بکارگیری راهبردهای مدیریت آب توسط کشاورزان کوچک ‌مقیاس در شرایط خشکسالی در استان اصفهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور. هیات علمی

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رامین خوزستان

4 دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

5 کارشناس اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان

6 دانشگاه تهران

10.22048/rdsj.2020.206263.1823

چکیده

خشکسالی از نظر گستره و حجم خسارات اقتصادی که بر جای می‌گذارد، جزء پرمخاطره‌ترین بلایای طبیعی محسوب می‌شود که خسارات جبران ناپذیری را بر بخش کشاورزی و منابع آب کشور وارد می‌سازد. این تحقیق، با هدف بررسی راهکارهای مدیریت آب توسط کشاورزان کوچک مقیاس در شرایط خشکسالی در استان اصفهان انجام شده است. از نظر ماهیت از نوع پژوهش‌های کمی، ازنظر میزان کنترل متغیرها از نوع غیرآزمایشی و ازنظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی بوده و به روش توصیفی-همبستگی انجام‌شده است. جامعه آماری شامل تمامی کشاورزان کوچک مقیاس استان اصفهان بودند که در شرایط خشکسالی قرار داشتند. بر اساس بر آورد مرکز آمار ایران تعداد کل بهره برداران خرد و دهقانی استان اصفهان حدود 166030 نفر است. حجم نمونه در این گروه با استفاده از جدول مورگان و به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب به تعداد 394 نفر تعیین گردید. ابزار اصلی گردآوری داده‌ها، پرسشنامه بوده است. که روایی صوری آن توسط اساتید صاحبنظر و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت (95/0). نتایج نشان داد که کشاورزان کوچک مقیاس از روش‌های گوناگونی جهت مدیریت آب در مقابله با خشکسالی استفاده می‌کنند که طی تحلیل عاملی در سه دسته راهکارهای مدیریت آبیاری و انتقال آب، مدیریت زراعی- فنی مناسب در مزرعه و مدیریت اطلاعات و سرمایه اجتماعی تلخیص شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Application of water management strategies by small scale farmers in drought conditions in Isfahan province

نویسندگان [English]

  • mahnaz mohammadzadeh 1
  • hossein fami 2
  • moslem savari 3
  • mahsa motaghed 4
  • mosyeb baghaee 5
  • samira afshari 6
1 faculty member of pnu
2 faculty member of ut
3 ramin
4 Tehran university
5 esfahan
6 Tehran university
چکیده [English]

The drought is one of the most serious natural disasters in terms of the extent and magnitude of the economic damage it entails and causes irreparable damage to the agricultural sector and water resources of the country. This research was conducted to investigate water management solutions by small scale farmers in drought conditions in Isfahan province. This research is based on the nature of quantitative research, in terms of control of variables, non-experimental type and in terms of the purpose of applied research type and has been done by descriptive-correlation method. The statistical population consisted of all small-scale farmers in Isfahan province that was in drought conditions. According to the statistics center of Iran, the total number of small scale farmers in Isfahan province is about 166030 people. The sample size in this group was 394 people using the Morgan table. The sample size in this group was determined using Morgan table and 394 persons by proportional allocation method. The main instrument for collecting data was a questionnaire whose face validity was confirmed by professors and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha coefficient (0.95). The results showed that small-scale farmers use various methods for water management in dealing with droughts that were identified through factor analysis in three categories of water management, farm-management technical management and information management and social capital management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water management
  • Drought
  • Solution
  • small scale farmers