بررسی عوامل مؤثر بر سازگاری ادراک شده‌ کاربرد کودهای زیستی توسط کشاورزان در شهرستان زنجان

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

چکیده

اهمیت کودهای زیستی به دلیل پیامدهای منفی کودهای شیمیایی بیش از پیش افزایش یافته است. بنابراین تحقیق حاضر با هدف کلی بررسی عوامل مؤثر بر سازگاری ادراک­شده کودهای زیستی توسط کشاورزان در شهرستان زنجان به انجام رسید. در این راستا، به­منظور بررسی اثر دو دسته عوامل فردی (دانش و نگرش کشاورزان در خصوص کودهای زیستی) و عوامل محیطی (دسترسی اقتصادی، دسترسی فیزیکی به کودهای زیستی و ساختارهای سیاستی-حمایتی)، از میان 313 کشاورز فعال در شهرستان زنجان، تعداد 135 نفر به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفتند. به­منظور تحلیل هم­سانی نتایج تحقیق از دو تکنیک تحلیل تشخیصی و تحلیل رگرسیون لجستیک دو وجهی استفاده شد. نتایج حاصل از این دو تکنیک نشان داد که بهبود ساختارهای سیاستی-حمایتی سازگاری ادراک­شده کشاورزان را افزایش و فراهم­سازی تسهیلات اقتصادی آن را کاهش می­دهد. هم­چنین نتایج نشان داد که دانش و نگرش کشاورزان نسبت به کودهای زیستی اثر معنی­داری بر سازگاری ادراک­شده ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the factors affecting farmers' perceived compatibility of bio- fertilizers in the Zanjan county

نویسندگان [English]

  • Hesamedin Gholami 1
  • Rasool Lavaei Adaryani 2
  • Mehdi Tafvizi 3
1 Assistant Professor Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
2 Ph. D. Student of Agricultural Development, Faculty of Agricultural Economics and Development, Agricultural and Natural Resources Campus, University of Tehran
3 Ph. D. Student of soil science, faculty of agriculture, zanjan university
چکیده [English]

The importance of bio-fertilizers has increased because of the negative consequences of using chemical fertilizers. This study that was conducted in the Zanjan County was aimed at examining the factors that affect farmers' perceived compatibility of bio- fertilizers. In this regard, among 313 active farmers in the Zanjan county, 135 farmers were contacted and surveyed through a convenient sampling to examine two categories of effective factors, i.e. personal (knowledge about and attitude toward bio-fertilizers) and environmental (economic accessibility, physical accessibility to bio-fertilizers and policy and support structures) factors. Binary logistic regression and discriminant analysis were applied to examine the consistency of the results. The results of two techniques showed that improving policy and support increased farmers' perceived computability and providing economic facilities decreased it. Furthermore, the results revealed that farmers' knowledge and attitude did not have a significant effect on the perceived compatibility.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bio-fertilizer
  • Farmers' Perceived Compatibility
  • Zanjan County