سازه‌های مؤثر بر تعدد فعالیت‌های غیرزراعی بین خانوارهای روستایی شهرستان کوار در استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بخش ترویج و آموزش کشاورزی پایدار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

2 استاد بخش ترویج وآموزش کشاورزی پایدار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

10.22048/rdsj.2018.81841.1648

چکیده

    اقتصاد غیرزراعی از مفاهیم جدید ادبیات توسعه روستایی است. مطالعات متعددی به مرور شواهد و نظریه­ها در جهت ارتقاء مفهوم اقتصاد غیرزراعی روستایی پرداخته­اند. این در حالی است که مطالعات تجربی کافی در این زمینه به‌ویژه در کشورهای درحال­توسعه وجود ندارد. در همین راستا، هدف پژوهش حاضر، بررسی سازه­های مؤثر بر تعدد فعالیت‌های غیرزراعی روستایی در شهرستان کوار در استان فارس بوده است. در این پژوهش که به روش مطالعه اسنادی به اجرا درآمد، تعداد 225 خانوار روستایی فعال در زمینه­های مختلف فعالیت‌های غیرزراعی، با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی ساده به‌عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند. یافته­های پژوهش نشان داد که متغیرهای جنسیت، درآمد زراعی سالانه خانوار و تعداد افراد مهاجر خانوار به‌طور مثبت و معنی‌داری متغیر وابسته را تحت تأثیر قرار می‌دهند و اثر برخورداری از تسهیلات دولتی بر تعدد فعالیت‌های غیرزراعی منفی و معنی‌دار بود. نقش برجسته زنان در فعالیت­های غیرزراعی بیانگر اهمیت ابعاد اجتماعی و فرهنگی این فعالیت­ها است. نتایج نشان­داد که تحصیلات اثر معنی­داری بر تعدد فعالیت­های غیرزراعی ندارد. از این­رو، تأکید بر این متغیر برای توسعه فعالیت­های غیرزراعی ضرورتی ندارد. در پایان بر اساس نتایج پژوهش، پیشنهادات کاربردی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Multiplicity of Non-Farm Activities among Kavar Township Rural Housholds in Fars Province

نویسندگان [English]

  • Ehsan Masoomi 1
  • Dariush Hayati 2
1 Ph.D. student, Department of Sustainable Agricultural Extension and Education, Faculty of Agriculture, Shiraz University
2 Professor, Department of Sustainable Agricultural Extension and Education, Faculty of Agriculture, Shiraz University
چکیده [English]

Non-farm economy is one of the newly presented concepts in rural development literature. Numerous studies have reviewed evidence and theories towards improving the concept of rural non-farm economy. However, there is not enough empirical studies in this field, especially in the developing countries. The aim of this study is to investigate factors affecting multiplicity of rural non-farm activities in the Kavar Township in the Fars province. Archival research was carried out for conducting this study as research method. Totally, 225 active rural households in various non-farm activities were selected using simple random sampling. The results showed that gender, annual household farm income, and the number of migrated members of household have a positive and significant effect on the dependent variable. The effect of benefiting from government loans on the number of non-farm activities was negative and significant. The prominent role of women in non-farm activities represents the importance of social and cultural dimensions of such activities. The results revealed that multiplicity of non-farm activities is not dependent on education. Therefore, it is not necessary to focus on education in development of rural non-farm activities. Some applicable recommendations have been presented at the end of the manuscript based on the research results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-farm economy
  • Rural Development
  • Kavar Township