نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

2 استاد دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه زنجان

چکیده

تحقیق توصیفی- همبستگی حاضر با هدف شناسایی و تحلیل موانع توسعه کارآفرینی سازمانی در تعاونی‌های توسعه روستایی استان زنجان صورت‌پذیرفت. جامعه آماری پژوهش 335 نفر از اعضای اصلی هیأت مدیره تعاونی‌های توسعه روستایی در استان زنجان بودند که باتوجه به جدول بارتلت و همکاران (2001)، تعداد 120 نفر از آنان از طریق روش نمونه‌گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب برای انجام تحقیق انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده‌گردید. روایی محتوایی پرسشنامه با نظر پانلی از کارشناسان و متخصصان مورد تأیید قرارگرفت. برای تعیین پایایی ابزار تحقیق پیش‌آزمون انجام‌گرفت که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه‌شده برای مقیاس اصلی پرسشنامه در حد مناسب (بالاتر از 75/0) بود. نتایج آمار توصیفی نشان‌داد که از نظر پاسخ‌گویان چهار مانع، قوانین سخت‌گیرانه بانک‌های دولتی و خصوصی در پرداخت تسهیلات به تعاونی‌ها، نبود سرمایه کافی در تعاونی‌ها و عدم دسترسی آن‌ها به منابع مالی و اعتبارات لازم، ضعف قوانین مرتبط با نیروی کار و نبود بسترهای لازم در تعاونی‌ها برای فعالیت‌های گروهی و تیمی، دارای بیشترین اولویت در مقایسه با سایر موانع بودند. همچنین، یافته‌های تحلیل عاملی حاکی از آن بود که 38/61 درصد از واریانس کل موانع توسعه کارآفرینی سازمانی در تعاونی‌های توسعه روستایی استان زنجان را شش عامل ساختاری، محیطی، شناختی- دانشی، نبود فرهنگ سازمانی اثربخش، ضعف حمایتی و فردی تبیین می‌نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying and Analyzing the Barriers to Organizational Entrepreneurship Development in Rural Development Cooperatives in the Zanjan Province

نویسندگان [English]

  • Rohollah Rezaei 1
  • Seyyed Mahmoud Hosseini 2
  • Maryam Mohammadi Pabandi 3

1 Associate professor, University of Zanjan

2 Professor, University of Tehran

3 M.Sc., University of Zanjan

چکیده [English]

The main purpose of this descriptive- correlative survey was to identify and analyze the barriers to organizational entrepreneurship development in rural development cooperatives of the Zanjan Province. The statistical population of the subjects under study consisted of all of the main members of administrative boards in the cooperatives of the Zanjan Province (N= 335). According to the Bartlett et al. (2001) table, a sample size of 120 was selected using a stratified random sampling technique. A questionnaire was used to collect data. A panel of experts confirmed the validity of the questionnaire. A pilot study was conducted to establish the reliability of the instrument. The Cronbach’s alpha coefficient for the main scales of the questionnaire was higher than 0.75.  The descriptive results showed that four variables had the highest priority. These include the strict rules for payment of loans by public and private banks to cooperatives; lack of adequate capital in the cooperatives and their lack of access to credit and financial resources; shortcomings in labor laws and lack of necessary context for group activities and team work in the cooperatives. The results of factor analysis revealed that four factors namely, structural, environmental, cognitive- knowledge, lack of effective organizational culture, lack of support and individual explained 61.38 percent of the total variances of the barriers to organizational entrepreneurship development in cooperatives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Entrepreneurship
  • Barriers
  • Rural development cooperatives
احمد پورداریانی، م.  و  مقیمی، س. م. 1385. مبانی کارآفرینی. انتشارات فرا اندیش، تهران.
احمدپور داریانی، م. 1383. کارآفرینی: تعاریف، نظریات، الگوها. انتشارات شرکت پردیس، تهران.
اداره تعاون استان زنجان. 1390. گزارش عملکرد تشکیل تعاونی­های توسعه­روستایی و تعاونی­های دهیاری. وزارت تعاون، اداره کل تعاون استان زنجان، معاونت امور تعاونی­ها، 1388.
انصاری، م. و سلمانی زاده، ع. 1388. نوآوری در سازمان­ها بر مبنای کارآفرینی سازمانی.  مجله راهبرد یاس، 18: 185-167.
ایمانی­پور، ن. و زیودار، م. 1387. بررسی رابطه گرایش به کارآفرینی شرکتی و عملکرد (مطالعه­موردی: نمایندگی­های فروش شرکت سهامی بیمه ایران در شهر تهران).  فصلنامه توسعه کارآفرینی، 1(2): 11- 34.
جهانگیری، ع. و مبارکی، م. 1388. ارایه چارچوب ادراکی مناسب از کارآفرینی در بخش دولتی. فصلنامه توسعه کارآفرینی، 1(3): 35- 60.
حسین­پور، د. و زارعی وش، ف. 1389. الگوی کارآفرینی سازمانی (مطالعه­موردی اداره کل تعاون استان تهران). فصلنامه تعاون، 21(4): 171- 194.
دنیایی، ح.، یعقوبی، ج. و رجایی، ی. 1389. عوامل مؤثر بر تقویت و توسعه کارآفرینی در تعاونی­های کشاورزی استان زنجان. فصلنامه تعاون، 21(3): 111- 125.
دهباشیان، س.، سپید نام، ق.، کشتگری، م. و اکبریان، ر. 1390. تسهیلات تکلیفی بخش تعاون در ایجاد فرصت­های شغلی طی برنامه سوم، مطالعه موردی استان خراسان رضوی. فصلنامه تعاون، 5: 1- 20.
رضائی، ر.، ا.  قلی­فر، ا.  و صفا، ل. 1390. تحلیل موانع توسعه کارآفرینی در تعاونی­های دهیاری استان زنجان. اولین همایش دانش محوری در مدیریت پایدار علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 31 اردیبهشت و 1 خرداد1390، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 1- 8.
سرمست، ک. 1390. بررسی ظرفیت­های اقتصادی اجتماعی تعاونی­ها در برقراری توسعه پایدار. فصلنامه برنامه­ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 8: 153- 123.
سید جوادین، ر.، احمدی، ع. و خواجه­ئیان، د. 1390. مدیریت دانش در شرکت­های کوچک و کارآفرین: بررسی عوامل سازمانی تأثیرگذار در ایجاد و انتقال دانش در صنعت انفورماتیک ایران. فصلنامه توسعه کارآفرینی، 3(11): 27- 46.
شادمانی، ک. و کرمی، س. 1389. بررسی موانع کارآفرینی سازمانی در شرکت­های دولتی و ارایه راهکارهایی جهت رفع آنها. اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی، 27 و 28 بهمن 1390، شیراز، 107- 121.
طلایی، ق. 1390. الگوی سنجش کارآفرینی شرکتی با توجه به شاخص­های درون سازمانی و اثرگذاری آن بر کارآفرینی (مطالعه موردی: بنگاه­های صنعت نساجی استان یزد).  فصلنامه توسعه کارآفرینی، 3(12): 185- 203.
عباسی، ر.، رسول­زاده، ب. و عباسی، پ. 1388. عوامل مؤثر بر موفقیت و عدم موفقیت تعاونی­های تولیدی استان اردبیل. فصلنامه تعاون، 20 (210): 71-90.
کردنائیج، ا.، اکبری، ح. و رضائیان، ع. 1386. بررسی موانع کارآفرینی سازمانی: مورد مطالعه، شرکت صنعت چوب شمال. فصلنامه مدرس علوم انسانی، 11 (3): 141- 159.
لطیفیان، ا. 1384. بررسی وضعیت شرکت­های تعاونی کشاورزی استان خراسان در سازمان­دهی نیروی انسانی پراکنده (ارائه راهکارهای مناسب). پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، 5(17): 119-144.
میرزایی، آ.، میردامادی، س. م.، حسینی، س. م. و سجادی، ا. 1390. تأثیر ابزارهای ترویجی و منابع اطلاعاتی بر مشارکت کشاورزان استان گلستان در تعاونی­های آب بران. فصلنامه تعاون، 5(22): 127- 143.
یدالهی فارسی، ج.، عزیزی زیارت، ا. و خواستار، ح. 1388. بررسی رابطه بین ساختار و کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: بانک­های خصوصی سطح شهر تهران).  فصلنامه توسعه کارآفرینی، 2(5): 55- 80.
Antoncic, B. 2007. Intrapreneurship: A comparative structural equation modeling study. Industrial Management & Data Systems, 107(3): 309- 325.
Antoncic, B. and Hisrich, R. 2001. Intrapreneurship: Construct refinement and cross- cultural validation. Journal of Business Venturing, 16(1): 495- 527.
Bartlett, J., Kotrlik, W. and Higgins, C. 2001. Organizational research: Determining appropriation sample size in survey research. Information Technology, Learning, and Performance Journal, 19(1): 43- 50.
Bitzenis, A. and Nito, E. 2005. brnal of Small Business and Enterprise Development, 12(4): 564- 578.
Covin, J. and Miles, M. 1999. Corporate entrepreneurship and the pursuit of competitive advantage. Entrepreneurship: Theory & Practice, 23(3): 47- 64.
Krasniqi, B. 2007. Barriers to entrepreneurship and SMEs growth in transition: The Case of Kosovo. Journal of Developmental Entrepreneurship, 12(1): 37- 55.
Martins, S. 2004. Barriers to entrepreneurship and business creation. European Entrepreneurship cooperation publication.
Moghimi, M. 2007. Corporate entrepreneurship: Obstacles and alternatives (The Case of Industrial Corporations in Iran).  Journal of Entrepreneurship Research, 1(2): 87- 119.
Morris, M., Kuratko, D. and Covin, J. 2007. Corporate entrepreneurship and innovation (Second Edition). South-Western College Publisher.
Pedhazur, E. 1982. Multiple regressions in behavioral research: Explanation and predication. New York, Reinhart & Winston.