگرچه یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور است، اما در عین حال با تنگناهای عمده‌ای روبرو است. از این‌رو هدف از این تحقیق، شناسایی موانع توسعه کشاورزی از دیدگاه کشاورزان دهستان قراتوره بود. جامعه آماری تحقیق،2800 نفر از کشاورزان 27 روستای دهستان قراتوره بودند که از جامعه آماری مذکور تعداد 338 کشاورز با استفاده از روش نمونه­گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
تحلیل عوامل مؤثر در کارآفرینی گردشگری روستایی مطالعه موردی: دهستان زوارم شهرستان شیروان

حسین فراهانی؛ سیده پروین حسینی؛ شادی بایزیدی

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1397، صفحه 329-346

https://doi.org/10.22048/rdsj.2019.128321.1727

چکیده
  مطالعه ادبیات توسعه و برنامه‌ریزی روستایی نشان می‌دهد که یکی از شناخته ‌شده‌ترین راهبردهای توسعه روستایی کارآفرینی است. از این‌رو آن چیزی که در این میان مورد توجه است، اهمیت دادن به نقش کارآفرینی روستایی و مقوله کسب‌وکار روستایی است. به همین منظور این پژوهش با هدف تحلیل عوامل مؤثر بر کارآفرینی در بخش گردشگری نواحی روستایی انجام ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ترویج و آموزش کشاورزی
بررسی اثرات طرح‌های‌منابع طبیعی و آبخیزداری اجرا شده با مشارکت بهره‌برداران حوزه در توسعه روستا (مطالعه موردی: حوزه قره شیران شهرستان نیر استان اردبیل)

محسن ملکی؛ رضا دهقانی بیدگلی؛ رضا قانع مقدم

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1397، صفحه 347-362

https://doi.org/10.22048/rdsj.2019.128171.1726

چکیده
  طرح‌های ‌منابع طبیعی اهداف متعددی در سطوح مختلف فنی، اجتماعی‌سیاسی و غیره دارند که عمدتاً شامل مهار و مبارزه با فرسایش و هدررفت آب، بهینه­سازی استفاده از منابع ‌آب و خاک، افزایش تولیدات آبخیزها اعم از گیاهی و دامی، افزایش درآمد ساکنین آبخیزها و کاهش خسارت ناشی از فرسایش خاک و سیلاب‌ها و اهدافی از این قبیل می­باشد. در برنامه‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جامعه شناسی روستایی
رابطه سرمایه اجتماعی و رفتار کشاورزان در حفاظت از آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت قزوین)

صادق صالحی؛ فاطمه ابراهیم خانی

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1397، صفحه 363-382

https://doi.org/10.22048/rdsj.2019.110206.1689

چکیده
  طی چند دهه ی اخیر، مسائل آب به یکی از مسایل اساسی در محیط زیست ایران تبدیل شده است. در ایران علی‌رغم کمبود منابع آب، میزان مصرف آب فراتر از استاندارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جهانی است و بیشترین اتلاف آن نیز در بخش کشاورزی صورت می‌گیرد. از جمله راهکارهای مناسب برای استفاده بهینه و موثرتر آب اتخاذ سیاست‌های مقابله‌‌ای است. موفقیت اجرای سیاست‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
تحلیل امنیت اجتماعی و اثرات آن در توسعه گردشگری مورد مطالعه: روستای سراب هرسم- شهرستان اسلام آباد غرب

وکیل حیدری ساربان؛ سهیلا باختر؛ عبدالرضا خوش رفتار

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1397، صفحه 383-395

https://doi.org/10.22048/rdsj.2019.111607.1690

چکیده
  امروزه امنیت مهم‌ترین و اساسی‌ترین اصل در تدوین راهبرد توسعه گردشگری در جهان قلمداد می‌شود. امنیت و گردشگری، پارامترهای یک معادله هستند که نسبتی مستقیم با هم دارند. از این­رو پژوهش حاضر با هدف بررسی و ارزیابی تأثیر امنیت اجتماعی بر توسعه گردشگری روستای هدف گردشگری سراب هرسم از توابع شهرستان اسلام­آباد غرب انجام شده است. جامعه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی عوامل تأثیرگذار بر مقاومت خانوار روستایی شهرستان الشتر در هنگام خشکسالی با استفاده از چارچوب معیشت پایدار

محمد اسدالهی؛ حسین آگهی؛ زهرا اطهری

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1397، صفحه 397-406

https://doi.org/10.22048/rdsj.2019.125076.1721

چکیده
  وجود خشکسالی‌های اخیر در ‌ایران، یکی از مخاطرات مهم طبیعی محسوب می‌شود که دارای اثرات و پیامدهای عدیده‌ای به ویژه در نواحی روستایی است. از جمله این پیامدها دشواری امرار و معاش خانوارهای روستایی است. در این راستا این مطالعه توصیفی- پیمایشی به تحلیل و بررسی عوامل اثرگذار بر مقاومت خانوار روستایی هنگام خشکسالی در شهرستان الشتر پرداخته ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ترویج و آموزش کشاورزی
بررسی کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی نظام‌های بهره‌برداری خرد و دهقانی در روستاهای شهرستان میانه

سید سینا عیسی پور؛ رضا مقدسی؛ مهدی پیروزیان؛ جلیل اجلی

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1397، صفحه 407-424

https://doi.org/10.22048/rdsj.2019.115991.1703

چکیده
  خرده مالکی در روستا و پراکندگی قطعات اراضی یکی از عناصر ساختار سنتی کشاورزی در ایران است و بیشترین سهم را در تولیدات کشاورزی و اشتغال­زایی بر عهده دارد. این نظام عمدتاً واحدهای موسوم به خرد و دهقانی زیر 10 هکتار را در اکثر روستاها شامل که هر بهره­بردار معمولاً یک خانوار می­باشد. این الگوی بهره­برداری با داشتن ویژگی­هایی چون ...  بیشتر