نقش تعاونی های تولید روستایی در ارتقای توانمندسازی روان شناختی گندمکاران (مورد مطالعه: شهرستان اسلام آباد غرب)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی

10.22048/rdsj.2018.74005.1630

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تعاونی­های تولید روستایی در ارتقای توانمندسازی روان­شناختی کشاورزان عضو تعاونی تولید شهرستان اسلام آباد غرب انجام گردیده است که از لحاظ هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی - تحلیلی می­باشد. جامعه آماری تحقیق 1137 گندمکار عضو تعاونی­های تولید روستایی در 11 روستای شهرستان اسلام آباد غرب است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 170 نفر برآورد شد که برای مقایسه نتایج 170 گندمکار غیرعضو نیز در همان روستاها انتخاب گردید. روش گردآوری داده‌ها، به صورت پیمایشی و ابزار مورد استفاده پرسش‌نامه بوده است. جهت تنظیم پرسشنامه از پنج شاخص توانمندسازی روان­شناختی(خودتعینی، شایستگی، ارزشمندی، تأثیرگذاری و اعتماد) در قالب 35 گویه استفاده گردید. روایی صوری پرسش‌نامه توسط پانل متخصصان مورد تایید قرار گرفت. مطالعه راهنما در منطقه مشابه جامعه آماری با تعداد30 پرسشنامه صورت گرفت و با داده‌های کسب شده و استفاده از فرمول ویژه آلفای کرونباخ در نرم افزار SPSS، پایایی کل پرسش‌نامه تحقیق 84/0بدست آمد. با توجه به تجزیه و تحلیل داده­های حاصل از پرسشنامه از بین شاخص­های پنج­گانه توانمندسازی روان­شناختی و با توجه به تفاوت میانگین بین دو گروه عضو و غیر عضو می­توان گفت بین عضویت در تعاونی تولید و توانمندسازی روان­شناختی گندمکاران رابطه مثبت و معنی­دار وجود دارد به گونه­ای که میانگین اعضا35/4 و میانگین گندمکاران غیر عضو 61/3 است. نتایج آزمون t مستقل نشان دهنده اختلاف معنی­دار بین دو گروه است و می­توان دریافت که تعاونی­های تولید روستایی ابزاری کارآمد در توانمندسازی روان­شناختی کشاورزان گندمکار و توسعه روستایی محسوب می­گردد و زمینه لازم را برای ابتکار و اختیار عمل، شایستگی و رشد فکری و شخصیتی اعضا فراهم می­نماید. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of rural production cooperatives in promoting psychological empowerment of wheat farmers (Study case: west Islamabad)

نویسندگان [English]

  • Vakil Heidari Sarban 1
  • Sohila Bakhtar 2
1 Associate Professor in Department of Geography,Faculty of Literature and Humanities, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 MSc Student of Geography and Rural Planning, Faculty of Literature and Humanities, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Abstract: The present study is aimed to investigate the role of rural production cooperatives in promoting psychological empowerment of wheat farmers who are members in the production cooperatives in the city of west Islamabad. This study is practical in terms of purpose, and its entity is descriptive- analytical. The study population consisted of 1137 farmers which are member of the rural cooperatives in 11 villages of west Islamabad. The sample size is estimated to be 170 on the basis of Cochran formula. In order to compare the results, 170 wheat farmers who were not member in rural cooperatives were selected from the same villages. The method of data gathering is survey and the tool used in the study is a questionnaire. To determine the questions for the questionnaire, five indicators of psychological empowerment were used in the form of 35 items (i.e. self-determination, competence, worth, effectiveness and trust). The formal validity of the questionnaire was confirmed by a panel of experts. The study was conducted in the same area with the population of 30 and the questionnaire and the data were analyzed using the special formula of Cronbach’s alpha in the SPSS software. The reliability of the questionnaire was 0.84. According to the results of data analysis, it was shown that, among the five indicators of psychological empowerment in this study and considering the average differences between the two groups of members and non-members, it was said that there is a positive and significant relationship between membership in the production cooperatives and psychological empowerment of wheat farmers. Thus, the average of the members is 4.35 and the average of non-member wheat farmers is 3.61. The results of independent t test indicate a significant difference between the two groups. It was found that rural production cooperatives are effective tools for psychological empowerment of wheat farmers and rural development. Membership in this cooperatives provides the necessary context for the initiative, competence and intellectual personality of the members.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Production Cooperative
  • Psychological empowerment
  • Rural Development
  • Islam Abad Gharb County