تحلیل عوامل مؤثر در کارآفرینی گردشگری روستایی مطالعه موردی: دهستان زوارم شهرستان شیروان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

10.22048/rdsj.2019.128321.1727

چکیده

مطالعه ادبیات توسعه و برنامه‌ریزی روستایی نشان می‌دهد که یکی از شناخته ‌شده‌ترین راهبردهای توسعه روستایی کارآفرینی است. از این‌رو آن چیزی که در این میان مورد توجه است، اهمیت دادن به نقش کارآفرینی روستایی و مقوله کسب‌وکار روستایی است. به همین منظور این پژوهش با هدف تحلیل عوامل مؤثر بر کارآفرینی در بخش گردشگری نواحی روستایی انجام شده که از لحاظ ماهیت و روش توصیفی‌ـ تحلیلی و با توجه به اهداف کاربردی است. جامعه آماری در این پژوهش شامل افراد ساکن در روستاهای دهستان زوارم است که بر اساس فرمول اصلاح ‌شده کوکران 131 پرسشنامه تهیه شد. جمع­آوری اطلاعات و داده­ها در سال 1396 با استفاده از مطالعات کتابخانه­ای و میدانی (مشاهده و تکمیل پرسشنامه) صورت گرفت. پس از جمع‌آوری اطلاعات از راه پرسشنامه با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی ساده، داده‌های به‌دست‌آمده پس از کدگذاری، از راه نرم‌افزار spss و Amos با استفاده از روش­های آماری توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که عوامل اقتصادی، اجتماعی، طبیعی– اکولوژیک و سازمانی برای ایجاد فضای گردشگری روستایی تأثیرگذار می­باشند؛ و ضعف شرایط فردی با کم‌ترین مقدار به‌دست‌ آمده نشان‌دهنده این موضوع است که تأثیر منفی در ایجاد فضای کارآفرینی گردشگری دارد، به‌گونه­ای که حتی می­توان آن را به­عنوان یک مانع تأثیرگذار تلقی کرد، این در شرایطی است که باوجود مانع پیش‌رو با تقویت ذهنی خلاق و کارآفرین می‌توان آن را به یک فرصت تبدیل کرد و شرایط را بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of Factors Affecting Rural Tourism Entrepreneurship Case Study: Zoeram rural district, Shirvan Township

نویسندگان [English]

  • Hosein Farahani 1
  • Seysde Parvin Hoseyni 2
  • SHadi Bayazidi 2
1 Associate Professor of Geography, Department of Geography, Faculty of Humanities, University of Zanjan
2 Master of Geography and Rural Planning, Faculty of Humanities, Zanjan University, Zanjan
چکیده [English]

The study of literature on rural development and planning shows that one of the most well-known rural development strategies is entrepreneurship. Hence, what is at stake here is the importance of the role of rural entrepreneurship and rural business. In this regard, this research aims to analyze the factors affecting entrepreneurship in the rural tourism sector, which is descriptive-analytical in terms of its nature and method and with regard to its intended purposes. The statistical population in this study was the population living in the villages of Zoeram Township. According to the modified version of Cochran, 131 questionnaires were prepared. The data and data were collected in 2017 using library and field studies (observation and completion of questionnaires). After collecting data from the questionnaire, using simple random sampling, data obtained after encoding were analyzed by descriptive and analytic statistical methods using the SPSS and AMOS software. The results showed that economic, social, natural - ecological and organizational factors are effective in creating rural tourism space. And the weakness of the individual situation with the least amount of evidence suggests that it has a negative effect on the creation of a tourism entrepreneurial environment, which can even be regarded as an effective barrier, in spite of a progressive barrier with creative intellectual enhancement and entrepreneurship can be transformed into an opportunity and improved conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sustainable development
  • Business
  • employment creation