نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

نابرابری درآمدی یکی از مهم‌ترین مسائلی است که به سبب تأثیر آن بر جنبه‌های مختلف رفاه اقتصادی، تأمین امنیت غذایی و مسائلی که متعاقبا ایجاد خواهد شد مورد توجه جدی سیاستگذاران اقتصادی است. بنابراین هدف این تحقیق با توجه به اثرات متفاوتی که افزایش ارزش افزوده زیربخش‌های کشاورزی بر توزیع درآمد دارند، بررسی رابطه‌ی بین افزایش ارزش افزوده زیربخش‌های کشاورزی و نابرابری درآمد است. برای این منظور از رهیافت میانگین گروه‌های تلفیق شده (PMG) برای دوره زمانی 1393-1384استفاده شده‌است. نتایج نشان می‌دهد که اثرات افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی بر نابرابری درآمدی منفی است و در سطح زیربخش‌ها، در بلندمدت، کوتاه‌مدت و در مقاطع (استان‌ها) نتایج متفاوتی به دست می‌آید.بدین ترتیب آنچه که می‌توان از این نوع تحلیل‌ها نتیجه‌گیری نمود این است که اکیدا سیاست‌گذاری کلان برای همه‌ی زیربخش‌ها و همه‌ی استان‌های کشور به سبب تمایزاتی که دارند نمی‌تواند نتایج مشابه‌ای به دست دهد. بنابراین پیشنهاد می‌گردد نگاه کلان‌بخشی نسبت به بخش کشاورزی تغییر نماید و نگاه کلان‌زیربخشی جایگزین آن شود. در ادامه نیز سیاست‌های توسعه‌ای متناسب با هر استان و بسته به ماهیت زیربخش‌های هر استان مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Value Added of Agricultural Sub sectors and Income Inequality in Rural Areas of Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Kiani 1
  • Hamed Najafi Alamdarlo 2

1 PhD student, Agricultural Economics Department, Tarbiat Modares University.

2 Associate professor of Agricultural Economics department, Tarbiat Modares University.

چکیده [English]

Income inequality is one of the most important issues that is of serious concern to economic policymakers due to its impact on various aspects of economic welfare and food. Therefore, the purpose of this research is to investigate the relationship between the increase in the agricultural value added and income inequality. For this purpose, the Pooled Mean Group (PMG) approach has been used for the period of 2005-2014. The results show that the effects of increasing the agricultural value added on income inequality are negative and different results are obtained at sub-sectors. The most important finding of this research is that agricultural policies have very different results in sub-sectors and regions. Therefore, it is suggested to change the macro-sector approach of the agricultural sector and replace it with the macro-sub-sector approach. In the following, development policies appropriate to each province and depending on the nature of the subdivisions of each province should be taken into consideration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic development
  • Agricultural Value Added
  • Rural Gini coefficient
  • PMG model