نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ترویج و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی، گروه ترویج و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

10.22048/rdsj.2022.279252.1926

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی میزان رضایتمندی روستاییان از اجرای طرح هادی با استفاده از مدل کانو در روستای قره‌آغاج‌کوه شهرستان ارومیه انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق را کلیه سرپرستان خانوار روستای قره‌آغاج‌کوه تشکیل دادند که تعداد 204 نفر از آنان با استفاده از جدول کرجسی- مورگان به عنوان نمونه تعیین و مورد ارزیابی قرار گرفتند. ابزار پژوهش پرسشنامه زوجی مدل کانو بود که روایی آن توسط صاحب‌نظران مسلط به موضوع تحقیق مورد تأیید قرار گرفت. برای بررسی پایایی، تعداد 30 پرسشنامه خارج از نمونه تکمیل و مقدار آلفای-کرونباخ0.883 بدست آمد که نشان‌دهنده‌ی پایایی مطلوب پرسشنامه بود. عوامل مؤثر بر رضایتمندی روستاییان از اجرای طرح هادی به سه بخش الزامات عملکردی، اساسی و انگیزشی طبقه‌بندی شدند که 11 نشانگر در گروه الزامات اساسی، 6 نشانگر در گروه الزامات عملکردی و 8 نشانگر در گروه الزامات انگیزشی قرار گرفتند. یافته‌های حاصل از مدل کانو نشان داد که بیشترین میزان رضایت روستاییان از اجرای طرح هادی در زمینه‌ی تامین نیازهای اساسی مربوط به نشانگر ضابطه‌مند شدن ساخت‌و‌سازها با ضریب رضایت 0.55 و کمترین میزان مربوط به نشانگر جمع‌آوری و دفع زباله با ضریب رضایت 0.08 است. همچنین در بین عوامل الزامات عملکردی نیز بیشترین میزان رضایت به نشانگر افزایش میزان گرایش به فعالیت در بخش خدماتی روستا با ضریب رضایت 0.88 و کمترین میزان به نشانگر توجه به بافت های با ارزش تاریخی و فرهنگی روستا با ضریب رضایت0.62 اختصاص یافت. در گروه الزامات انگیزشی نیز بیشترین و کمترین میزان رضایتمندی به ترتیب مربوط به نشانگر افزایش قیمت اراضی با ضریب رضایت0.92 و افزایش میزان سرمایه گذاری در روستا و فرصت‌های اقتصادی جدید با ضریب رضایت 0.75 اظهار شده است. در اولویت برای بهبود عوامل مربوط به سه گروه، اولویت ابتدا با الزامات اساسی، سپس الزامات عملکردی و سرانجام الزامات انگیزشی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluating the Level of Villagers' Satisfaction with the Implementation of the Hadi Project Using the KANO Model (Case Study: Qara Aghaj Kuh Village, Urmia city)

نویسندگان [English]

  • fatemeh kazemiyeh 1
  • Asma Eidi 2

1 Assistant Professor Dept. of Extension and Rural Development, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Iran

2 Ph.D. Student of Agricultural Development, Dept. of Extension and Rural Development, Faculty of AgricultureUniversity of Tabriz, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the satisfaction of villagers with the implementation of the Hadi project using the Kano model in Qara Aghajkooh village of Urmia city. The statistical population of the study consisted of all heads of households in Qara Aghajkooh village, 204 of whom were selected and evaluated using the Krejcie-Morgan table as a sample. The research tool was a KANO couple questionnaire whose validity was confirmed by experts in the field. To evaluate the reliability, 30 out-of-sample questionnaires were completed and the Cronbach's alpha value was 0.883, which indicated the optimal reliability of the questionnaire. Factors Affecting Villagers' Satisfaction with the Implementation of the Master Plan According to the Kano model, they were classified into three sections: functional, basic and motivational requirements. Findings from Kano model showed that the highest level of satisfaction of villagers with the implementation of the master plan in the field of meeting the basic needs of the factor of standardization of structures with a coefficient of satisfaction of 0.55 and the lowest level of factor garbage collection and disposal with a satisfaction coefficient of 0.08. Also, among the factors of functional requirements, the highest level of satisfaction was allocated to the factor of increasing the tendency to work in the service sector of the village with a satisfaction coefficient of 0.88 and the lowest amount to the factor of attention to historical and cultural values of the village with a satisfaction coefficient of 0.62. In the group of motivational requirements, the highest and lowest levels of satisfaction are related to the factor of increasing land prices with a satisfaction coefficient of 0.92 and increasing the amount of investment in rural areas and new economic opportunities with a satisfaction coefficient of 0.75, respectively. In order to improve the factors related to the three groups, the priority is first with the basic requirements, then the functional requirements and finally the motivational requirements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hadi Project
  • Qara Aghaj Kuh
  • Rural Areas
  • Satisfaction