شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه ارومیه

2 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

3 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

چکیده

بیمۀ کشاورزی از مهم‌ترین راهکارها برای رسیدن به امنیت درآمدی و پایداری تولید است. در این تحقیق، عامل‌های مؤثر بر پذیرش بیمۀ دام‌ روستایی در شهرستان مرند با استفاده از الگوی لاجیت بررسی می‌شود. داده‌ها و اطلاعات لازم برای این تحقیق با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای به‌وسیلۀ تکمیل پرسش‌نامه از 150 دامدار این شهرستان در سال 1392به‌دست‌آمده است. نتیجه‌ها نشان می‌دهد که 48 درصد دامداران به‌دلیل‌هایی از جمله: کم بودن میزان غرامت دریافتی، گران بودن حق بیمۀ پرداختی و طولانی بودن زمان پرداخت غرامت از سوی شرکت‌های بیمه، تمایلی به بیمۀ دام خود ندارند. نتیجه‌های تحلیل الگوی لاجیت نشان داد که متغیرهای سن، سطح سواد، مقدار درآمد، تعداد دام، میزان آگاهی از مزیت‌های بیمۀ دام، داشتن شغل‌هایی ‌غیر از دامداری، سابقۀ دامداری و دریافت تسهیلات، از عامل‌های مؤثر بر پذیرش بیمۀ دام از سوی دامداران بوده که به‌جز سن و داشتن شغل جانبی، دیگر متغیرها، اثری مثبت بر پذیرش دامداران برای بیمۀ دام‌های‌شان داشته است، بنابراین می‌توان از طریق برگزاری کلاس‌های ترویجی، دامداران را نسبت به منافع بیمۀ دام آگاه کرد و زمینۀ پذیرش آن‌ها را برای اقدام به بیمۀ دام فراهم کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determining Effective Factors on Demand for Rural Livestock Insurance (Case study: Marand Township)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Khodaverdizadeh 1
  • Saber Khodaverdizadeh 2
  • Faramarz Masoomzadeh 3

1 Assistant Professor, Dept. of Agricultural economics, college of Agricultural, Urmia University, Iran.

2 PhD student of Dept. of economics, college of economics and Management, Tabriz University, Iran

3 M.Sc of student of Dept. of economics, college of economics and Management, Tabriz University, Iran

چکیده [English]

Agricultural insurance is the most important strategies to achieve to security of income and stability of production. This study investigates factors affecting adoption of livestock insurance in rural areas of Marand township, using Logit model. Data and information required for this study are collected using cluster sampling and questionnaires completed by 150 farmers in year 2013. Results show that 48 percent of dairy farmers are not willing to insure their livestock because of low rates of compensation, and long time high premium compensation. Logit model analysis showed that age, education level, income, number of animals, the level of awareness of the benefits, non-related job and credit facilities were among factors affecting acceptance of insurance; and all of them except age and non-related job had a positive effect on the adoption of insurance. So, informing dairy farmers about benefits of insurance may improve the acceptance of it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cluster sampling
  • insurance acceptance
  • Logit Model
  • Marand
امیرنژاد ح.، رفیعی ح. ­و رضاپور ث، (1388)، «عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه کلزا کاران شهرستان آمل». دانش کشاورزی. 19: 272-263.
اوترویلژ، (1381)، مبانی نظری و عملی بیمه، ترجمه: همتی ع. دهقانی  ع، تهران: بیمه مرکزی ایران،.
امینی ا.، جمشیدی م. ومیرمحمّد صادقی ج، (1381)، «عوامل مؤثر بر ریسک و تمایل دامداران استان آذربایجان شرقی به بیمه کردن دام‌های‌شان»، اقتصادکشاورزی و توسعه، 10: 140-125.
تیرایی­ یاری ن، (1381)، «بررسی عوامل شخصیتی مؤثر در نوگرایی در پذیرش طرح بیمة محصولات کشاورزی توسط  بهره‌برداران استان خوزستان»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس.
حیاتی د. و حفاری ف، (1393)، سازه های مؤثر برتمایل به بیمه محصول انار: مورد مطالعه انارکاران شهرستان نطنز. نشریه راهبردهای توسعة روستایی. 1: 119-103.
خسروی پور ب.، عمانی ا.، فروشانی ن. و ایسپره ع، (1390)، «متغیرهای تأثیرگذار بر پذیرش بیمه محصول گندم در میان گندم کاران شهرستان دزفول»، روستا و توسعه، 14: 146-127.
دربان­آستانه ع. و ایروانی ه، (1386)، «عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه محصول گندم: مطالعة موردی گندم­کاران استان تهران»، روستا و توسعه، 2: 138-110.
رستمی ف.، شعبانعلی ­فمی ح.، موحد محمدی ح. و ایروانی ه، (1386)، «عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه: مطالعة موردی گندمکاران شهرستان هرسین کرمانشاه»، اقتصاد کشاورزی و توسعه، 60: 21-1.
زارع مهرجردی م. و اسماعیلی ع، (­1389)، «تعیین عامل‌های مؤثر بر پذیرش بیمة دام در شهرستان کرمان با کاربرد روش­های پارامتریک و ناپارامتریک»، مجلة تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 2: 16-1.
سلامی ح. وعین­اللهی احمدآبادی م، (1380)، «عوامل مؤثر برتمایل کشاورزان چغندرکار به خرید بیمة محصولات کشاورزی: مطالعة موردی استان خراسان»، مجموعه مقالات همایش بیمة کشاورزی توسعه و امنیت سرمایه­گذاری، بانک کشاورزی ایران، تهران. 22-9.
صالحی م، (1376)، فرهنگ اصطلاحات بیمه بازرگانی، تهران: انتشارات شرکت صادراتی سازمان صنایع ملی ایران،.
ظفر م. و جوادیان س. ا، (1393)، «بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش و توسعة بیمه دام سبک از سوی بهره‌برداران استان قم»، بیمه و کشاورزی، 11: 100-75.
عین­اللهی احمدآبادی م، (1387)، «عوامل مؤثر بر پذیرش بیمة گندمکاران استان زنجان: مطالعة موردی شهرستان خدابنده»، اقتصاد کشاورزی و توسعه، 63: 70-51.
فنایی ا. و کرمی ع، (1374)، رسانش نوآوری­ها، رهیافتی میان فرهنگی، تألیف راجرز و شومیکر، چاپ سوم، شیراز: دانشگاه شیراز.
قلاوند ک. و چیذری م، (1385)، «بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بیمة محصولات کشاورزی در میان کشاورزان گندم­کار استان­های تهران و مازندران»، بیمه و کشاورزی، ۱۱: 68-49.
کرباسی ع، ( 1380 )، «بررسی نگرش کشاورزان و عوامل مؤثر بر پذیرش بیمة محصولات کشاورزی»، مجموعه مقالات همایش بیمة کشاورزی، توسعه و امنیت سرمایه گذاری، تهران: بانک کشاورزی ایران.
کرباسی ع. و کامبوزیا ن، (1382)، «بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای بیمة محصولات کشاورزی استان سیستان بلوچستان» اقتصاد کشاورزی و توسعه، 11: 184-167.
کرباسی ع.، ضیایی س.، و عبدشاهی ع، ( 1388 )، «تعیین عوامل مؤثر برتقاضای بیمه­ی گندم: مقایسه رویکرد اقتصادسنجی کلاسیک وبیز» اقتصادکشاورزی، 4­: 163-149.
کرمی آ، (1389)، «بررسی عوامل مؤثر بر احتمال پذیرش بیمه ی محصول گندم دراستان کهگیلویه و بویراحمد» اقتصاد کشاورزی، 5: 250-232.
محمّد رضایی ر.، مهجوری ک.، کاووسی کلاشمی م. و عطایی سلوط ک، (1390)، «تعیین عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه باغدران مرکبات درشهرستان بابل»، تحقیقات اقتصادکشاورزی، 3: 81-67.
محمّدی ی.، رفیعی ح. و ایروانی ه، (1387)، «بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای بیمة محصولات منتخب زراعی در شهرستان زرین دشت»، استان فارس، پژوهش و سازندگی، 81: 129-120.
مرادنیا ب، (1384) «دام‌پروری، تولید، اشتغال و امنیت غذایی» فنی ـ اقتصادیـ آموزشیـ خبری دامداران ایران، شماره ۱۲.
نجفی ب. و قادری خ، (۱۳۸۵)، «تعیین عوامل مؤثر بر تقاضای بیمة دام صنعتی: مطالعة موردی استان کرمانشاه«، بیمه و کشاورزی، ۱۲: 14-3. 
نویدبخش م.، مقدسی ر. و مرادی م، (1392)، «عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه دام روستایی در شهرستان شوشتر»، اقتصاد کشاورزی و توسعه، 82: 131-113.
Falco O., Lien G., Koesling M., Valles P .S. and Ebbesvik M. )2005). Comparing risk perceptions and risk management in organic and conventional dairy farming: empirical results from Norway. Livestock Production Science. 95: 11-25.
Fraisse C. W., Breuer N. E., Zierden D., Bellowc J. G., Pazd J., Cabrera V. E., Garcia Y., Garcia A., Ingram K. T., Hatch U., Hoogenboomd G., Jones J. W.  and Obrien  J. J. (2006). Ag climate: A climate forecast information system for agricultural risk management in the southeastern USA. Computers and Electronics in Agriculture. 53: 13-27.
Goodwin B. K. (1993). An empirical analysis of the demand for multiple peril crop insurance. American Agricultural Economics. 75: 425-434.
Innes R. (2003). Crop insurance in a political economy, an alternative perspective on agriculture policy. American  Agriculture Economics. 85: 318-335.
Judge C., Hill C., Griffith W., Lee T. and Lut Kepol H,. (1988). An introduction to the theory and practice of econometrics. Jon Wiley, NewYork.
Maddala G. S. (1983). limited dependent and qualitative variables in econometrics. Cambridge  University Press, Department of Economic, University of Florida. 257-291.
Mohammed M. A and Ortmann G. F. (2005). Factors influencing adoption of livestockinsurance by commercial dairy farmers in three zobatat of eritrea. Agrekon. 44: 172-186.
Smith V. H. and Goodwin B. K. (2001). Crop insurance, moral hazard and agricultural chemical use. American Agricultural Economics. 78: 428-438.
Vandeveer M. L. (2001). Demand for area crop insurance among Litchi producers in northern Vietnam. Agricultural Economics. 26(2): 173-184.
Xiu F., Xiu F. and Bauer S. (2012). Farmers’ willingness to pay for cow insurance in shaanxi province, china. Procedia Economics and Finance. 1: 431 – 440.
Yazdanpanah  M. N., Monfared S. and Hochrainer S. (2011). Farmers statisfaction about crop insurance: case of south of Iran. Development on the margin, October 5-7. Tropentag.