نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، گروه جغرافیا دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، گروه جغرافیا دانشکده ادبیات و عاوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشجوی کارشناس ارشد، گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده

امروزه امنیت مهم‌ترین و اساسی‌ترین اصل در تدوین راهبرد توسعه گردشگری در جهان قلمداد می‌شود. امنیت و گردشگری، پارامترهای یک معادله هستند که نسبتی مستقیم با هم دارند. از این­رو پژوهش حاضر با هدف بررسی و ارزیابی تأثیر امنیت اجتماعی بر توسعه گردشگری روستای هدف گردشگری سراب هرسم از توابع شهرستان اسلام­آباد غرب انجام شده است. جامعه آماری تحقیق، اهالی روستای سراب هرسم با جمعیت 473 نفر است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 112 نفر برآورد گردید. شاخص­های در نظر گرفته شده برای تنظیم پرسشنامه در چهار زمینه امنیت بهداشت و سلامت، امنیت جانی و مالی، امنیت ارتباطی و توسعه گردشگری در قالب 43 گویه تنظیم گردید. روایی صوری پرسش‌نامه توسط پانل متخصصان مورد تأیید قرار گرفت. مطالعه راهنما در منطقه مشابه جامعه آماری با تعداد30 پرسشنامه صورت گرفت و با داده‌های کسب شده و استفاده از فرمول ویژه آلفای کرونباخ در نرم­افزار SPSS، پایایی کل پرسش‌نامه تحقیق 82/0بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم­افزار SPSS20 بهره گرفته شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده­ها بیانگر این است از بین شاخص­های امنیت اجتماعی، شاخص امنیت بهداشت و سلامت بیشترین تأثیر را در توسعه گردشگری داشته است و شاخص امنیت ارتباطی کمترین تأثیر را دارا بوده است و در مجموع امنیت اجتماعی توانسته است باعث توسعه گردشگری در روستا گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The analysis Social Security and its impact on tourism development Case study: Sarab-e Harsam, a tourism target village in West Islam Abad

نویسندگان [English]

  • Vakil Heidari Sarban 1
  • sohyla bakhtar 2
  • Abdolreza khoshraftar 3

1 Associate Professor, Department of Geography and Rural Planing, Faculty of humanities, Mohaghegh Ardabili, University.

2 Ph.D Student, Department of Geography and Rural Planing, Faculty of Geography, Tabriz University.

3 MSc Student, Department of Social Science, Faculty of Humanities, Shosh Azad University.

چکیده [English]

Nowadays, security is considered as the most important principle in developing a strategy for tourism development in the world. Security and tourism are parameters of an equation that have a direct relationship with one another. The purpose of this study is to investigate and evaluate the impact of social security on the development of tourism in the village of Sarab Harsam that is located on West Islamabad. Inhabitants of Sarab-e- Harsam's village with a population of 473 people are the statistical community According to the Cochran formula the sample size was 112. The indicators were designed for preparing the questionnaire were health security, safety and financial security, communications security and tourism development in the form of 43 variables. The formal validity of the questionnaire was confirmed by a panel of experts. The study was conducted in the same area with the population of 30 and the questionnaire and the data were analyzed using the special formula of Cronbach’s alpha in the SPSS software. The reliability of the questionnaire was 0.82. To analyze the data, the SPSS20 software was used. The results of the analysis of data indicated among social security indicators, the Health security index has the greatest impact on tourism development and the communications security index has had the least impact. And in general, social security has been able to promote tourism in the village.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social security
  • tourism development
  • rural development
  • tourism target village
  • Islam Abad Gharb city
احمدی مقدم، ا. 1389. امنیت اجتماعی و هویت، مطالعات امنیت اجتماعی، (3)4: 31-1.
احمدی، م. و کلدی، ع. 1393. احساس امنیت اجتماعی زنان و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن، مطالعه موردی: شهر سنندج، رفاه اجتماعی، (13)29: 321-305.
اعظمی، ا.، حشمتی جدید، م.، سلیمانی، ع. و علی­بیگی، ا.ح. 1395. تبیین اثرات گردشگری بر توسعه پایدار روستایی، مطالعه موردی: روستای ریجاب از توابع شهرستان دالاهو، میراث و گردشگری، (1)1: 42-23.
جمعه­پور، م. و احمدی، ش.1390. تأثیر گردشگری بر معیشت پایدار روستایی، مطالعه موردی، روستای برغان، شهرستان سلاوجبلاغ. پژوهش‌های روستایی، (2)1: 66-33.
حاتمی، ع.، احمدی، ب. و اسمعیلی، ع. 1394. بررسی عوامل مرتبط با میزان احساس امنیت اجتماعی شهروندان، مطالعه موردی: زنان شهر کرمانشاه. پژوهش­های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، (3)3: 121-103.
حاجی اسماعیلی، ل. و کیانپور، م. 1393. امنیت گردشگری و مشکلات آن از دیدگاه مدیران دفاتر خدمات جهانگردی در استان اصفهان. پژوهش­های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، (3)2: 60-45.
حیدری ساربان، و. 1394. بررسی اثرات گردشگری در ارتقای توانمندی­های اجتماعی و روان­شناختی روستائیان، مطالعه موردی: شهرستان مشکین­شهر. برنامه­ریزی و توسعه گردشگری، (4)12: 182-164.
حیدری ساربان، و. و ملکی، ا. 1394. بررسی اثرات اقتصادی، اجتماعی و روان­شناختی گردشگری بر توسعه مناطق روستایی شهرستان مشگین­شهر. مطالعه موردی دهستان لاهرود، فضای گردشگری، (4)16: 50-35.
رکن­الدین افتخاری، ع.، مهدوی، د. و اکبری سامانی، ن. 1392. ارائه الگوی برنامه­ریزی راهبردی توسعه گردشگری پایدار روستایی، مطالعه موردی: دهستان لواسان کوچک. پژوهش­های جغرافیای انسانی، (5)1: 146-123.
سجاسی قیداری، ح.، رومیانی، ا. و جعفری، ن. 1393. سنجش و ارزیابی پایداری مقصدهای گردشگری روستایی از دیدگاه اجتماعات محلی، مطالعه موردی: دهستان درب گنبد- شهرستان کوهدشت. برنامه­ریزی فضایی، (4)1: 126-103.
صیدایی، س. ا. و هدایتی مقدم، ز. 1389. نقش امنیت در توسعه گردشگری. فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد شوشتر، (4)8: 110-97.
عبدلی، ا.، محمدی، ج. و ابراهیمی، ر. 1393. تحلیلی بر میزان احساس امنیت اجتماعی گردشگران، مطالعه موردی: گردشگران داخلی شهر اصفهان. جغرافیا و برنامه­ریزی، (18)50: 257-235.
عنابستانی، ع. ا.، سعیدی، ع. و درویشی، ح. 1391. بررسی آثار اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست­محیطی توسعه گردشگری در سکونتگاه­های روستایی از دیدگاه گردشگران و روستائیان، مطالعه موردی: دشت ارژن فارس. برنامه­ریزی فضایی، (2)2: 16-1.
فرجی سبکبار، ح.س.، مطیعی لنگرودی، س.ح.، یدالهی فارسی، ج. و کریم­زاده، ح. 1391. رتبه­بندی زمینه­های توسعه گردشگری در نواحی روستایی بااستفاده از تاپسیس خاکستری، مطالعه موردی: نواحی روستایی شهرستان ورزقان. پژوهش­های روستایی، (3)1: 26-1.
قدمی، م. و علیقلی زاده فیروزجایی، ن. 1391. ارزیابی توسعه گردشگری مقصد در چارچوب پایداری، نمونه موردی: دهستان تمشکل- شهرستان تنکابن. تحقیقات جغرافیایی، (27)1: 104-79.
کانونی، ر.، ایمانی، ب.، حبیب­زاده، ع. و مسلمی، آ. 1394. سنجش احساس امنیت اجتماعی در مناطق شهری، مطالعه موردی: اردبیل. پژوهش‌نامه جغرافیای انتظامی، (3)10: 34-1.
کرمی­دهکردی، م.، کلانتری، خ. و باباجانی، آ. 1391. شناسایی و اولویت­بندی موانع توسعه گردشگری روستایی در حوزه امنیت با استفاده از تکنیک دلفی، مطالعه موردی: استان چهارمحال و بختیاری. پژوهش­های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، (1)4: 74-59.
گلشیری اصفهانی، ز.، رکن­الدین افتخاری، ع. و پورطاهری، م. 1394. تحلیل فضایی امنیت گردشگران سلامت در مناطق روستایی ایران. فصلنامه ژئوپلیتیک، (11)2: 197-174.
لطفی­فر، م. و یغفوری، ح. 1391. نقش امنیت در توسعه گردشگری، مطالعه موردی: چابهار، اولین همایش ملی توسعه سواحل مکران و اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران، کنارک، کد مقاله 1025.
محکم­کار، ا. و حلاج، م.م. 1393. بررسی تحلیلی تأثیر حضور گردشگران بر امنیت اجتماعی جامعه میزبان. مطالعات و امنیت انتظامی، (3)5: 80-63.
مؤیدفر، س.، تقوایی، م. و زنگی­آبادی، ع. 1393. تبیین امنیت گردشگران با تأکید بر مؤلفه­های مدیریت بحران گردشگری، مورد مطالعه: فضاهای گردشگری شهر یزد. پژوهشنامه جغرافیای انتظامی، 2(7): 24-1.
نبوی، س. ع. 1388. بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی. جامعه­شناسی کاربردی، (21)40: 96-73.
نجفی، س.، میکائیلی، ج. و خواجه­ای، ف. 1395. بررسی آثار توسعه گردشگری بر بهبود جوامع روستایی، مطالعه موردی: شهرستان چناران. فضای گردشگری، (6)21: 99-81.
نویدنیا، م. 1383. درآمدی بر امنیت اجتماعی. مطالعات راهبردی، (6)19: 76-55.
نیازی، م.، شفایی­مقدم، ال. و شادفر، ی. 1390. بررسی رابطه بین میزان سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در بین زنان مناطق شمال (1 و 2) و جنوب شهر (19 و 20) تهران. جامعه­شناسی مطالعات جوانان، (2)3: 160-131.
هزارجریبی، ج. 1390. احساس امنیت اجتماعی از منظر توسعه گردشگری. جغرافیا و برنامه­ریزی محیطی، (22)2: 143-121.
یاری حصار، ا. و باختر، س. 1395. ارزیابی شاخص­های گردشگری پایدار روستایی از منظر جامعه محلی و گردشگران، مطالعه موردی: شهرستان نیر. برنامه­ریزی منطقه­ای مرودشت، (6)22: 134-121.
یاری حصار، ا.، بدری، س. ع. و فرجی سبکبار، ح .1390. سنجش و ارزیابی پایداری حوزه روستایی کلان شهر تهران. پژوهش­های روستایی، 4: 122-89.
Donaldson, R. and Ferreira, S. 2009. (Re-) Creating urban destination image: opinions of foreign visitors to south Africa on safety and security? Urban Forum, 20(1): 1-18.
Hwang, J. and Lee, S.W. 2015. The effect of the rural tourism policy on non-farm income in South Korea, Tourism Management, 4(6): 501-511.
Lee, P. 2006. Explorations social capital and physical activity participation among adults on Christmas Island, school of Human Movement and Exercise science & school of social and cultural studies. The University of Western Australia.
Lindstrom, M. 2003. Social capital and sense of insecurity in the neighborhood: a population-based multilevel analysis in Malmo, Sweden. Social Science & Medicine, 5(56): 1111-1120.
Nagpal, G., Uddin, M. and Kaur, A. 2012. A hybrid technique using grey relational analysis and regression for software effort estimation using feature selection. International Journal of Soft Computing and Engineering (Ijsce), 1(6): 20-27.
Pizam, A. and Yoel, M. 2013. Toward a Theory of Tourism Security, London. 28 p.
Rader, N.E., Jeralynn, S. Cossman, J. and Porter, R. 2012. Fear of crime and vulnerability: Using a national sample of Americans to examine two competing paradigms. Journal of Criminal Justice, 40(5): 134-141.
Sutawa, G.K. 2012. Issues on Bali tourism development and community empowerment to support sustainable tourism development. Procedia Economics and Finance, 4(11): 413-422.
UN. 2012. Social protection: A development priority in the post-2015 UN development agenda the views expressed in this paper are those of the signing agencies and do not necessarily reflect the views of the United Nations.
Wang, Y. 2009. The impact of crisis events and macroeconomic activity on Taiwan’s international.
In bound tourism demand [J]. Tourism Management, 30(12): 75-82.
Woosnam, K.M., Shafer, C.S., Scott, D. and Timothy, D.J. 2015. Tourists' perceived safety through emotional solidarity with residents in two Mexico–United States border regions. Tourism Management, 46(0): 263-273.