نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.

2 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه، ایران.

4 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه، ایران.

چکیده

خرده مالکی در روستا و پراکندگی قطعات اراضی یکی از عناصر ساختار سنتی کشاورزی در ایران است و بیشترین سهم را در تولیدات کشاورزی و اشتغال­زایی بر عهده دارد. این نظام عمدتاً واحدهای موسوم به خرد و دهقانی زیر 10 هکتار را در اکثر روستاها شامل که هر بهره­بردار معمولاً یک خانوار می­باشد. این الگوی بهره­برداری با داشتن ویژگی­هایی چون ضعف سازمانی و ساختاری، پائین بودن سطح سواد و دانش فنی، عدم استفاده بهینه از منابع تولید، بالا بودن هزینه­های تولید، و در نهایت غیراقتصادی بودن و عدم کارایی شناخته می­شود. در پژوهش حاضر به منظور محاسبه و تعیین سطح کارایی نظام بهره‌برداری خرد و دهقانی اطلاعات مربوط به سال 1393 جمع­آوری و از روش تحلیل پوششی داده‌ها استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق 9600 نفر بهره‌بردار خرد و دهقانی زیر ده هکتار می­باشد که عمدتاً در روستاها بوده و با استفاده از روش نمونه­گیری چند مرحله­ای آزمودنی­ها حجم نمونه محاسبه شده 48 به دست آمد و در مجموع 60 پرسشنامه با دقت بالایی تکمیل گردید، نتایج بدست آمده از تحقیق نشان داد که میانگین کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی مزارع خرد و دهقانی مورد مطالعه روستاهای شهرستان میانه به ترتیب برابر با 03/60، 06/60، 02/34 می­باشد که بیانگر قابل افزایش بودن کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی به میزان 7/39 ، 4/39 و 8/65 درصد می­باشد. که نشان‌دهنده ضعف در دانش فنی موجود، مدیریت مزارع و عدم استفاده از مقیاس بهینه می­باشد. لذا لزوم افزایش دانش فنی جهت تخصیص بهینه منابع و همچنین بکارگیری مطلوب نهاده­ها لازم می­باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation technical, allocation and economic efficiency and Small-Peasant Farming Systems in the villages of City Miyaneh

نویسندگان [English]

  • Seyed sina Eisapour 1
  • Reza Moghaddasi 2
  • Mehdi Pirozian 3
  • Jalil Ajali 4

1 Phd Student of Agricultural Economics Dep, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.

2 Associate Professor of Agricultural Economics Department,Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.

3 MSc. Graduated of agriculture management, Islamic Azad University,miyaneh, iran.

4 Assistant Professor of Agronomy, Faculty of Agriculture، Islamic Azad University ،Miyaneh, Iran

چکیده [English]

Fragmentation of small agricultural lands and traditional agricultural lands in Iran is one the largest factors responsible for agricultural production and employment is responsible. The system mainly consists of 10 acres called the micro and the peasantry, and each operator will usually include a family operation. This pattern of operation with features such as organizational and structural weaknesses, low level of education and technical knowledge, scatter plots of agricultural land, the lack of efficient use of resources in production, low yield per hectare, high production costs, low income farmers and the non-economic and non-economic well-known performance. In this research, in order to calculate and determine the efficiency level of the small peasant exploitation system the data for 2014 were collected and data envelopment analysis was used. The statistical population of this study is 9600 small peasant below ten acres. Bu using multi-stage sampling method for subjects the sample size was 48, and a total of 60 questionnaires were completed with high precision. The results of the research showed that the average technical, allocation and economic efficiency of small peasant farms studied in the Miyaneh city is respectively equal to 60.03, 60.06, 34.02. This suggests an increase in technical efficiency of 39.7 percent, an allocation efficiency of 39.4 percent, and an economic efficiency of 65.8 percent. This indicates weaknesses in existing technical knowledge, farm management, and lack of use of scale optimization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Operation system
  • small peasant
  • economic efficiency
  • miyaneh city
  • village
اشرفی، م.، مهربانیان، الف. و احمدپور کاخکی، ا. 1386. بررسی نظام بهره‌برداری خرد و دهقانی در کشاورزی ایران: تنگناها، سیاست­ها و راهکارهای حمایتی، ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، مشهد، انجمن اقتصاد کشاورزی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، https://www.civilica.com/Paper-IAEC06-IAEC06_168.html
امیر تیموری، س. و خلیلیان، ص. 1387. رشد بهره­وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی و چشم‌انداز آن در برنامه چهارم توسعه. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، 59: 51-37.
بهروز، ع. و امامی­میبدی، ع. 1393. اندازه­گیری کارایی فنی، تخصیصی، اقتصادی و بهره­وری زیر بخش زراعت ایران با روش ناپارامتری (با تأکید بر محصول هندوانه آبی). تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 6(3): 66-43.
عبداللهی، م. 1377. مطالعه تطبیقی نظام‌های بهره‌برداری کشاورزی و ارزشیابی عملکرد آن­ها به منظور شاخت انواع و ویژگی‌های نظام بهره‌برداری بهینه و مناسب در ایران. انتشارات وزارت جهاد کشاورزی. معاونت امور نظام بهره‌برداری وزارت جهاد کشاورزی استان تهران. صص 20–138.
موسی نژاد، م.ه.، رحیمی، ا. و چیذری، ا. ح. 1378. تعیین کارآیی و ریسک تولید سیب زمینی در استان فارس. مجله علوم کشاورزی مدرس، 1: 44-36.
وزارت جهاد کشاورزی. 1390. آمارنامه کشاورزی: جلد اول محصولات زراعی سال زراعی90- 1389. دفتر آمار و فناوری. تهران.
Charnes, A., Cooper, W.W. and Rhodes, E. 1978. Measuring the efficiency of decision making units. European Journal of Operational Research, 2: 429-444.
Coelli, T., Rao, D.S.P. and Batteseo, G.E. 1998. An introduction to Efficiency and Productivity Analysis, Kluwer academic publisher, Boston. P 349.
Chimai, B.C. 2011. Determinants of technical efficiency in smallholder sorghum farming in Zambia. M. Sc thesis. The Graduate School of the Ohio State University. 87 p.
Donkoh, S.A., Ayambila, S. and Abdulai, S. 2013. Technical efficiency of rice production at the tono irrigation scheme in northern Ghana. American Journal of Experimental Agriculture, 3(1): 25-42.
Sain, T. 1993. An analytical study of technical and economic efficiency for wheat production in central Punjab. Ind. J. Agric. Econ, 48(1): 41-55.
Watkins, B.K., Heristovska, T., Mazzanti, C., Wilson, Jr. and Schmidt, L. 2014. Measurment of technical, allocative, economic and scale efficiency of rice production in Arkansas using data envelopmeant analysis. Journal of agricultural and applied economics, 46(1): 89-106.