جایگاه مدیریت نوین روستایی در تحولات اقتصادی و اجتماعی مناطق روستایی (مورد مطالعه: بخش کهریزک)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ، دانشگاه خوارزمی ، تهران، ایران

3 دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام خمینی(ره)، شهر ری، تهران، ایران

10.22048/rdsj.2021.264673.1902

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه مدیریت نوین روستایی (عملکرد شورا‌ها و دهیاران)، در تحولات اقتصادی و اجتماعی سکونتگاه‌های روستایی کهریزک است. روش تحقیق تحلیلی، مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای، اسنادی و میدانی است. جامعه آماری تحقیق، ساکنان روستا-های بخش کهریزک که جمعیت بالا دارند و از شورا و دهیار برخوردار هستند، می‌باشد. کل جمعیت افراد خانوار در روستا‌های مورد مطالعه (5913) نفر است. لذا بر اساس فرمول کوکران تعداد 360 خانوار به عنوان جامعه نمونه انتخاب شد. همچنین تعداد 20 نفر متخصص بر اساس نمونه‌گیری هدفمند انتخاب گردید. نتایج بررسی مقادیر ضریب همبستگی اسپیرمن و وجود همبستگی ضعیف، گویای این واقعیت می‌باشد،که بین عملکرد شورا‌ها و دهیاران و تحولات اقتصادی و اجتماعی سکونتگاه‌های روستایی کهریزک رابطه مثبت و معنی‌داری وجود ندارد. در ادامه نیز، نتایج رتبه‌بندی فازی ممدانی جهت تحلیل فضایی تحولات اقتصادی و اجتماعی در مناطق روستایی کهریزک با تأکید بر عملکرد شورا‌ها و دهیاران نشان داد، به ترتیب روستا‌های (گل حصار، قمصر، ده نو، درسون آباد، قلعه نوچمن زمین)، تحولات اقتصادی و اجتماعی متوسط رو به پایین را با تأکید بر مدیریت نوین روستایی را به خود اختصاص داده‌اند، همچنین روستا‌های (اسماعیل‌آباد، سلمان آباد، قیصرآباد، کبیرآباد، جهان‌آباد، تورقوزآباد، خیرآباد، عظیم‌آباد)، سطح بسیار کم تحولات اقتصادی و اجتماعی را نشان می‌دهند. در این راستا پیشنهاد می‌شود برای اولین گام، افزایش میزان رضایتمندی روستایی از عملکرد نهاد‌های مربوطه از طریق افزایش هماهنگی و همکاری میان روستاییان و دست‌اندرکاران نهاد‌های مربوطه از طریق مشورت و مشارکت دادن روستاییان در انجام طرح‌های مختلف توسعه روستایی مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The position of modern rural management in economic and social developments in rural areas (Case study: Kahrizak district)

نویسندگان [English]

  • Siavash Ataei 1
  • Hassan Hassan Afrakhteh, 2
  • Hossein Tavakoli Kojani 3
1 M.A of Geography and Rural Planning, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Professor of Geography and Rural Development, Kharazmi University, Tehran. Iran
3 PhD. Geography & Rural Planning, Yadgar Imam Branch, Islamic Azad University, Shahr Rey, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the position of modern rural management (performance of councils and villagers) in the economic and social developments of Kahrizak rural settlements. The analytical research method is based on library, documentary and field studies. The statistical population of the study is the residents of Kahrizak district villages who have a high population and have a council and a village council. The total population of households in the studied villages is (5913) people. Therefore, based on the Cochran's formula, 360 families were selected as the sample population. Also, 20 specialists were selected based on purposive sampling. The results of the Spearman correlation coefficient and the existence of weak correlation indicate the fact that there is no positive and significant relationship between the performance of councils and villages and the economic and social developments of Kahrizak rural settlements. Furthermore, the results of Mamdani fuzzy ranking for spatial analysis of economic and social developments in rural areas of Kahrizak with emphasis on the performance of councils and villagers showed, respectively, villages (Gol Hesar, Ghamsar, Dehno, Darsonabad, Nouchman Zamin Castle) has been characterized by moderate downward economic and social developments with emphasis on modern rural management, as well as villages (Ismailabad, Salmanabad, Qaisarabad, Kabirabad, Jahanabad, Torquzabad, Khairabad, Azimabad) shows a very low level of economic and social developments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New Rural Management
  • Economic and Social Developments
  • Rural Areas
  • Kahrizak