نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا- دانشگاه پیام نور تهران

2 گروه جغرافیا . دانشگاه پیام نور تهران

3 گروه جغرافیا. دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

مفهوم زیست پذیری در کنار پایداری و به عنوان یک شعار در گفتمان عمومی و برنامه ریزی پدید آمده است. برنامه ریزان و سیاست گذاران در رابطه با ایجاد و یا حفظ شهرها، به مفهوم زیست‌پذیری به عنوان یک اصل راهنما برای سرمایه گذاری و تصمیم گیری و شکل دادن به محیط اجتماعی، اقتصادی، فیزیکی و بیولوژیکی شهری استناد می‌کنند و زیست پذیری را استاندارد زندگی و مطلوبیت کلی زندگی مردم در یک سکونتگاه مانند شهر می‌دانند. از پیش‌شرط‌های اساسی برنامه‌ریزی به‌منظور ارتقای کیفیت زندگی و افزایش سطح پایداری در جوامع گوناگون، شناسایی عوامل و عناصر تأمین‌کننده و مؤثر بر زیست‌پذیری شهری است که نقش بسیاری در برنامه‌ریزی‌های راهبردی دولت دارند. پژوهش حاضر با هدف تعیین چارچوبی برای تدوین زیست‌پذیری شهری با ارزیابی عوامل راهبردی تدوین یافته است. نوع تحقیق با توجه به هدف کاربردی- توسعه ای و از نظر ماهیت و روش توصیفی، تحلیلی و پیمایشی است. اطلاعات و داده های مورد نیاز تحقیق با استفاده از روش‌های اسنادی و میدانی و از نظرات متخصصان و کارشناسان جمع آوری شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزارهای Excel، SPSS و جهت تعیین استراتژی‌ها و راهکارهای زیست‌پذیری از مدل SWOT استفاده شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که شهر یاسوج با مجموع 29 نقطه قوت و فرصت به ترتیب با امتیاز وزنی 15/3 و 01/4، به عنوان مزیت‌ها، پتانسیل‌های فراوانی برای زیست‌پذیری در ابعاد مختلف دارد، ولی در عین حال 30 نقطه ضعف و تهدید فراروی این منطقه به ترتیب با امتیاز وزنی 49/3 و 44/3 به عنوان محدودیت‌ها نشان می‌دهد که با چالش ها و مشکلاتی هم مواجه است. بنابراین بالابودن امتیاز نقاط فرصت و ضعف (OW) از نظر کارشناسان، مهمترین استراتژی پیشروی مسوولان جهت استفاده بهتر از فرصت ها و تقویت نقاط قوت و کاهش ضعف ها و جلوگیری از آسیب ها راهبرد بازنگری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Development of a Conceptual Model of Viability by Assessing Strategic Factors

نویسندگان [English]

  • chamran mousavi 1
  • esmaeil aliakbari 2
  • reza mokhtarimalakabadi 3

1 payam noor tehran

2 university payam noor

3 university payam noor

چکیده [English]

The concept of livability has emerged alongside sustainability as a slogan in public discourse and planning. In relation to the creation or preservation of cities, planners and policymakers cite the concept of livability as a guiding principle for investment and decision-making and shaping the urban social, economic, physical and biological environment, and livability. Are considered the standard of living and the general desirability of people living in a settlement like the city. One of the basic preconditions for planning in order to improve the quality of life and increase the level of sustainability in various communities is to identify the factors and elements that provide and affect urban viability that play a major role in strategic planning of the government. The present study aims to determine a framework for urban biodiability by evaluating strategic factors. The type of research is descriptive, analytical and survey according to the applied-development goal and in terms of nature and method. The information and data required for the research have been collected using documentary and field methods and from the opinions of experts. In order to analyze the data, Excel and SPSS software were used and to determine strategies and viability strategies, the SWOT model was used. Findings indicate that the city of Yasuj with a total of 29 strengths and opportunities with a weight score of 3.15 and 4.01, respectively, as advantages, has great potential for viability in various dimensions. But at the same time, 30 weaknesses and threats facing this region with a weight score of 3.49 and 3.44, respectively, as limitations show that it also faces challenges and problems. Therefore, raising the score of opportunities and weaknesses (OW) according to experts, the most important strategy for officials to make better use of opportunities and strengthen strengths and reduce weaknesses and prevent harm is a review strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Viability
  • Sustainable Development
  • Strategic Planning
  • Quality of Life
  • Yasuj City