شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه توسعه کشاورزی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت پروژه، دانشگاه پیام نور مرکز همدان.

3 دانشجوی دکترای علوم اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، شناسایی پتانسیل تعاونی‌های کشاورزی استان همدان در جذب سرمایه در بین دیگر حوزه‌های تعاون است. اطلاعات لازم برای تحقیق در دو مرحله از طریق مطالعه‌های کتابخانه‌ای و بررسی‌های میدانی از طریق پرسش‌نامه‌ گردآوری شده  است، جامعة آماری تحقیق، کارشناسان شاغل در حوزه‌های مختلف تعاون در استان همدان است که از بین آن‌ها با استفاده از فرمول کوکران تعداد 55 نفر کارشناس نخبه و صاحب‌نظر به‌عنوان نمونة آماری به‌صورت تصادفی ساده انتخاب و اطلاعات لازم با استفاده از تکنیک پرسش‌نامه در سال 1392 جمع‌آوری شد. داده‌های گردآوری‌شده با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) بررسی شد. طبق یافته‌های تحقیق؛ مهم‌ترین معیار تعیین‌کنندة سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف تعاون «سازگاری با پتانسیل‌های فیزیکی منطقه» است، همچنین نتیجه‌های بررسی جایگاه تعاونی‌های کشاورزی از حیث پتانسیل سرمایه‌گذاری در مقایسه با دیگر حوزه‌ها نشان می‌دهد که تعاونی‌های کشاورزی پس از تعاونی‌های صنعتی در جایگاه دوم قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying Potential of Investment in Agricultural Cooperatives of Hamadan Province Compared to Other Areas of Cooperation Using AHP Technique

نویسندگان [English]

  • Mostafa Teimoori 1
  • Hasan Reihani Hamadani 2
  • Mohammad hadi Hajian 3
  • Mahmood Teimoori 3

1 Department of Agriculture, Science & Research branch , Islamic Azad university , Tehran , Iran

2 M.Sc. of Project Management, Hamadan branch Payamnur University. Iran

3 M.Sc. of Architect,, Hamadan branch Payamnur University. Iran

چکیده [English]

The purpose of this research is to investigate the potentials of investment in agriculture co-operations in compare with other investment fields of co-operation in Hamedan Province, Iran. The data required for this research, are gathered in two steps of library study and field research by utilizing researchers’ questionnaire. The research population includes experts, working on different aspects of co-operations in Hamedan Province, among which, based on Cochran formula, 55 elite experts are selected with simple random sampling. The questioners are filled by randomly-selected experts on year 2013. The gathered data are analyzed in Expert Choice Software by Analytical Hierarchy Process (AHP) Technique. Results of the research indicate that the most determinative criterion affecting on investment in different fields of co-operation is “consistency with region's physical potentials”. Moreover, according to the results, agriculture co-operations have the second position after industrial co-operations in regard to their potentials of investment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agriculture cooperations
  • Investment
  • priority
  • Hamadan province
  • AHP
اسدپور ح. و پیکانی غ. ر، (1373)، «تصمیم‌گیری گروهی در محیط­های پیچیده با استفاده از تکنیک AHP »، مجموعه مقالات سومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد.
اورنگی م.، حسینی نیا غ. و حیدری ع، (1389)، «سنجش سازه‌های مؤثر بر گرایش دانش آموختگان و دانشجویان سال آخر رشته‌های  کشاورزی به اشتغال در بخش تعاون استان خراسان جنوبی»، تعاون، 21(1): 112-101.
پیشرو ح، (1384)، «بررسی راهکارهای توسعة اشتغال و سرمایه‌گذاری در تعاونی‌های مرزی استان بوشهر»، طرح پژوهشی اداره کل تعاون استان بوشهر.
تقوایی م. و غفاری س. ر، (1385)، «اولویت‌بندی بحران در سکونتگاه­های روستایی با روش AHP (مطالعة موردی: دهستان بازیافت)»، علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، 20: 74-47.
حسینی س. ش.، سوری ا. ر. و محمدی ح (1391) «بررسی مدل‌ها و استراتژی‌های نوین تأمین مالی شرکت‌های تعاونی در اقتصاد ایران»، پژوهش‌نامه اقتصادی (رویکرد اسلامی-ایرانی)، 12: 98-73.
حکمت ب. و رحمتی د، (1388)، «در مطالعه‌ای باهدف تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی استان ایلام با استفاده ازتشکیل جدول داده ـستانده استان به روش گریت (GRIT)»، اقتصادکشاورزی و توسعه، 17: 41-19.
روستا ک. و تیموری م، (1388)، «اولویت‌بندی عوامل بازدارندة اجرای طرح یکپارچه‌سازی اراضی در استان خراسان جنوبی (مطالعه موردی شهرستان درمیان)»، تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 40: 153-145.
رهبر ف.، مظفری خامنه ف. و محمدی ش، (1386)، «موانع سرمایه‌گذاری و تأثیر آن بر رشد اقتصادی درایران»، تحقیقات اقتصادی، 81: 138-111.
سعدی ح.، کلانتری خ. و ایروانی ه، (1387)، «اولویت‌سنجی نظام برتر ترویج در حفاظت آب، خاک و پوشش گیاهی (بیابان زدایی): فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)»، علوم ترویج و آموزش کشاورزی، 4: 13-1.
شاکری ع. و سلیمی ف، (1383)، «عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد چابهار و اولویت‌بندی آن‌ها با استفاده از تکنیک ریاضیAHP. پژوهش‌های بازرگانی»، 6: 130-95.
شریف زاده ا.، رضوی س. م. و غلامرضایی س، (1387)، «تسهیل کارآفرینی جمعی به‌عنوان بنیان رفتاری برای پیدایش و توسعة تعاونی‌های کارآفرین»، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعاون وزارت تعاون، 196: 68-46.
صامتی م.، سامتی م. اصغری م، (1382)، «اولویت­های توسعه‌بخش صنعت استان اصفهان بر اساس روش و فرایند سلسله مراتبی(AHP)»، پژوهش‌های بازرگانی، 7: 90-59.
فلاحتی ع. و احمدیان ت، (1389)، «بررسی اقتصادی و تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری صنعتی در استان کرمانشاه»، اقتصاد و توسعة منطقه‌ای، 2: 125-100
کیهانی فتحی ر. و فتحی پور غ، (1389)، «رتبه‌بندی فعالیت‌های صنعتی تعاونی استان همدان بر اساس مزیت‌های نسبی و رقابتی»، بررسی‌های بازرگانی، 8: 18-2.
محمّدیان ف.، شاه‌نوشی فروشانی ن.، قربانی م. و عاقل ح، (1388)، «انتخاب الگوی کشت بالقوه محصولات زراعی براساس روش فرایند تحلیل سلسله مراتبیAHP (مطالعة موردی: دشت تربت جام)»، دانش کشاورزی پایدار، 1: 187-171.
معصومزاده س. وترابزاده ا، (1383)، «رتبه‌بندی تولیدات صنعتی کشور»، پژوهش‌های بازرگانی، 8: 83-69.
میوه‌چی م. و کیانی راد ع، (1390)، «بررسی اقتصادی ایجاد و راه‌اندازی مجتمع‌های تعاونی روستایی: مطالعة موردی شهرستان شهریار»، روستا و توسعه، 14: 147-119
Basarir A. and Gillespie J. M. )2006(. Multidimensional goals of beef and dairy producers: an inter- industry. Agriculture Economic. 35: 103- 114.
Chambo S. A. (2009). Agricultural cooperatives: role in food security and rural development. paper presented to expert group meeting on cooperatives, New York. 14p.
Coulter M. )2005.( Entrepreneurship in action (2th ed.). Prentice Hall Pub. New Delhi, India.
Folsom J. (2003). Measurement of cooperative impact in minesota state, research report, rural cooperative, Washington, D.C.
Fulton M. (1999). Cooperatives and member commitment. The finish Business Economics. 4: 418-437.
Mendoza A. G. and Sprouse J. (1989). Forest planning and decision making under fuzzy environment: An overview and illustration. Forest Science. 35: 481-502
Saaty T. L. (1980). The analytic hierarchy process: planning priority setting. resource allocation. New York: mc graw- hill.
Saaty T. L. (1994). Fundamentals of decision making and priority theory with the Analytic Hierarchy Process. RWS
Widergen M. (2004). Revealed comparative advantage in the internal market. turku school of economic.  (ETLA).