راهبردهای توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی خرما دربا رویکرد کارآفرینی در مناطق روستایی (مطالعه موردی:روستاهای شهرستان بم استان کرمان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه توسعه کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، ایران

2 گروه توسعه کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی، دانشگاه ازاد اسلامی کرج، ایران

3 مدیر گروه دکترای ترویچ و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

4 گروه ترویج وآموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران

10.22048/rdsj.2020.189742.1807

چکیده

یکی از راهکارهای توسعه کشاورزی، ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی با هدف جلوگیری از ضایعات محصولات در جهت توسعة کشاورزی و کارآفرینی روستایی می‌باشد .با توجه به اینکه یکی از مشکلاتی که هم‌اکنون صنایع تبدیلی و تکمیلی خرما در استان کرمان با آن مواجه است، عدم نوآروی در این صنایع و به دنبال آن نداشتن سهم کافی در بازارهای داخلی و بازارهای جهانی است که نتوانسته سهمی در اشتغال و کارآفرینی برای منطقه داشته باشد. بدین منظور، پژوهش حاضر با استفاده از روش پیمایشی و مطالعات میدانی به شیوة SWOTبه ارائة راهبرد کانونی توسعة صنایع تبدیلی و تکمیلی در مناطق روستایی شهرستان بم پرداخته شده است. نتایج نشان داد کهاستراتژی تدافعی(WT) در الویت استراتژی‌ها در توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی قرار دارد. به دلیل توانمندی‌ها و ظرفیت‌‌ها بالای منطقه، آستانة نوآوری و خلاقیت در بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی مناطق روستایی نیازمند بازنگری و ارائة سیاست‌های مناسب برای رفع محدودیت‌ها و استفاده از توان‌های موجود روستایی و کشاورزی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Development Strategies for the Development and Conversion of Date Industries with the Entrepreneurship Approach in Rural Areas (Case Study: Bam Townships in Kerman Province)

نویسندگان [English]

  • Neda Baniasadi 1
  • Davoud Samari 2
  • Seyyed Jamal Farajollah Hosseini 3
  • Maryam Omidi Najafabadi 4
1 , Agricultural Development, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran
2 **Associate Professor, Agricultural Development Department, Islamic Azad University, Karaj Branch
3 Associate Professor, Agricultural Development and Education, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran
4 Department of Agricultural Development, Faculty of Agricultural Sciences and Food Technology, Tehran University of Science and Research, Iran
چکیده [English]

One of the solutions for agricultural development is the creation of conversion and complementary industries with the aim of preventing crop waste in agricultural development and rural entrepreneurship. Considering that one of the problems currently faced by date conversion and complementary industries in Kerman province is That is, the lack of innovation in these industries and the consequent lack of sufficient market share in the domestic and global markets has failed to contribute to employment and entrepreneurship for the region. For this purpose, the present study, using SWOT method, survey and field studies, presented a focal strategy for the development of conversion and complementary industries in rural areas of Bam. The results showed that defense strategy (WT) is at the top of strategies in the development of conversion and complementary industries. Because of the region's high capacities and capacities, the threshold of innovation and creativity in the rural conversion sector needs to be revised and developed appropriate policies to address the constraints and use of existing rural and agricultural capabilities

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marketing
  • Packaging
  • Processed Products
  • innovation management
  • Rural Development