شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

1 کارشناس ارشد رشته ترویج و آموزش کشاورزی

2 دانشیار بخش ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده

با وجود توجه و صرف هزینة دولت‌ها برای توسعة روستاهای هدف گردشگری، کمتر به اهمیت نگرش جامعة میزبان نسبت به تأثیرهای گردشگری و حمایت آن‌ها از توسعة گردشگری توجه می‌شود. بر این اساس، تحقیق حاضر به تحلیل نگرش روستائیان نسبت‌به تأثیرهای گردشگری می‌پردازد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی بوده و از تکنیک پیمایش، به‌منظور گردآوری داده‌ها استفاده شده است. جامعة بررسی‌شده را سه روستای رود، دربهشت و غار در شهرستان نیشابور تشکیل داده‌اند. حجم نمونه 113 خانوار تعیین و به‌منظور انتخاب نمونه‌ها، از روش نمونه‌گیری تصادفی متناسب استفاده شد. نتیجه‌ها نشان می‌دهد که بین متغیر‌های سواد، عضویت درتشکل‌ها و شغل ساکنان، با نگرش آن‌ها نسبت به تأثیرهای گردشگری روستایی تفاوت معنی‌داری وجود دارد. نتیجه‌های حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که متغیرهای مساحت باغ و میزان درآمد افراد با نگرش نسبت به تأثیر گردشگری روستایی همبستگی معنی‌داری داشته است، همچنین نتیجه‌های آزمون رگرسیون به روش گام به ‌گام نشان داد که متغیرهای مقدار باغ، درآمد و تعداد سال‌های تحصیل جامعة میزبان قادرند که حدود 40  درصد از میزان تغییرهای نگرش روستائیان را نسبت به پیامد‌های گردشگری روستایی پیش‌بینی کنند. در پایان مقاله بر مبنای نتیجه‌های پژوهش، پیشنهادهایی به‌منظور بهبود و پیشبرد گردشگری در روستاها، ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Rural People's Attitude toward Rural Tourism Impacts

نویسندگان [English]

  • Hamid Nasrabadi 1
  • Driush Hayati 2

1 Former M.Sc. Student of Agricultural Extension and Education, Shiraz University, Iran.

2 Associate Professor, Dept. of Agricultural Extension and Education, Shiraz University, Iran.

چکیده [English]

In desspit of governments attention for improving rural areas which have potential for rural tourism development, there is less attended to their residents' attitudes in this regard. Therefore, this study aims to analyze rural residents' attitude toward rural tourism impacts. Research method is descriptive by using survey technique for data collection. Those local households who live in three villages (Rood, Darbehesht and Ghar) were the research population. Thus, 113 households were selected as sample group by using proportional random sampling method. Finding revealed there is meaningful statistical difference between attitude toward rural tourism impacts and level of education; membership in local associations and residents' job. Besides, results of using correlation coefficient test revealed there is meaningful relationship between attitude toward rural tourism impacts and local people income and their orchard area. Finding of stepwise multiple regression analysis revealed that orchard area; annual income; and level of education as three independent variable can predict about 40 percent of attitude toward rural tourism impacts as dependent variable. Some recommendation have presented according to research results at the end of article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Tourism Impacts
  • Neyshabour County
  • Rural tourism
  • Rural People Attitude
سلیمانی هارونی خ.، خسروی­پور ب.، برادران م. و غنیان م، (1388)، «نگرش ساکنان مناطق گردشگری روستایی نسبت ­به پیامدهای گردشگری»، تحقیقات اقتصاد و توسعۀ کشاورزی ایران،2: 812-312.
علیقلی زاده فیروزجایی ن.، بدری س. ع. و فرجی سبک­بار ح، (6831)، «نگرش جامعه میزبان به اثرات محیطی و اقتصادی گردشگری در نواحی روستایی مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان نوشهر»، روستا و توسعه، 1: 22-1.
مهدوی م.، قدیری معصوم م. وقهرمانی ن، (1387)، «اثرات گردشگری بر توسعۀ روستایی با نظرسنجی ازروستائیان درۀ کن وسولقان. روستاوتوسعه»، ۲: 60-39.
میرزایی ر، (1388)، «تأثیر توسعة گردشگری روستایی بر اشتغال در منطقة اورامانات کرمانشاه»، روستاوتوسعه، 12(4): 76-49.
Dyer P., Gursoy D., Sharma B. and Carter J. (2007). Structural modeling of resident perceptions of tourism and associated development on the Sunshine Coast, Australia. Tourism Management. 28: 409-422.
Johnson J. D., Snepenger D. J. and Akis K. (1994). Residents' perceptions of tourism development. Annals of Tourism Research. 21: 629-642.
Lepp A. (2007). Residents attitudes towards tourism in bigodi village. Uganda. Tourism Management. 28: 876-885.
Mason P. and Cheyne J. (2000). Resident’s attitudes to proposed tourismdevelopment. Annals of TourismResearch. 27: 391-411.
Sheldon P. J. and Var T. (1984). Resident attitudes to tourism in north wales. Tourism management. 5: 40-47.
Teye V., Sirakaya E. and Sönmez S. F. (2002). Residents attitudes toward tourism development. Annalys of tourism research. 29: 668-688.
Tosun C. (2002). Host perception of impacts: a comparative tourism study. Annals of Tourism Research. 29: 231-253.
Wing G. and Wong P. (2006). Residents perception of tourism impacts: a case astudy of homestay operators in dachangshan Dao, North-Easet China. Tourism Geographies. 8: 253-273.
Weaver D. and Lawton L. (2001). Resident perceptions in the urban-ruralfringe. Annals of Tourism Research. 28: 439-458.