راهبردهای توسعه روستایی (RDSJ) - راهنمای نویسندگان