دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 13، اردیبهشت 1396، صفحه 1-136 
شناسایی و تحلیل موانع و مشکلات تولید شیر ارگانیک در استان اردبیل

صفحه 91-107

10.22048/rdsj.2017.51323.1529

مهناز محمدزاده؛ حسین شعبانعلی فمی؛ ناصر مطیعی؛ محمدرضا سنجابی