نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

مطالعه ادبیات توسعه و برنامه‌ریزی روستایی نشان می‌دهد که یکی از شناخته ‌شده‌ترین راهبردهای توسعه روستایی کارآفرینی است. از این‌رو آن چیزی که در این میان مورد توجه است، اهمیت دادن به نقش کارآفرینی روستایی و مقوله کسب‌وکار روستایی است. به همین منظور این پژوهش با هدف تحلیل عوامل مؤثر بر کارآفرینی در بخش گردشگری نواحی روستایی انجام شده که از لحاظ ماهیت و روش توصیفی‌ـ تحلیلی و با توجه به اهداف کاربردی است. جامعه آماری در این پژوهش شامل افراد ساکن در روستاهای دهستان زوارم است که بر اساس فرمول اصلاح ‌شده کوکران 131 پرسشنامه تهیه شد. جمع­آوری اطلاعات و داده­ها در سال 1396 با استفاده از مطالعات کتابخانه­ای و میدانی (مشاهده و تکمیل پرسشنامه) صورت گرفت. پس از جمع‌آوری اطلاعات از راه پرسشنامه با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی ساده، داده‌های به‌دست‌آمده پس از کدگذاری، از راه نرم‌افزار spss و Amos با استفاده از روش­های آماری توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که عوامل اقتصادی، اجتماعی، طبیعی– اکولوژیک و سازمانی برای ایجاد فضای گردشگری روستایی تأثیرگذار می­باشند؛ و ضعف شرایط فردی با کم‌ترین مقدار به‌دست‌ آمده نشان‌دهنده این موضوع است که تأثیر منفی در ایجاد فضای کارآفرینی گردشگری دارد، به‌گونه­ای که حتی می­توان آن را به­عنوان یک مانع تأثیرگذار تلقی کرد، این در شرایطی است که باوجود مانع پیش‌رو با تقویت ذهنی خلاق و کارآفرین می‌توان آن را به یک فرصت تبدیل کرد و شرایط را بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of Factors Affecting Rural Tourism Entrepreneurship Case Study: Zoeram rural district, Shirvan Township

نویسندگان [English]

  • Hosein Farahani 1
  • Seysde Parvin Hoseyni 2
  • SHadi Bayazidi 2

1 Associate Professor of Geography, Department of Geography, Faculty of Humanities, University of Zanjan

2 Master of Geography and Rural Planning, Faculty of Humanities, Zanjan University, Zanjan

چکیده [English]

The study of literature on rural development and planning shows that one of the most well-known rural development strategies is entrepreneurship. Hence, what is at stake here is the importance of the role of rural entrepreneurship and rural business. In this regard, this research aims to analyze the factors affecting entrepreneurship in the rural tourism sector, which is descriptive-analytical in terms of its nature and method and with regard to its intended purposes. The statistical population in this study was the population living in the villages of Zoeram Township. According to the modified version of Cochran, 131 questionnaires were prepared. The data and data were collected in 2017 using library and field studies (observation and completion of questionnaires). After collecting data from the questionnaire, using simple random sampling, data obtained after encoding were analyzed by descriptive and analytic statistical methods using the SPSS and AMOS software. The results showed that economic, social, natural - ecological and organizational factors are effective in creating rural tourism space. And the weakness of the individual situation with the least amount of evidence suggests that it has a negative effect on the creation of a tourism entrepreneurial environment, which can even be regarded as an effective barrier, in spite of a progressive barrier with creative intellectual enhancement and entrepreneurship can be transformed into an opportunity and improved conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable development
  • business
  • employment creation
اعظمی، م.، جلیلیان، س. و هاشمی، ن. 1394. تحلیل اثرات اجتماعی، اقتصادی و محیطی گردشگری پایدار مطالعه موردی: روستای نوره. مجله برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، 4(14): 154-174.
ایزدی، ن. و عطایی، پ. 1392. کارآفرینی روستا و نقش ترویج و آموزش کشاورزی در توسعه آن. فصلنامه نظام‌ مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، 11(40): 30-34.
حیدری مکرر، ح. و سارانی، ا. 1394. بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی زنان در مناطق روستایی. همایش ملی عمران و معماری با رویکردی بر توسعه پایدار، 1-17.
رکن­الدین افتخاری، ع.، پورطاهری، م. و فضلی، ن. 1393. تحلیل عوامل مؤثر در توسعه کارآفرینی گردشگری روستایی. مجله برنامه­ریزی و توسعه گردشگری، 3(8): 87 ـ 107.
رکن­الدین افتخاری، ع. و سجاسی قیداری، ح. 1392. توسعه روستایی با تأکید بر کارآفرینی تعاریف، دیدگاه­ها و تجربیات. تهران، سمت، 140 ص.
رکن الدین افتخاری، ع.، سجاسی قیداری، ح. و رضوی، س.ح. 1390. راهبردهای توسعه کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی مطالعه موردی روستاهای شهرستان خدابنده. فصلنامه توسعه و روستا، 13(3): 2-29.
زارع احمدآبادی، ح. و عربشاهی، ش. 1390. الزامات آموزش کارآفرینی زنان روستایی مورد زنان روستایی یزد. دو فصلنامه علمی- ترویجی بانوان شیعه، 8(26): 50- 72.
 زرافشانی، ک.، شرفی، ل.، گراوندی، ش. و قبادی، پ. 1392. بررسی اثرات توسعه گردشگری در ارتقاء شاخص‌های اقتصادی – اجتماعی نواحی روستایی موردی: منطقه گردشگری ریجاب در استان کرمانشاه. فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، 2(5).
 زارع یکتا، م. 1391. بررسی ارتباط کارآفرینی و گردشگری روستایی و نقش آن در توسعه روستایی، کارآفرینان. 4(26): 46-51.
ضیایی، م. و گرجی، م. 1390. اولویت‌بندی عوامل محیطی مؤثر بر توسعه کارآفرینی گردشگری مطالعه موردی روستای ماسوله. همایش مدیریت توسعه گردشگری چالش­ها و راهکارها، 1-16.
فیروزی، م.، گودرزی، م. و زارعی، ر. 1392. بررسی رابطه متقابل بین توسعه کارآفرینی و گردشگری پایدار روستایی مطالعه موردی، بازنگری: روستای خارستان شهرستان بهبهان. مجله مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، 3(12): 65-84.
 کرد، ب. و آبتین، ع. 1392. بررسی عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی در استان سیستان و بلوچستان با تمرکز بر توسعه مراکز رشد روستایی، توسعه فناوری­های اطلاعات و ارتباطات و توانمندسازی زنان روستایی. فصلنامه جغرافیا و توسعه، 11(32): 1- 14.
کریم زاده، ح.، نیکجو، م.، صدرموسوی، م. و کوهستانی، ح. 1393. شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد فرصت‌های کارآفرینی در بخش گردشگری نواحی روستایی با استفاده از مدل معادلات ساختاری ((SME. مجله جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، 25(2): 270-290.
کلانتری، خ.1391. پردازش و تحلیل داده‌ها در تحقیقات اجتماعی اقتصادی. چاپ پنجم، ناشر فرهنگ صبا. 387 ص.
Alison, M. 2005. Enterpreneurship and Economics and Transition, Tin Bergen Institute Discussion Paper Faculty of Econometrics. University of Amsterdam. 2-32.
Akhter, R. and Rahman Sumi. F. 2014. Socio-cultural factors influencing entrepreneurial activities: A study on Bangladesh. Journal of Business and Management (IOSR-JBM), 16: 01-10.
Anderson, S. 2003. High-growth fitms the swedish erp industry. Journal of Small Business and Enterprise Development, 10(2): 180-193.
Avasilcăia, S. and Mihai Nacua, C. 2014. Technological ecopreneurship: conceptual approaches, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 124: 229 – 235.
Chowdhury, M.S. 2007. Overcoming entrepreneurship development constraints: the case of Bangladesh. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, 3(1): 240-251.
Davis, J. 2004. Guide to Rural Economic and Enterprise Development Working Paper. November [Online] Available at. www.gtz.de. 2012.6.22
Heaton, J. 2005. Developing Entrepreneurs as Examination of Systematic Approaches to Entrepreneurial Development for Rural Areas. Illinois Institute for Rural Affairs, Rural Research Report: 2-12.
Heriot, K. 2002. Building the Rural Economy with Higth Growth Entrepreneurs. Federal Reserve Bank of Kansas City, Economic Review, Third Quarter. Economic University: 61-78.
 Hernandez, J. 2016. The inter-relationship between rural and mass tourism: The case of Catalonia Spain. Tourism Management, 54: 43-57.
 Hoxha, D. and Capelleras, J. 2010. Fast-growing firms in a transitional and extreme environment: Are they different. Journal of Small Business and Enterprise Development, No. 17(3): 350-370.
Hurley, A. 2011. Incorporating feminist theories in to sociological theories of entrepreneurship. Women in Management Review, 2(14): 2-7.
Maia, L. 2002. Enhancing Entrepreneurship in Rural Tourism for Sustainable Regional Development the Case of Soderslatt Region Sweden. The International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE), International Miljo Institute. 117 p.
Macke, D. 2001. Situation Analysis Entrepreneurship & Rural Texas. Draft Report Rural Entrepreneurship Initiative, Lincoln. Nebr Center for Rural Entrepreneurship, 2-6.
Verheul, I. 2002. An Eclectic Theory of Entrepreneurship. Tinbergen Institute Discussion Paper Institute for Development Strategies University of Illinois at Urbana-Champaign's Academy for Entrepreneurial Leadership Historical Research Reference in Entrepreneurship, 25.
 Wang, W. Lu, W. and Kent Millington, J. 2011. Determinants of Entrepreneurial Intention among College Students in China and US. Elsevier, 36-44.