نقش فناوری اطلاعات در توسعه انسانی و کارایی شغلی در بین دهیاران و شوراهای اسلامی روستاهای شهرستان نطنز

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه معماری

10.22048/rdsj.2020.222146.1838

چکیده

روستاها برای اینکه بتوانند به کارایی متناسب خود دست یابند به خصوص در زمینه کارایی شغلی و توسعه انسانی در بین دهیاران و شوراهای روستایی باید به نقش فناوری اطلاعات توجه بیشتری داشته باشند. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی چگونگی توسعه انسانی و کارایی شغلی بر اساس فناوری اطلاعات در بین دهیاران و شوراهای اسلامی روستاهای شهرستان نطنز می باشد. تحقیق حاضر از روشهای تحقیق توصیفی، تحلیلی استفاده خواهد کرد. همچنین این پژوهش از نظر هدف، کاربردی-توسعه‌ای است. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر دهیاران و شوراهای اسلامی روستاهای دارای دهیار بخش مرکزی شهرستان نطنز به تعداد 150 نفر می باشند که حجم نمونه به شیوه کل سرشماری به تعداد 150 نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش مشتمل بر پرسشنامه(پرسشنامه فناوری اطلاعات، توسعه انسانی و کارایی شغلی) محقق ساخته با 38 سوال می باشد. روایی پرسشنامه به شیوه صوری و سازه ای بوده و پایایی آن نیز بر اساس آلفای کرونباخ به میزان 81/0 مورد تایید واقع شده است. تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس تحلیل معادلات ساختاری در نرم افزار پی ال اس صورت پذیرفته است. نتایج بیانگر آن است که به طور کلی فناوری اطلاعات بر توسعه انسانی و کارایی شغلی در بین دهیاران و شوراهای اسلامی روستاهای شهرستان نطنز اثرگذار بوده است که این امر به گونه ای بوده که فناوری اطلاعات بر کارایی شغلی با ضریب مسیر 0.27 و مقدار T 5.33، فناوری اطلاعات بر کارایی شغلی با ضریب مسیر 0.44 و مقدار T 7.17، تاثیرگذار بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of information technology in human development and job efficiency, among villagers and Islamic councils, in the villages of Natanz city

نویسنده [English]

  • sajedeh karimi
Assistant Professor, Department of Architecture
چکیده [English]

Villages need to pay more attention to the role of information technology in order to achieve their proper performance, especially in terms of job performance and human development, amongst village councilors and rural councils. The purpose of the present study is to investigate how human development, and job performance, are based on information technology among the villagers and the Islamic councils of the villages of Natanz. The present study will use descriptive, analytical research methods. This research is also applied-developmental in terms of purpose. The statistical population of the study consisted of 150 people in the villages of Natanz in the central part of the county of Natanz, consisting of village leaders and Islamic councils. The research instrument consisted of a researcher-made questionnaire (Information Technology, Human Development and Job Performance Questionnaire) with 38 questions. The validity of the questionnaire was formal and structural, and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha of 0.81. Data analysis was performed based on structural equation analysis in Smart PLS software. The results indicate that, in general, information technology has had an impact on human development, and job performance among the village councilors and village councils in the city of Natanz. The value of T 5.33, IT influenced job performance with path coefficient of 0.44 and T value of 7.17.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human development
  • job performance
  • Information technology
  • Natanz County