آینده‌پژوهی توانمندسازی روان‌شناختی روستاییان در تغییر الگوی معیشت (مطالعه موردی: منطقه سیستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه زابل. زابل. ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد. گروه ‌جغرافیا. دانشگاه زابل. زابل. ایران

10.22048/rdsj.2019.118074.1709

چکیده

یکی از رویکردهای رسیدن به توانمندسازی روانشناختی روستاییان توجه به روحیات و انگیزه­های آنها می­باشد که به افراد این امکان را می­دهد تا با نگاه آینده­پژوهی سرشار از رویدادها، روندها، تصویرها و اقدام­ها، خواسته فعلی خود را بر اساس نیازهای آتی سنجیده و در جهت تغییر الگوی معیشت اقدام کنند. در این راستا هدف پژوهش حاضر، آینده­پژوهی توانمندسازی روان­شناختی روستاییان در تغییر الگوی معیشت آن­ها می­باشد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش به صورت توصیفی- تحلیلی می­باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه خانوارهای روستایی منطقه سیستان که براساس آمار سال 1395 برابر با 60075 خانوار در 796 نقطه روستایی می­باشد. ابتدا بر اساس فرمول شارپ 40 روستا انتخاب شده و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران در سطح 95 درصد برابر 321 خانوار تعیین گردید که برای تکمیل پرسشنامه به صورت تصادفی انتخاب شدند. اطلاعات جمع­آوری شده با استفاده از آزمون­های پیرسون، رگرسیون­همزمان و گام به گام در نرم­افزار spss22 مورد ارزیابی قرار گرفت. برای تحلیل­های فضایی و ترسیم نقشه­ها نیز از نرم‌افزار GIS10.1استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که رابطه معناداری بین توانمندسازی روان­شناختی روستاییان و تغییر الگوی معیشت آن­ها وجود دارد به‌طوری‌که پیشران روان­شناختی با شدت متوسط و واریانس 4/45 درصد در تغییر الگوی معیشت روستاییان مؤثر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Future studies of psychological empowerment of villagers in hanging their livelihood pattern (case study: The Sistan area)

نویسندگان [English]

  • Mahmoudreza Mirlotfi 1
  • Mohammad Mollashahi 2
1 Associate professor of the Department of Geography. University of Zabol. Zabol Iran
2 - Master's degree. Department of Geography. University of Zabol. Zabol Iran
چکیده [English]

One of the approaches to attain psychological empowerment of villagers and change their livelihood pattern is to pay attention to their motives and motivations, which allows individuals who look forward to the future be filled with events, trends, prospects and actions plus their current demands based on future needs. Therefore, the main objective of this research study is to investigate future psychological empowerment of villagers in changing their livelihood pattern. The present study is an applied research study carried out in a descriptive-analytical manner in terms of its nature and method. The statistical population of the study consists of all rural households in the Sistan region, which is based on the year 2016 statistics with 60075 households in 796 rural areas. Initially, based on the Sharp formula, 40 villages were selected and the sample size was determined using the Cochran formula at 95% level of 321 households. They were randomly selected to complete the questionnaire. The collected data were analyzed using Pearson, regression and stepwise regression algorithms in the SPSS22 software package. The GIS10.1 software was used for spatial analysis and drawing maps. The results of this study showed that there is a meaningful relationship between rural empowerment of villagers and their livelihood pattern, such that psychological work with moderate intensity and variance of 45.5% is effective in changing the livelihood pattern of these villagers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Future Studies
  • livelihood pattern
  • Psychological empowerment
  • sustainable development