کلیدواژه‌ها = توسعه پایدار
تعداد مقالات: 8
1. تدوین مدل مفهومی زیست‌پذیری با ارزیابی عوامل راهبردی‌

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1401

10.22048/rdsj.2022.293481.1957

چمران موسوی؛ اسماعیل علی اکبری؛ رضا مختاری ملک آبادی