نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی- دانشگاه رازی- کرمانشاه

2 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، گروه جغرافیا دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشجوی دکتری جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی، گروه جغرافیا، دانشکده جفرافیای دانشگاه تهران

چکیده

امروزه با توجه به روند رشد سریع جمعیت، بحث افزایش پسماندها به یکی از چالش های اساسی توسعه پایدار روستایی جهت حفظ محیط زیست تبدیل شده است. لذا حفظ پایداری زیست محیطی از طریق بهبود وضعیت مدیریت پسماند های روستایی اهمیت بسیاری یافته است. در همین راستا هدف پژوهش پیش رو شناسایی مسائل و مشکلات مدیریت پسماند مناطق روستایی دهستان ماهیدشت می باشد. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- تحلیلی است. برای سنجش ارتباط بین متغیرهای پژوهش با شیوه دفن پسماند از مدل ساختاری pls استفاده شده است.نتایج به دست آمده حاکی از این امر می باشد که مدیریت پسماند در روستاهای مورد مطالعه در وضعیت مناسبی قرار ندارد.با توجه به یافته های تحقیق و برآورد مدل معادلات ساختاری pls نتایج مبین وجود ارتباط بین متغیرهای های توجه و آگاهی مسئولین و مدیران محلی و اثر مستقیم آن بر وجود و یا عدم وجود امکانات و تأسیسات لازم در منطقه برای جمع آوری و دفن بهداشتی پسماند می باشد که این مسائل به صورت مستقیم وغیر مستقیم سبب عدم مشارکت جوامع محلی گشته و در نهایت پسماندهای روستایی به صورت غیر بهداشتی دفن و یا در گوشه ای از روستا انبار می شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of Rural Waste Management Using Analysis of PLS Structural Model (Case Study Mahidasht Village, Kermanshah)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Akbarpour 1
  • Amir Amiri 2
  • Somayyeh Azimi 3

1 Depart of Geography University Razi

2 dep of Geography University Shahid Beheshti

3 Dep of Geography University of Tehran

چکیده [English]

Today, due to the rapid population growth trend, the issue of increasing waste has become one of the main challenges of sustainable rural development to protect the environment. Therefore, maintaining environmental sustainability by improving the status of rural waste management has become very important. In this regard, the purpose of this study is to identify issues and problems of waste management in rural areas of Mahidasht district. This research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method. The pls structural model has been used to measure the relationship between the research variables and the waste disposal method. The results indicate that waste management in the studied villages is not in a good condition. According to the research findings and model estimation Structural equations pls The results show the relationship between the variables of attention and awareness of local officials and managers and its direct effect on the presence or absence of facilities in the region for the collection and sanitary disposal of waste that these issues directly and indirectly It causes the non-participation of local communities and eventually rural waste is buried unsanitary or stored in a corner of the village.

کلیدواژه‌ها [English]

  • management
  • rural waste
  • sustainable rural development
  • sanitary landfillpls model