بررسی رابطه بین ارزش افزوده زیربخش‌های کشاورزی و نابرابری درآمدی در مناطق روستایی ایران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

10.22048/rdsj.2022.290936.1952

چکیده

نابرابری درآمدی یکی از مهم‌ترین مسائلی است که به سبب تأثیر آن بر جنبه‌های مختلف رفاه اقتصادی، تأمین امنیت غذایی و مسائلی که متعاقبا ایجاد خواهد شد مورد توجه جدی سیاستگذاران اقتصادی است. بنابراین هدف این تحقیق با توجه به اثرات متفاوتی که افزایش ارزش افزوده زیربخش‌های کشاورزی بر توزیع درآمد دارند، بررسی رابطه‌ی بین افزایش ارزش افزوده زیربخش‌های کشاورزی و نابرابری درآمد است. برای این منظور از رهیافت میانگین گروه‌های تلفیق شده (PMG) برای دوره زمانی 1393-1384استفاده شده‌است. نتایج نشان می‌دهد که اثرات افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی بر نابرابری درآمدی منفی است و در سطح زیربخش‌ها، در بلندمدت، کوتاه‌مدت و در مقاطع (استان‌ها) نتایج متفاوتی به دست می‌آید.بدین ترتیب آنچه که می‌توان از این نوع تحلیل‌ها نتیجه‌گیری نمود این است که اکیدا سیاست‌گذاری کلان برای همه‌ی زیربخش‌ها و همه‌ی استان‌های کشور به سبب تمایزاتی که دارند نمی‌تواند نتایج مشابه‌ای به دست دهد. بنابراین پیشنهاد می‌گردد نگاه کلان‌بخشی نسبت به بخش کشاورزی تغییر نماید و نگاه کلان‌زیربخشی جایگزین آن شود. در ادامه نیز سیاست‌های توسعه‌ای متناسب با هر استان و بسته به ماهیت زیربخش‌های هر استان مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Value Added of Agricultural Sub sectors and Income Inequality in Rural Areas of Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Kiani 1
  • Hamed Najafi Alamdarlo 2
1 PhD student, Agricultural Economics Department, Tarbiat Modares University.
2 Associate professor of Agricultural Economics department, Tarbiat Modares University.
چکیده [English]

Income inequality is one of the most important issues that due to its impact on various aspects of economic welfare, food security and the issues that will arise after it is seriously considered by economic policy makers. Therefore, the purpose of this study is to investigate the relationship between value added of agricultural sub-sectors and income inequality, considering the different effects that increase in value added of agricultural sub-sectors have on income distribution. For this purpose, the combined group average (PMG) approach has been used. The results show that the effects of increasing the value added of the agricultural sector on income inequality are negative and at the level of subsectors, in the long run, short term and in the sections (provinces) different results are obtained. Thus, what can be concluded from this type of analysis is that strict macro-policy for all sub-sectors and all provinces of the country due to their differences can not achieve similar results. Therefore, it is suggested that the macro-sectoral view of the agricultural sector be changed and replaced by the macro-subsectoral view. In the following, development policies appropriate to each province and depending on the nature of the subsectorss of each province should be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Development
  • Agricultural Value Added
  • Rural Gini coefficient
  • PMG model