نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 استادیار و عضو هیأت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 استاد و عضو هیأت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

بخش کشاورزی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور است که به دلیل عوامل تولید بسیار، ازجمله نیروی کار همواره مورد توجه اقتصاد‌دانان بوده است. ازاین‌رو توجه به توان اشتغال‌زایی این بخش در بین سیاست‌گذاران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. لذا در این مطالعه با استفاده از رهیافت داده‌های تابلویی، تأثیر متغیر صادرات بر تقاضای نیروی کار در زیر‌بخش‌های کشاورزی ایران شامل زراعت و باغبانی، دامپروری، شیلات و جنگلداری، در دوره 1389-1371 مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج حاصله نشان می‌دهد رشد صادرات بر افزایش اشتغال زیر‌بخش‌ها، به‌جز دامپروری، تأثیرات مثبت و معنی‌داری داشته است و ضریب آن در زیر‌بخش‌‌های زراعت و باغبانی، دامپروری، شیلات و جنگلداری به ترتیب برابر با 04/0، 001/0، 03/0 و 04/0 است. همچنین میزان اثرات ثابت که حاکی از توان اشتغال‌زایی زیربخش‌هاست برای زیر‌بخش زراعت و باغبانی برابر با 72/2، دامپروری 4/2، شیلات 39/2- و برای زیر‌بخش جنگلداری برابر 73/2- است. با توجه به این نتایج، انتظار می‌رود که حمایت و نظارت دولت و سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصوصی در جهت افزایش توان صادراتی این بخش امری مهم و تأثیرگذار در اشتغال‌زایی بخش کشاورزی و زیر‌بخش‌های آن باشد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study the Effect of Export on Employment of Agricultural Sub-Sectors in Iran

نویسندگان [English]

  • Farahnaz shahryaran 1
  • Sedighe Nabieian 2
  • Hossein Mehrani Bashar Abadi 3

1 M.Sc. of Agricultural Economics, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran

2 Associate Professor, Department of Agricultural Economics, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran

3 Professor, Department of Agricultural Economics, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran

چکیده [English]

Agriculture sector is the most important part of the economy that has been considered by economists because of is having lots of production factors, include labor force. So, considering employment potential of this sector has particular importance among policy makers. In this study, using panel data, the impact of exports on employment in in the agricultural sub-sectors of Iran, including agriculture and horticulture, livestock, fisheries and forestry, during 1992-2010 has been studied. Results show that export growth has a significant positive effect on employment in all sub sectors except livestock sub-sector and its coefficient in horticulture, livestock, fisheries and forestry, is 0.04, 0.001, 0.03 and 0.04, respectively. Also the rates of fixed effects that indicate employment potential of agricultural sub-sectors is equal to 2.72 for agriculture and horticulture, 2/40 for livestock, -2.39 for fisheries and -2.73 for forestry sub-sector. According to the findings, support and supervision and administration of public and private investment to promote exports, would be important and effective to increase employment in agriculture and its sub-sectors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • employment
  • Panel data approach
  • Agricultural Sub-Sectors
  • Export
ابراهیمی س (1390) تأثیر ذخایر بین‌الملل در اثرگذاری رابطه­ی مبادله بر نرخ ارز حقیقی مؤثر. تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی. 3: 142-23.
اثنی عشری ه. وکرباسی ع (1387) تأثیر مالیات و صادرات بر اشتغال بخش کشاورزی ایران. پژوهش­های اقتصادی. 3: 139-149.
ازوجی ع. و عسگری م (1384) ارزیابی عوامل مؤثر بر رشد اشتغال در اتحادیه­های تجاری و منطقه‌ای و توصیه­های سیاستی برای بازار کار ایران. پژوهش‌های اقتصادی. 4: 46-25.
برقی اسکویی م (1387) آثار آزادسازی تجاری بر انتشار گاز­های گلخانه­ای در منحنی زیست‌محیطی کوزنتس. تحقیقات اقتصادی. 82: 21-1.
ترکمانی ج. و آذرین فر ی (1383) تأثیر مکانیزاسیون و صادرات بر اشتغال نیروی کار در بخش کشاورزی. علوم کشاورزی ایران. 5: 58-21.
خالدی ک.، اردستانی م. و طوسی م (1386) بررسی رابطه رشد اقتصادی، اشتغال و صادرات در بخش کشاورزی ایران (با تأکید بر سیاست‌های ارزی و تجاری). اقتصاد کشاورزی. 3: 25-9.
خلیلیان ص. و فرهادی ع (1381) بررسی عوامل مؤثر بر صادرات بخش کشاورزی ایران. اقتصاد کشاورزی و توسعه. 39: 32-1.
داوودی پ. و ﺷﺎﻫﻤﺮادی ا (1383) ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣـﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧـﺎرﺟﯽ در اقتصاد ایران و 46 کشور جهان در چارچوب یک الگوی تلفیقی. پژوهش­های اقتصادی ایران. 2: 113-81.
راسخ جهرمی ع. و عابدی ف (1390) "بررسی رابطه صادرات بخش کشاورزی و رشد و توسعه اقتصادی سال‌های 1388-1355". پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی. 2: 105-87.
زرانژاد م. و انواری ا (1384) کاربرد داده­های ترکیبی در اقتصاد سنجی. بررسی­های اقتصادی. 4: 45-42.
سلامی ح. و اشراقی ف (1380) تأثیر سیاست‌های حمایت قیمتی بر روند رشد تولیدات کشاورزی در ایران. اقتصاد کشاورزی و توسعه. 36: 7-21.
عظیمی ر (1379) بررسی اثرات صادرات غیرنفتی بر رشد اقتصادی ایران. برنامه‌و بودجه. 3: 56-57.
قویدل ص. و فلیحی ن (1389) نقش جهانی‌شدن اقتصاد بر اشتغال بخش خدمات. فرآیند مدیریت و توسعه. 74: 123-98.
کریمی ا (1384) بررسی عوامل تولید بر تجارت خارجی ایران. پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی. 37 و 38: 68-44.
محمدی ف (1390) بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر تصادفات جاده­ای در ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه ابوعلی سینا همدان. مهرماه 1390.
Chow P. CY (1990) Output effect, technology change, and labor absorption in Taiwan, 1952-1986. Economic Development and Cultural Change 39: 77-88.
Feenstra R. C. and Hong C. H (2007) Chinas exports and employment. NBER Working paper 13552. http://www.nber.org /papers/ w 13552.
Greene W (2003). Econometric analysis. Fifth edition. New York University.
Henderson J. M (1971) Microeconomic theory. Mc Grow Hill, New York.
Kao C. and Chiang M (1999) On the estimation and inference of a cointegrated regression in panel data. Working Paper. Center for Policy Research, Syracuse University, New York.
Levin A. and Lin C. F (1992) Unit root test in panel data: asymptotic and finite sample properties. University of california, San Diego. Discussion Paper. 7: 92-93.
Libin Zh (2006) Globalization and its effects on youth employment in china. Regional Expert Group Meeting on Development Challenges for Young People. UNCC, Bangkok. 5: 1-14.
Pedroni P (1999) Panel cointegration, asymptotic and finite sample properties of pooled time series test with an application to the PPP hypothesis. Indiana University.
Porto G (2005) Agricultural export, wages and unemployment. Development Research Group. The World Bank.
Sankhayan P. L (1988) Introduction to the economics of agricultural production, Prentice Hall of India. New Delhi.
Seker M (2010) Rigidities in employment, protection and exporting. the world bank, Financial and private sector vice presidency. Enterprise Analysis Unit. 9: 11-31