نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه جغرافیا،واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان ، ایران

10.22048/rdsj.2021.269507.1910

چکیده

بررسی عوامل محیطی موثر در رشد و توسعه روستا شهر به تعیین جهات بهینه توسعه آتی شهر و توان محیط برای گسترش فضایی منجر می گردد. در این تحقیق تناسب زمین برای توسعه کالبدی-فضایی روستا شهر،شهمیرزاد در شمال شهر مهدیشهر استان سمنان،که استقرار مساکن و کاربری ‌ها در محیط جغرافیایی آن‌(حوزه رودخانه چاکه) از ثبات مورفودینامیک نسبی برخوردارنیست، بر پایه ده معیار درچهارمنطقه پیشنهادی بر اساس روش توصیفی تحلیلی،با هدف ارائه مکان یابی و راهکارهای مناسب برای توسعه آتی شهمیرزاد، انجام شد،. و وزن دهی معیارها و پارامترهای مربوط، از مدل تحلیل سلسله مراتبی و مدل مخدوم با کمک دانش خبرگان و نرم افزار اکسپورت چویس صورت پذیرفت. با بررسی های صورت گرفته، این نتیجه حاصل شد که مناطق مختلف جغرافیایی شهری شهمیرزاد (شهمیرزاد شمالی شهمیرزاد جنوبی، شهمیرزاد شرقی و شهمیرزاد غربی ) به لحاظ اعمال و توزیع روش های یکسان محیطی از نظر کمی وکیفی همگن نیستند و توزیع و پراکندگی مکانی مسکونی در ارتباط با شاخص هایی همچون تمایلات مردم،ارتفاع و شیب زمین، وضعیت نسبت به مخاطرات طبیعی، فاصله با زمین های کشاورزی و باغات،فاصله از آبهای سطحی،مساحت، عامل مالکیت زمین (وقف و زمین دولتی)،هزینه خرید، هزینه آماده سازی و وضعیت نسبت به کاربری های نامتجانس) متناسب نیست. در این بین شاخص های اقتصادی همچون هزینه خرید و هزینه آماده سازی و عامل مالکیت زمین بیش از 50 درصد سهم را به خود اختصاص داده است روند گسترش شهر به سمت پهنه های پر خطر از نظر مخاطرات طبیعی (سیل و رانش و زلزله) و تخریب ،تصرف باغات حاصلخیز و تغییر کاربری شکل گرفته است. هرگونه توسعه باید متناسب با محدودیت های اکولوژیکی صورت گیرد و حال آنکه قرار است توسعه هدفمندی بین چهار محدوده جهت توسعه شهمیرزاد در آینده و بر اساس افق توسعه پایدار شکل گیرد. پس از ارزیابی و پهنه بندی انجام شده مشخص گردید که محدوده شرق (حوالی شهرک کلاهدوز تا کمربندی) نسبت به سمت غرب و شمال و جنوب شهر توان های محیطی بیشتری جهت توسعه فضایی پایدار آتی شهمیرزاد دارد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Geographical Environment and Spatial Development of SHahmirzad Township

نویسنده [English]

  • saeid kamyabi

department of geography , semnan branch, Islamic azad university

چکیده [English]

The study of environmental factors affecting the growth and development of rural and urban areas leads to determining the optimal aspects of future urban development and the potential of the environment for spatial expansion. In this study, land suitability for physical-spatial development of Shahmirzad village in the north of Mahdishahr, Semnan province, where the settlement of dwellings and uses in its geographical environment (Chakeh river basin) does not have relative morphodynamic stability, based on ten criteria in four proposed areas The descriptive-analytical method was performed with the aim of providing location and appropriate solutions for Shahmirzad's future development, and the weighting of related criteria and parameters was done from AHP hierarchical model and Makhdoom model with the help of experts' knowledge and Chois export software. Based on the studies, it was concluded that different urban geographical areas of Shahmirzad (Shahmirzad North Shahmirzad South, Shahmirzad East and Shahmirzad West) are not quantitatively and qualitatively homogeneous in terms of application and distribution of environmental methods and the distribution of residential spatial in Relation to indicators such as people's inclinations, height and slope of land, situation in relation to natural hazards, distance from agricultural lands and gardens, distance from surface water, area, land ownership factor (endowment and government land), purchase cost, preparation cost And the situation with respect to heterogeneous uses) is not commensurate. Meanwhile, economic indicators such as purchase cost and preparation cost and land ownership factor accounted for more than 50% of the share of the city's expansion to high-risk areas in terms of natural hazards (floods, landslides and earthquakes) and destruction. , Capture fertile gardens and change land use. Any development must be done in accordance with ecological constraints, while purposeful development is to be formed between the four areas for the future development of Shahmirzad and based on the horizon of sustainable development. After evaluation and zoning, it was found that the eastern area (eastern Shahmirzad area and around Kolahdooz town) has more environmental potential for the future sustainable development of Shahmirzad space than the west, north and south of the city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Environmental Capacity
  • Multi-Criteria Evaluation
  • Sustainable Urban Development