نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه اردکان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشگاه اردکان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه اردکان

چکیده

مطالعۀ حاضر به بررسی و برآورد ارزش تفریحی پارک جنگلی تنگۀ چهل‌چای در استان گلستان از دیدگاه بازدیدکنندگان و عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت افراد با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط و پرسش‌نامة انتخاب دوگانه می‌پردازد. برای این منظور، با استفاده از 183 پرسش‌نامه‌ای که بازدیدکنندگان تکمیل کرده‌اند، میزان تمایل به پرداخت افراد با به‌کارگیری الگوی لوجیت اندازه‌گیری شد. نتایج نشان می‌دهد که تمایل به پرداخت افراد برای استفاده از ارزش تفریحی پارک جنگلی چهل‌چای با متغیرهای درآمد و تحصیلات بازدیدکنندگان رابطۀ مستقیم و با متغیرهای قیمت پیشنهادی، سن و جنس رابطۀ منفی معنادار داشته است؛ به‌طوری‌که با افزایش یک درصد در میزان مبلغ‌های پیشنهادی، احتمال پذیرش این مبلغ‌ها از سوی گردشگران 4/0 درصد کاهش خواهد یافت. متوسط تمایل به پرداخت پاسخ‌دهندگان برای استفادۀ تفریحی از پارک جنگلی 19724 ریال در هر بازدید به‌دست‌آمده است. با توجه به تعداد بازدید‌کنندگان سالیانه، ارزش سالانۀ تفریحی بیش از 2 میلیارد ریال برآورد شده است. این نتایج، ضرورت سرمایه‌گذاری سالانه در منطقه را برای افزایش تمایل گردشگران به دیدن و کسب درآمدهای گردشگری از این منطقه بیش‌ازپیش مشخص خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Valuation of Natural Promenades in Rural Areas (Case Study: Chehelchay Strait)

نویسندگان [English]

  • Ahmad Fattahi 1
  • Nafise Ghezelseflu 2
  • Mohammad Rezvani 3
  • Kolsoum hoseyni 2

1 Assistant Professor of Agricultural Economics, Ardakan University, Iran

2 M.Sc. Student of Agricultural Economics, Ardakan University, Iran

3 M.Sc. Student of Agricultural Economics, Ardakan University, Iran

چکیده [English]

The present study aims to estimate there creational value of the forest park named Chehelchay in Golestan province in visitor viewpoints, and investigate factors affecting willingness to pay, using conditional valuation and double-choice questionnaire. For this purpose, using 183 questionnaires completed through visitors, individual’s willingness to pay measured by the Logit model. The results suggest that the willingness to pay to use recreational value of Chehelchay strait is correlated directly to income and education variables and inversely related to price, age and gender significantly. So that one percent increase in the amount of the amount bid, the probability of accepting money in part of tourists will reduced to 40 percent. Average willingness to pay for forest park was obtained 19742 Rial at each visit. According to number annual visitors, the annual value of recreational value is estimated about 2 billion Rials. This results, denote the importance of annual investment in the region in order to increase the willingness of tourists visiting and tourism incomes of such area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural tourism
  • Chehelchay strait
  • Contingent Valuation
  • Logit Model
امیرنژاد ح (1384) تعیین ارزش کل اقتصادی اکوسیستم جنگل­های شمال ایران با تأکید بر ارزش‌گذاری زیست‌محیطی- اکولوژیکی و ارزش­های حفاظتی. رساله دوره دکتری. دانشکده کشاورزی. دانشگاه تربیت مدرس.269.
ﺧﺪاوردی‌‌ﺰاده م.، ﺣﻴﺎﺗﻲ ب. و ﻛﺎوﺳﻲ ﻛﻼﺷﻤﻲ م (1387) برآورد ارزش تفرجی روﺳﺘﺎی ﺗﻮرﻳﺴتی ﻛﻨﺪوان آذرﺑﺎﻳﺠﺎن­ﺷﺮقی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ارزش­ﮔﺬاری ﻣﺸﺮوط. ﻋﻠﻮم ﻣﺤﻴطی. 52- 43.
دهقانیان س.، کوچکی ع. و شاهنوشی ن (1374) اقتصاد محیط‌زیست. دانشگاه فردوسی مشهد.
سحابی ب.، حاجیان م. و جواهری ب (1391) عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان و برآورد ارزش تفریحی منطقه جاجرود. مدل­سازی اقتصادی. 17: 126-111.
فتاحی ا. و فتح زاده ع (1391) تبیین ارزش گردشگری منطقة بنادک سادات یزد. منابع طبیعی ایران. 66: 49.
فتاحی ا (1392) مبانی ارزش‌گذاری اقتصادی منابع طبیعی. اردکان، ایران.
مرادی م.، صدرالاشرافی م.، مقدسی ر. و یزدانی س (1391) برآورد ارزش تفریحی پارک جنگلی یاسوج با استفاده از روش ارزش­گذاری مشروط. تحقیقات اقتصاد کشاورزی. 4 :190-173.
Brouwer R (2006) Do stated preference methods stand the test of time? A test of the stability of contingent values and models for health risks when facing an extreme event. Ecological Economics. 399-406.
Chen Z. M., Chen G. Q., Chen B., Zhou J. B., Yang Z. F. and Zhou Y (2009) Net ecosystem services value of wetland: environmental economic account. Commun Nonlinear Sci Numer Simulate. 14: 2837- 2843.
Ciriacywanerup S. V (1947) Capital returns from soil conservation practices. Farm Economics. 29: 1181-1196.
Costanza R., Arge R., De Groot R., Grass M., Hannon B., Limburg K., Naeem S., Neill R. V., Paruelo J., Rakin R. G., Sutton P. and Van den Belt M (1997) The value of the world ecosystem services and natural capital, Nature. 387: 253-260.
Davis R (1963) The value of outdoor recreation: an economic study of the marine woods, Ph.D Thesis. Harvard University.
Hanemann W. M (1994) Valuing the environment through contingent valuation. Economic Perspectives. 8(4): 19-43.
Lee C. and Han S (2002) Estimating the use and preservation values of national parks tourism resources using a contingent. Tourism Management Valuation Method. 23: 531-540.
Lehtonen E., Kuuluvainen J., Pouta E., Rekola M. and Li C (2003) Non-market benefits of forest conservation in southern sinland. Environmental science and policy. 6: 195-204.
Mitchell R. C. and Carson R. T (1989) Using surveys to value public goods: The contingent valuation method. Resources for the Future. Washington DC. 462.
Nabin Barala M., Stern J. and Ranju B (2008) Contingent valuation of ecotourism in annapurna conservation area, nepal: implications for sustainable park finance and local development. Ecological Economics. 66: 218-227.
Reynisdottir M., Song H. and Agrusa J (2008) Willingness to pay entrance fees to natural attractions: An Icelandic case study. Tourism Management. 29: 1076-1083.
Scarpa R., Hutchinson W. G., Chilton S. M. and Buongiorno J (2000) Importance of forest attributes in the willingness to pay for recreation: a contingent valuation study of irish forests: forest policy and economics. 1: 315-329.
Sinden J. A. and King D. A (1990) Articles and notes adoption of soil conservation measures in manilla shire. new south wales. Review Marketing and Agricultural Economics. 58: 179- 192.
Torras M (2000) The total economic value of amazonian forestation.. Ecological Economics. 33: 283-297.