توسعه روستایی
شناسایی موانع توسعه شرکت های تعاونی روستایی شهرستان ارومیه

فاطمه کاظمیه؛ اسماء عیدی؛ صادق اسمعیلی

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1402

https://doi.org/10.22048/rdsj.2022.324707.1997

چکیده
  تشکیل و گسترش شرکت های تعاونی روستایی یکی از مهم ترین سیاست ها و راهبردهای توسعه ی بخش کشاورزی و جامعه ی روستایی ایران در نیم قرن اخیر به شمار می رود. لذا با توجه به نقشی که شرکت های تعاونی روستایی در این راستا می توانند داشته باشند تحقیق حاضر با هدف شناسایی موانع توسعه شرکت های تعاونی روستایی در شهرستان ارومیه انجام گرفت. این تحقیق ...  بیشتر

ترویج و آموزش کشاورزی
شناسایی و تحلیل موانع و مشکلات تولید شیر ارگانیک در استان اردبیل

مهناز محمدزاده؛ حسین شعبانعلی فمی؛ ناصر مطیعی؛ محمدرضا سنجابی

دوره 4، شماره 1 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 91-107

https://doi.org/10.22048/rdsj.2017.51323.1529

چکیده
  طی سال‌های اخیر تولیدات دامی ارگانیک با افزایش توجه و استقبال تولیدکنندگان، سیاست‌گذاران و مصرف‌کنندگان سراسر دنیا همراه بوده است. تحقیق حاضر باهدف شناسایی و تحلیل موانع تولید شیر ارگانیک در استان اردبیل و به روش توصیفی-همبستگی انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش کارشناسان امور دام سازمان جهاد کشاورزی و شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای ...  بیشتر

ترویج و آموزش کشاورزی
تحلیل ‌موانع مشارکت گندم‌کاران در زمینه تشکیل تشکل آب‌بران، شبکه آبیاری دز

علی پژوهان؛ احمد رضا عمانی؛ سیروس سلمانزاده

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 365-378

https://doi.org/10.22048/rdsj.2017.22401.1289

چکیده
  چکیده پژوهش حاضر با هدف تحلیل موانع مشارکت گندم‌کاران در زمینۀ تشکیل تشکل آب‌بران در چارچوب پژوهش‌های توصیفی‌ـ‌پیمایشی در سال زراعی 92 ـ 93 انجام شده است. نمونه آماری این پژوهش 375 گندم‌کار محدوده شبکه آبیاری دز هستند که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی انتخاب و با ابزار پرسش‌نامه مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. ضریب آلفای ...  بیشتر

ترویج و آموزش کشاورزی
شناسایی و تحلیل موانع توسعه کارآفرینی سازمانی در تعاونی‌های توسعه روستایی استان زنجان

روح اله رضائی؛ سید محمود حسینی؛ مریم محمدی پابندی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1394، ، صفحه 21-40

https://doi.org/10.22048/rdsj.2015.13409

چکیده
  تحقیق توصیفی- همبستگی حاضر با هدف شناسایی و تحلیل موانع توسعه کارآفرینی سازمانی در تعاونی‌های توسعه روستایی استان زنجان صورت‌پذیرفت. جامعه آماری پژوهش 335 نفر از اعضای اصلی هیأت مدیره تعاونی‌های توسعه روستایی در استان زنجان بودند که باتوجه به جدول بارتلت و همکاران (2001)، تعداد 120 نفر از آنان از طریق روش نمونه‌گیری طبقه‌ای با انتساب ...  بیشتر