تأثیر روند خشک‌شدن دریاچه ارومیه بر وضعیت اقتصادی مناطق روستایی اطراف از دیدگاه خانوارهای روستایی در دهستان بکشلوچای، شهرستان ارومیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

2 دانشیار گروه توسعه روستایی دانشگاه صنعتی اصفهان

3 استادیار گروه توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان.

چکیده

مخاطرات زیست‌محیطی از جمله عواملی هستند که می‌توانند ابعاد مختلف زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم را تحت تأثیر قرار دهند. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی نگرش روستائیان پیرامون اثرات روند خشک‌شدن دریاچه ارومیه بر وضعیت اقتصادی مناطق روستایی دهستان بکشلوچایِ شهرستان ارومیه بود. این مطالعه از نوع کاربردی و روش پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی بوده که جامعه آماری آن را سرپرستان خانوارهای روستایی دهستان بکشلوچای (7466 نفر) تشکیل می‌دهند که حجم نمونه از طریق فرمول کوکران به تعداد 191 نفر برآورد گردیده و از طریق روش انتساب متناسب بین روستاهای دهستان تقسیم گردیده و در انتها با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده پاسخ‌ دهندگان انتخاب گردیدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه‌ای بود که روایی آن بر اساس نظرات اساتید تأیید و برای تعیین میزان پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که برای هر یک از شاخص‌های اقتصادی بصورت مجزا محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق نرم‌افزار SPSS صورت گرفت. یافته‌ها نشان داد روستائیان بر این دیدگاه هستند که خشک‌شدن دریاچه منجر به کاهش مشاغل وابسته به حیات دریاچه و درآمد این مشاغل، کاهش تولیدات کشاورزی، کاهش میزان ورود گردشگر به منطقه و کاهش ارزش اقتصادی اراضی کشاورزیِ اطراف دریاچه در اثر انتقال گرد و غبار نمکی ِناشی از طوفان‌های شدید شده است. همچنین از دیدگاه این افراد، با خشک‌شدن دریاچه در سالیان اخیر از آبدهی چاه‌ها و قنوات کاسته شده، جمعیت آرتمیا (معروف به میگوی آب شور که تنها جاندار آبزی دریاچه ارومیه می‌باشد) کاهش یافته و تنوع کشت در منطقه نیز جای خود را به محدودیت کشت داده است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of factors affecting rural people's attitudes towards rural tourism: the case of Doroodzan District of the Marvdasht County

نویسندگان [English]

  • saleh haghi 1
  • Ahmad Khatoonabadi 2
  • Mohammad Sadegh Ebrahimi 3
1 M.Sc. Students of Rural Development. Rural Development Management Department, Yasouj University.
2 Associate Professor, Department of Rural Development, Collage of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan
3 Assistant Professor, Department of Rural Development, Collage of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan
چکیده [English]

Although different governments place a lot of interest in developing rural tourism targets and a lot of budgets are spend in this respect, less attention is paid to study the attitudes of the host communities towards tourism.  Thus, the aim of this study was to analyze the factors that can affect the attitudes of rural people towards rural tourism in the Doroodzan District of the Marvdasht County. The research was conducted in 2015.  The survey research method was used for this purpose and data were collected using a pre-designed questionnaire. The research sample included 250 villagers that were selected using Kerjcie and Morgan Sampling Table and the Random Sampling Technique. The Face validity of the questionnaire was verified by the expert faculty members and the staff of the Rural Development Management Department of the Yasouj University, and its reliability was also verified by calculating Cronbach's Alpha reliability coefficient (from 0.61 to 0.86) that was obtained from a pilot study.  The results of the Path Analysis showed that value of tourism is the most effective factor for predicting the respondents' attitudes towards rural tourism. Next to that there are other variables such as income from tourism and observation that have had the most effect on the respondents' attitudes. Finally, it is recommended that the means of mass media such as local radio and television broadcast services prepare programs and campaigns about rural tourism and related topics in order to improve the attitudes of the rural people towards rural tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • path analysis
  • Doroodzan
  • Rural tourism
  • Attitude