نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد واحد بین الملل، دانشگاه فردوسی مشهد

2 استاد گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

چکیده

امروزه با توجه به جایگاه و نقش جامعة روستایی در توسعة متوازن کشور و همچنین با عنایت به مسائل و مشکلاتی که این جامعه با آن مواجه است، اهتمام بر توسعة پایدار روستایی امری ضروری به‌نظر می‌رسد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی توسعة پایدار نظام کشاورزی است که به‌صورت مطالعة موردی در روستاهای شهرستان کاشمر از استان خراسان رضوی صورت گرفته و روستاها ازنظر پایداری به سه گروه پایدار، نسبتاً پایدار و ناپایدار طبقه‌بندی‌شده است. آمار و اطلاعات از جهاد کشاورزی و  مرجع‌های مربوط و همچنین جمع‌آوری 187 پرسش‌نامه از تولیدکنندگان و 14 پرسش‌نامه از کارشناسان در منطقة  بررسی‌شده برای سال‌های زراعی 87-1386 الی 91-1390 گردآوری شد. برای بررسی پایداری در این مطالعه از شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی استفاده‌شده است. بعد از محاسبة شاخص‌ها و دادن وزن به هر شاخص از رهیافت برنامه‌ریزی توافقی برای رتبه‌بندی روستاها در هر دهستان استفاده شد. نتایج نشان داد، طی سال‌های بررسی شاخص‌های توسعة پایدار در روستاها بهبودیافته و روستاها به سمت توسعة پایدار پیش رفته‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of Agricultural Sustainable Development in Rural Areas, With an Emphasis on Economic Approach: A Case Study of Kashmar Villages

نویسندگان [English]

  • Morteza Ashrafi 1
  • Mahmoud Hooshmand 2
  • Ali Keramatzadeh 3

1 Respectively Ph.D. student in Economics of International Branch of Ferdowsi University of Mashhad

2 Professor of Economics of Ferdowsi University of Mashhad

3 Associate Professor, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources

چکیده [English]

 Regarding the current situation of the country and importance role of the rural community in balanced development and also due to the problems and issues which this society is facing to, rural sustainable development seems necessary. This study aims to investigate agricultural sustainability development as a case study in Kashmar village and classifies villages in three sustainable, unsustainable and semi sustainable. Statistics and information were collected from the department of agriculture and data collected by 187 questionnaires from farmers and 14 questionnaires from experts 2008-9 and 2012-13. In order to assess the sustainability, economic, social and environmental indicators have been used. Calculating indicators and giving weight to each indicator, agreement programming approach was used to classify villages in each rural district. The results showed that during the studied period, sustainable development indicators have been improved in villages and rural areas have proceeded to the world sustainable development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agreement Programming
  • sustainable development
  • Planning Development Indicators
  • Rural Areas