بررسی اثر بازارچه‌های مرزی در کیفیت زندگی مناطق روستایی مطالعه موردی: بازارچه مرزی تمرچین پیرانشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

10.22048/rdsj.2019.136303.1741

چکیده

در چند دهه اخیر، مفهوم کیفیت زندگی به عنوان یکی از اساسی­ترین مفاهیم توسعه که به بررسی و ارزیابی رفاه فردی و جامعه می­پردازد مورد توجّه محققان، برنامه­ریزان و دولت­ها قرار گرفته است. لذا هدف این پژوهش تحلیل و بررسی اثرات بازارچه مرزی تمرچین روی مؤلفه‌های کیفیت زندگی دهستان پیران می­باشد. روش این پژوهش توصیفی– تحلیلی مبتنی بر داده‌های میدانی می‌باشد. جامعه آماری در این پژوهش روستاهای دهستان پیران از توابع بخش مرکزی پیرانشهر می‌باشد. براساس روش نمونه­گیری طبقه­بندی شده تصادفی تعداد 300 پرسشنامه تکمیل شد. یافته‌ها نشان می­دهد؛ کیفیت آموزش، کیفیت اوقات فراغت، کیفیت سلامت و بهداشت، پایین‌تر از حد متوسط ارزیابی شده­اند یعنی بازارچه مرزی تأثیری روی ارتقای این مؤلفه­های کیفیت زندگی نداشته است. کیفیت زیرساخت­ها، اشتغال و درآمد و کیفیت محیط سکونتی در حد متوسط ارزیابی شده است و نشان می‌دهد که بازارچه مرزی تا حدودی روی این مؤلفه­ها تأثیر گذاشته است. همچنین نتایج نشان می‌دهد روستای شین آباد بالاترین و روستای بادآباد پایین­ترین کیفیت زندگی را دارا می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Border Markets on the Quality of Life in Rural Areas the case of: Tamarchin Border Market of Piranshahr

نویسندگان [English]

  • Yaghoub Esfaram 1
  • Hasan Estehkam 2
  • Maryam Shamanyan 1
  • Reza Asadi 2
1 Ph.D. student of Geography and Rural Planning, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Master of Geography and Rural Planning, Faculty of Humanities Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In the last few decades, the concept of quality of life as one of the most fundamental development concepts that addresses the evaluation of individual and community’s well-being has attracted the scholars, the planners and the governments. Therefore, the aim of this study is to analyze the effects of the market orientation on the components of the quality of life in the Piran rural district. The method of this research is descriptive-analytic based on field data. The statistical population in this research is the villages of the Piran village which are subject to the central district of Piranshahr. The method of selecting villages in this research was based on their distance from the border market. The villages were divided into three categories according to their distance to the border market. Three villages were selected from each category. In order to complete the questionnaires, fifteen heads of households were considered equally in each village. A total of 135 questionnaires were completed by the samples. The findings showed that based on the views of the studied community, the quality of education, the quality of leisure time, the quality of health, and hygiene are all lower than the average. The border market did not have any impact on the improvement of these components of quality of life. The quality of infrastructure, employment and income, and the quality of the residential environment are moderately evaluated, suggesting that the border market has somewhat affected these components. Moreover, the results indicate that the village of Shin Abad is the highest and Badabad village has the lowest quality of life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Piranshahr
  • Quality of Life
  • Rural Areas
  • Tamarrchin border market