نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی ژئومورفولوژی، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز

2 ژئومورفولوژی، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز

چکیده

ترکیب کارآفرینی و اکوتوریسم از بهترین راهکارهای متنوع‌سازی اقتصاد جوامع، مخصوصاً روستاها، ایجاد اشتغال و تولید ثروت و رفاه به شمار می‌رود. و در مواقعی که کشاورزی به تنهایی قادر به تأمین فرصت‌های شغلی مورد نیاز جوانان نیست، فرصت‌های شغلی جدیدی در صنعت و خدمات ایجاد می‌کند. هدف از این تحقیق شناخت مؤلفه‌ها، شاخص‌ها و تأثیرات آن‌ها به منظور مدیریت و اجرای صحیح «کارآفرینی اکوتوریسم» در دره آذرشهرچای و استفاده حداکثر از ظرفیت‌های این منطقه است. در این راستا، در این تحقیق ابتدا شاخص‌های استاندارد توسعه کارآفرینی اکوتوریسم از طریق منابع کتابخانه‌ای استخراج شد. سپس با استفاده از نرم‌افزار Micmac که جهت انجام محاسبات پیچیده ماتریس متقاطع در آینده‌پژوهی و مطالعه شاخص‌های کیفی طراحی شده است، میزان ارتباط و تأثیر هر یک از مؤلفه‌ها در حوزه کارآفرینی مشخص شد. قضاوت در مورد میزان تأثیر هریک از شاخص‌ها بر روندها در این نرم‌افزار بر اساس مصاحبه، پرسشنامه و مطالعه میدانی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق ساکنان روستاهای دره آذرشهرچای علی‌الخصوص صاحبان کسب و کارهای مرتبط با اکوتوریسم است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد محیط عمومی کارآفرینی اکوتوریسم منطقه به دلیل عدم برنامه‌ریزی صحیح، ضعف قانون‌گذاری و طولانی و خسته‌کننده بودن پروسه اداری سرمایه‌گذاری ناپایدار است. نتایج حاکی از آن است که از «تنوع جغرافیایی» به عنوان پتانسیل بالقوه برای توسعه کارآفرینی اکوتوریسم دره آذرشهرچای، به دلایلی همچون موانع اقتصادی، ضعف قانون‌گذاری، عدم وجود اعتبارت بانکی مشوق کارآفرینی و سیستم اداری نامناسب و بروکراسی طولانی و خسته‌کننده، به نحو احسن استفاده نشده است. تا جایی که تأثیر مؤلفه‌هایی چون وضوح قوانین، حامی و مشوق بودن قوانین، اعتبارات بانکی و درآمد به عنوان انگیزه، بیشتر از «تنوع جغرافیایی» است. همچنین در میان ویژگی های مؤثر رفتاری ـ اجتماعی کارآفرینان ، تأثیر «ریسک‌پذیری» بیش از توفیق‌طلبی است. و این بعنی کارآفرینی در دره آذرشهرچای با ریسک زیادی مواجه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Study of components of ecotourism entrepreneurship in Sahand foothills. Case study of Azarahar-Chay

نویسندگان [English]

  • Parisa Sadat Sohrabi 1
  • Davod Mokhtati 2

1 Geomorphology; Faculty of Planning and Enviromental Sciences; Tabriz university

2 Geomorphology; Faculty of planning and enviromental sciences; Tabriz Univercity.

چکیده [English]

Combining entrepreneurship and ecotourism is one of the best ways to diversify the economies of communities, especially rural areas, to create jobs and generate wealth and prosperity. And when agriculture alone is not able to provide the job opportunities needed by young people, it creates new job opportunities in industry and services. The purpose of this study is to identify the components, indicators and their effects in order to properly manage and implement "ecotourism entrepreneurship" in Azarshahrchay valley and make maximum use of the potential of this region. In this regard, in this study, first the standard indicators of ecotourism entrepreneurship development were extracted through library resources. Then, using Micmac software, which is designed to perform complex cross-matrix calculations in future research and study of quality indicators, the relationship and impact of each of the components in the field of entrepreneurship was determined. Judgments about the impact of each indicator on trends in this software were made based on interviews, questionnaires and field studies. The statistical population of the study is the residents of the villages of Azarshahrchai valley, especially the owners of ecotourism-related businesses. Findings show that the general entrepreneurial environment of ecotourism in the region is unstable due to lack of proper planning, weak legislation and long and tedious investment administrative process. The results suggest that "geographical diversity" as a potential for the development of ecotourism entrepreneurship in Azarshahrchai Valley, for reasons such as economic barriers, weak legislation, lack of bank credit to encourage entrepreneurship and inadequate administrative system and long and tedious bureaucracy, The syntax is not used well. To the extent that components such as the clarity of laws, the protection and encouragement of laws, bank credit and income as incentives are more than "geographical diversity". Also, among the effective socio-behavioral characteristics of entrepreneurs, the effect of "risk-taking" is more than success. And this means entrepreneurship in the Azarshahrchai valley is facing a lot of risk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecotourism Entrepreneurship"
  • Sahand foothills"
  • "
  • Azarshar-chay valley"