نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه ترویج و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی، گروه ترویج و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

3 کارشناس ارشد توسعه روستایی، گروه ترویج و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده

تشکیل و گسترش شرکت های تعاونی روستایی یکی از مهم ترین سیاست ها و راهبردهای توسعه ی بخش کشاورزی و جامعه ی روستایی ایران در نیم قرن اخیر به شمار می رود. لذا با توجه به نقشی که شرکت های تعاونی روستایی در این راستا می توانند داشته باشند تحقیق حاضر با هدف شناسایی موانع توسعه شرکت های تعاونی روستایی در شهرستان ارومیه انجام گرفت. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش شناسی تحلیلی- اکتشافی می باشد و رویکردی کیفی -کمی دارد. جامعه آماری مشتمل بر دو گروه بود. گروه اول صاحب نظران و متخصصان در امور تعاونی روستایی بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند با 15 نفر انجام شد. گروه دوم مدیران و اعضای هیئت مدیره شرکتهای تعاونی روستایی شهرستان ارومیه در سال 1400 به تعداد 120 نفر بودند که با توجه به محدود بودن جامعه آماری از روش سرشماری برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. گردآوری داده ها و اطلاعات به صورت اسنادی و میدانی انجام یافت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی و به کمک نرم افزار spss22انجام شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که موانع توسعه شرکت های تعاونی روستایی شهرستان ارومیه در قالب هفت عامل فرهنگی- اجتماعی، ویژگی های ساختاری، اقتصادی، مدیریتی، سیاستی، سازمانی- حمایتی و خدماتی طبقه‌بندی شدند و عامل اول با نام فرهنگی- اجتماعی و با تبیین 11.41درصد از تغییرات واریانس به عنوان مهم ترین عامل معرفی شد که پایین بودن دانش حرفه ای اعضای تعاونی، اختلافات میزان اعضا و ارکان تعاونی، پایین بودن روحیه مسئولیت پذیری در بین اعضای تعاونی از جمله متغیرهای واقع شده در این عامل بودند. براساس نتایج به دست آمده، مشکلاتی که در هفت عامل خلاصه شده اند حدود 62 درصد تغییرات واریانس کل را تبیین می کردند. باتوجه به نتایج حاصل از پژوهش پیشنهاد می شود ارتقاء آگاهی اعضاء از طریق برگزاری کارگاه های توانمندسازی در رابطه با ماهیت و کارکرد تعاونی ها، برنامه ریزی اصولی و واقع بینانه براساس نیازهای تعاونی و رفع مشکلات مرتبط با نظام بانکی در اولویت برنامه های مرتبط با توسعه تعاونی های روستایی در شهرستان ارومیه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying barriers to the development of rural cooperatives in Urmia

نویسندگان [English]

  • fatemeh kazemiyeh 1
  • Asma Eidi 2
  • Sadegh Esmaili 3

1 Assistant Professor of Extension and Rural Development Department of Extension and Rural Development College of Agriculture Tabriz University Tabriz, Iran

2 Ph.D. Student of Agricultural Development, Dept. of Extension and Rural Development, Faculty of AgricultureUniversity of Tabriz, Iran

3 M.Sc of Rural Development, Dept. of Extension and Rural Development, Faculty of Agriculture University of Tabriz, Iran

چکیده [English]

The formation and expansion of rural cooperative companies is one of the most important policies and strategies for the development of the agricultural sector and the rural society of Iran in the last half century. Therefore, considering the role that rural cooperative companies can have in this regard, the present research was conducted with the aim of identifying the barriers to the development of rural cooperative companies in Urmia city. This research is applied in terms of purpose and analytical-exploratory in terms of methodology and has a qualitative-quantitative approach. The statistical population consisted of two groups. The first group was experts and experts in rural cooperative affairs, which was conducted with 15 people using a targeted sampling method. The second group of managers and members of the board of directors of rural cooperative companies in Urmia city in 2021 were 120 people, and due to the limited statistical population, the census method was used to collect information. Collecting and collecting data and information was done in the form of documents and field. Data analysis was done using exploratory factor analysis technique and with the help of Spss22 software. The results of the research showed that the barriers to the development of rural cooperative companies in Urmia city were classified in the form of seven social-cultural factors, structural, economic, managerial, political, organizational-supportive and service characteristics, and the first factor is called cultural. - Social and by explaining 11.41% of the variance changes, it was introduced as the most important factor, which is the low professional knowledge of the cooperative members, the differences in the amount of members and cooperative elements, the low spirit of responsibility among the cooperative members, including The variables located in this factor were Based on the obtained results, the problems summarized in seven factors explained about 62% of the total variance changes. According to the results of the research, it is suggested to raise the awareness of the members through holding empowerment workshops regarding the nature and function of cooperatives, principled and realistic planning based on the needs of cooperatives .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barriers
  • Delphi Technique
  • Rural Cooperatives
  • Urmia