نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

2 کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

توسعةگردشگری در مناطق روستایی یکی از مهم‌ترین راهکارهای دستیابی به توسعة روستایی به شمار می‌رود. این پژوهش باهدف بررسی و تحلیل آثار گردشگری روستایی در توسعة یکی از  گردشگاه‌های روستایی (دهستان کسلیان) استان مازندران و به روش پیمایشی انجام‌گرفته است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسش‌نامه بوده که از طریق فرمول کوکران تعداد آن 190 پرسش‌نامه تعیین شد. برای تعیین پایایی ابزار تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان آن برابر با 796/0 محاسبه شد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که ورود گردشگران تأثیرهای مثبت و معناداری بر بهبود درآمد روستائیان، توسعة امکانات بهداشتی عمومی، بهبود سیستم دفع فاضلاب و دفع زباله، گسترش مرکزهای اعتباری و توسعة سکونتگاه‌ها و معابر روستاها دارد. همچنین نتایج تحلیل عاملی نشان می‌دهد که مهم‌ترین تأثیرهای مثبت ناشی از ورود گردشگران به روستاها را می‌توان در عواملی نظیر: توسعة زیرساختی، توسعة اقتصادی و توسعة اشتغال و همچنین مهم‌ترین تأثیرهای منفی ناشی از ورود گردشگران به مناطق روستایی را می‌توان در عواملی نظیر تغییر فضای کسب‌وکار، توسعة ناهنجاری‌های اجتماعی و تخریب فضای فرهنگی روستا خلاصه کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyze of Tourism Development Impacts on the Development of Rural Areas (Case Study: Kesselian County)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sadegh Ebrahimi Koohbone 1
  • Esmaieal Izad 2

1 Assistant Professor, Department of Rural Development, Isfahan University of Technology, Iran

2 .Sc. of Rural development, Department of Rural Development, Isfahan University of Technology, Iran

چکیده [English]

Tourism development in rural areas is one of the main strategies to achieve rural development. The aim of this descriptive-analytical study is to analyze the impact of rural tourism in the socio-economic development of rural areas (Kesselian County) of Mazandaran province. Data collected using 190 questionnaires determined using Cochrane formula. The validity of the questionnaires were confirmed by Cronbach Alpha equal to 0.796. The results show that there is significant positive relationship between rural tourism and improve in rural household income, health, sewage and waste disposal systems as well as development of rural homes and roads. The factor analysis results show that the best important positive effects of rural tourism in rural areas are infrastructural development, economic development and development of employment; and main negative effects of rural tourism in rural areas are destruction of the business environment, increased of social abnormalities and destruction of cultural environment.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Development
  • Factor analysis
  • Rural tourism
  • Kesselian County
افتخاری ع ر. و قادری ا (1381) نقش گردشگری روستایی در توسعه روستایی (نقد و تحلیل چهارچوب‌های نظریه‌ای‌)، مدرس. 2: 23-41.
باباخانی ط. و میر محمد صادقی ج (1386) شناسایی برخی تأثیرات اقتصادی مجتمع گردشگری تفریحی غار علی‌صدر بر روستاهای مجاور آن، ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران.
بدری س ع.، مطیعی لنگرودی س ح.، سلمانی م. و علیقلی­زاده فیروزجایی ن (1388) اثرات اقتصادی گردشگری بر نواحی روستایی مطالعه موردی: نواحی روستایی بخش مرکزی نوشهر، مجله جغرافیا و توسعه ناحیه­ای.12: 13-35.
جمعه پور م. و احمدی ش (1390) تأثیر گردشگری بر معیشت پایدار روستایی (مطالعه موردی: روستای برغان، شهرستان ساوجبلاغ)، پژوهش‌های روستایی. 1: 33-63.
سلیمانی هارونی خ.، خسروی پور ب.، برادران م. و غنیان م (1389) نگرش ساکنان مناطق گردشگری روستایی نسبت به پیامدهای گردشگری روستایی، مجله تحقیقات و توسعه کشاورزی ایران. 2: 213-218.
شمس الدینی ع (1389) گردشگری روستایی راهکاری سازنده برای توسعه روستایی نمونه موردی: روستای فهلیان، مسکن و محیط روستا. 131: 95-107.
ضیایی م. و ترابیان پ (1389) سنجش سطح قابل‌قبول اثرات منفی اجتماعی گردشگری بر جوامع محلی در ایران موردمطالعه سکونتگاه‌های روستایی حوزه­ی تالاب پریشان، جغرافیا (فصلنامه علمی-پژوهشی انجمن جغرافیای ایران).27: 205-225.
غفاری س ر. و ترکی هرچگانی م (1388) نقش گردشگری در توسعه اجتماعی- اقتصادی مناطق روستایی استان چهارمحال و بختیاری: مطالعه موردی بخش سامان، فصلنامه روستا و توسعه. 2: 113-126.
مطیعی لنگرودی س ح. و نصرتی م (1390) امکان‌سنجی توسعه گردشگری در نواحی روستایی از دیدگاه گردشگران (بخش کاگانرود شهرستان تالش)، مجله جغرافیا و برنامه­ریزی محیطی. 1: 69 -84.
مهدوی م. قدیری معصوم م. و قهرمانی ن (1387) اثرات گردشگری بر توسعة روستایی با نظرسنجی از روستاییان درة کنوسولقان، فصلنامه روستا و توسعه. 2: 39-60.
میرزایی ر (1388) تأثیر توسعه گردشگری روستایی بر اشتغال در منطقه اورامانات در کرمانشاه، فصلنامه روستا و توسعه.4: 49-76.
نوری کرمانی ح (1388) گردشگری شهری و پیوند آن با اکوتوریسم، مطالعه موردی استان کردستان. مجله فضای جغرافیایی. 26: 3.
Ashley C (2000) The impacts of tourism on rural livelihoods: Namibia’s experience. Overseas Development Institute. London: ODI.
Briedenhann j. and Wickens E (2004) Tourism routes as a tool for the economic development of rural areas—vibrant hope or impossible dream. Tourism Management. 25: 71-79.
Clarke j., Demnan R., Hickman G. and Slovak J (2001) Rural tourism in Roznava Okres: a Slovak case study. Tourism Manage.. 22: 193-202.
Fuller A (1990) From part-time farming to pluriactivity: A decade of change in rural Europe. Journal of Rural Studies. 6(4): 361–373.
Lee C. C. and C P Chang (2008) Tourism development and economic growth: A closer look at panels. Tourism Management.29: 180-192.
Lepp A (2008) Tourism and dependency: An analysis of Bigodi village, Uganda. Tourism Manage. 29: 1206-1214.
Liu A (2006) Tourism in rural areas: Kedah, Malaysia. Tourism Manage. Vol.27, pp. 878-889.
Lorio M. and corsale, A., (2010) Rural tourism and livelihood strategies in Romania. J. Rural Stud. 26:152-162.
Mathieson A. and Wal G (1982) Tourism: Economic, Physical and Social Impacts, London: Longman.
Panyik E., Costa C. and Ratz T (2011) Implementing integrated rural tourism: An event-based approach. Tourism Management. 32(6): 1352-1363.
Perales R. M. Y (2002) Rural tourism in Spain. Ann. Tourism Res. Vol. 29, No. 4, pp. 1101-1110.
Rattanasuwongchai N (1998) Rural tourism – the impact on rural communitiesThiland. Food and fertilizer technology center.Department of career sciences Kasetsart University.
Sharpley R (2002) Rural tourism and the challenge of tourism diversification: the case of Cyprus. Tourism Management. 23(3): 233-244.
Sillignakis K. S (2002) Rural Tourism: An opportunity for sustainable development of rural areas (www.sillignakis.com).
افتخاری ع ر. و قادری ا (1381) نقش گردشگری روستایی در توسعه روستایی (نقد و تحلیل چهارچوب‌های نظریه‌ای‌)، مدرس. 2: 23-41.
باباخانی ط. و میر محمد صادقی ج (1386) شناسایی برخی تأثیرات اقتصادی مجتمع گردشگری تفریحی غار علی‌صدر بر روستاهای مجاور آن، ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران.
بدری س ع.، مطیعی لنگرودی س ح.، سلمانی م. و علیقلی­زاده فیروزجایی ن (1388) اثرات اقتصادی گردشگری بر نواحی روستایی مطالعه موردی: نواحی روستایی بخش مرکزی نوشهر، مجله جغرافیا و توسعه ناحیه­ای.12: 13-35.
جمعه پور م. و احمدی ش (1390) تأثیر گردشگری بر معیشت پایدار روستایی (مطالعه موردی: روستای برغان، شهرستان ساوجبلاغ)، پژوهش‌های روستایی. 1: 33-63.
سلیمانی هارونی خ.، خسروی پور ب.، برادران م. و غنیان م (1389) نگرش ساکنان مناطق گردشگری روستایی نسبت به پیامدهای گردشگری روستایی، مجله تحقیقات و توسعه کشاورزی ایران. 2: 213-218.
شمس الدینی ع (1389) گردشگری روستایی راهکاری سازنده برای توسعه روستایی نمونه موردی: روستای فهلیان، مسکن و محیط روستا. 131: 95-107.
ضیایی م. و ترابیان پ (1389) سنجش سطح قابل‌قبول اثرات منفی اجتماعی گردشگری بر جوامع محلی در ایران موردمطالعه سکونتگاه‌های روستایی حوزه­ی تالاب پریشان، جغرافیا (فصلنامه علمی-پژوهشی انجمن جغرافیای ایران).27: 205-225.
غفاری س ر. و ترکی هرچگانی م (1388) نقش گردشگری در توسعه اجتماعی- اقتصادی مناطق روستایی استان چهارمحال و بختیاری: مطالعه موردی بخش سامان، فصلنامه روستا و توسعه. 2: 113-126.
مطیعی لنگرودی س ح. و نصرتی م (1390) امکان‌سنجی توسعه گردشگری در نواحی روستایی از دیدگاه گردشگران (بخش کاگانرود شهرستان تالش)، مجله جغرافیا و برنامه­ریزی محیطی. 1: 69 -84.
مهدوی م. قدیری معصوم م. و قهرمانی ن (1387) اثرات گردشگری بر توسعة روستایی با نظرسنجی از روستاییان درة کنوسولقان، فصلنامه روستا و توسعه. 2: 39-60.
میرزایی ر (1388) تأثیر توسعه گردشگری روستایی بر اشتغال در منطقه اورامانات در کرمانشاه، فصلنامه روستا و توسعه.4: 49-76.
نوری کرمانی ح (1388) گردشگری شهری و پیوند آن با اکوتوریسم، مطالعه موردی استان کردستان. مجله فضای جغرافیایی. 26: 3.
Ashley C (2000) The impacts of tourism on rural livelihoods: Namibia’s experience. Overseas Development Institute. London: ODI.
Briedenhann j. and Wickens E (2004) Tourism routes as a tool for the economic development of rural areas—vibrant hope or impossible dream. Tourism Management. 25: 71-79.
Clarke j., Demnan R., Hickman G. and Slovak J (2001) Rural tourism in Roznava Okres: a Slovak case study. Tourism Manage.. 22: 193-202.
Fuller A (1990) From part-time farming to pluriactivity: A decade of change in rural Europe. Journal of Rural Studies. 6(4): 361–373.
Lee C. C. and C P Chang (2008) Tourism development and economic growth: A closer look at panels. Tourism Management.29: 180-192.
Lepp A (2008) Tourism and dependency: An analysis of Bigodi village, Uganda. Tourism Manage. 29: 1206-1214.
Liu A (2006) Tourism in rural areas: Kedah, Malaysia. Tourism Manage. Vol.27, pp. 878-889.
Lorio M. and corsale, A., (2010) Rural tourism and livelihood strategies in Romania. J. Rural Stud. 26:152-162.
Mathieson A. and Wal G (1982) Tourism: Economic, Physical and Social Impacts, London: Longman.
Panyik E., Costa C. and Ratz T (2011) Implementing integrated rural tourism: An event-based approach. Tourism Management. 32(6): 1352-1363.
Perales R. M. Y (2002) Rural tourism in Spain. Ann. Tourism Res. Vol. 29, No. 4, pp. 1101-1110.
Rattanasuwongchai N (1998) Rural tourism – the impact on rural communitiesThiland. Food and fertilizer technology center.Department of career sciences Kasetsart University.
Sharpley R (2002) Rural tourism and the challenge of tourism diversification: the case of Cyprus. Tourism Management. 23(3): 233-244.
Sillignakis K. S (2002) Rural Tourism: An opportunity for sustainable development of rural areas (www.sillignakis.com).