سنجش پایداری کیفیت زندگی در سکونتگاه‏های روستایی (مورد مطالعه: دهستان حسنلو، آذربایجان غربی، ایران)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‎ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی، تهران

2 دانشیار گروه جغرافیای انسانی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران

10.22048/rdsj.2018.67951.1609

چکیده

ارتقاء کیفیت زندگی یکی از مفاهیم محوری توسعه پایدار است که در تمام زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیطی، کالبدی و نهادی ظاهر می‌شود. هدف اصلی این مقاله سنجش پایداری کیفیت زندگی در سکونتگاه‌های روستایی دهستان حسنلو از توابع شهرستان نقده است. پژوهش حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق را دو گروه خانوارهای روستایی و مسئولان محلی تشکیل می‌دهد. برای تعیین حجم نمونه از مدل کوکران و برای نمونه گیری از نمونه گیری در دسترس و هدفمند استفاده شده است. گردآوری اطلاعات به صورت میدانی با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته است. داده‌های جمع‌آوری شده با بهره‌گیری از نرم‌افزار SPSS و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، تی تک نمونه‏ای، تحلیل واریانس یک‌طرفه، آزمون توکی و مدل تصمیم‎گیری چند شاخصه WASPAS مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفته‌ است. نتایج کلی حاصل از مقایسه دیدگاه‌های مردم و مسئولین نشان داد که بهبود تمام شاخص‌های مورد بررسی برای پایداری کیفیت زندگی در سکونتگاه‌های روستایی ضروری به نظر می‌رسد. ازاین‌رو، بین نظرات هر دو گروه مردم و مسئولین همسانی وجود دارد. نتایج کلی پژوهش نشان داد سطح کیفیت زندگی در محدوده موردمطالعه پایین‌تر از حد متوسط (با امتیاز 91/2) است. همچنین نتایج تحلیل WASPAS نشان داد که روستاهای حسنلو، بارانی کرد و شیخ احمد به لحاظ کیفیت زندگی با رتبه یک، دو و سه در قیاس با سایر سکونتگاه‎ها، در سطح پایداری متوسط قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessment of Sustainability of Quality of Life in Rural Settlements (Case of Study: The Hassanlou County, West Azerbaijan, Iran)

نویسندگان [English]

  • shamsi salehpour 1
  • hamid jalalian 2
1 kharazmi university
2 kharazmi univercity
چکیده [English]

Promoting the quality of life is one of the key concepts of sustainable development that appears in all economic, social, cultural, environmental, physical and institutional fields. The main purpose of this article is measuring the sustainability of quality of life in rural settlements of the Hassanlou County that is from the Naghadeh County. The present study was conducted using descriptive-analytic method. The statistical population of the study consisted of two groups of rural households and local authorities.  To determine the sample size, the Cochran model was used and available samples were used for sampling. Field information was gathered using a questionnaire. The collected data was analyzed using the SPSS software package and Pearson correlation coefficient, single sample T, one way analysis of variance, Tukey test and the multi-criteria decision making model WASPAS. The overall results from comparing the views of people and authorities showed that improving all of the indicators examined to sustain the quality of life in rural settlements is necessary. Therefore, there is a convergence between the views of both the people and the authorities. Overall, the research results showed that the level of quality of life in the studied range is lower than the average (with a score of 2.91). Also, the results of the WASPAS analysis showed that the villages of Hasanlou, Baranye Kord and Sheikh Ahmad, ranked one, two and three, in terms of quality of life, and in comparison with other settlements, they are in a medium level of sustainability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of Life
  • Sustainability
  • rural settlements
  • Hassanloo
  • Nagadeh