تحلیل علل نا امنی غذایی زنان سرپرست خانوار روستایی شهرستان کرمانشاه و راهبردهای مقابله با آن

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش اموخته کارشناسی ارشد دانشگاه رازی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه رازی

10.22048/rdsj.2021.284923.1941

چکیده

نا امنی غذایی مانع اصلی رفاه و توسعه‌یافتگی جوامع روستایی است و اگر به صورت جدی چاره‌اندیشی نشود آینده‌ی بشر به مخاطره می‌افتد. در این ببن زنان سرپرست خانوار آسیب ‌پذیرتر از سایر گروه‌ها می‌باشند. لذا هدف اصلی تحقیق تحلیل علل ناامنی غذایی زنان سرپرست خانوار روستایی شهرستان کرمانشاه و ارائه راهبردهای مقابله با آن بود. پژوهش به روش توصیفی-پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را زنان روستایی سرپرست خانوار شهرستان کرمانشاه تشکیل می‌دهد (2215N=) که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 235 نفر به عنوان نمونه با استفاده از روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن به تأیید پانل متخصصان رسید و برای سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که قابل قبول بود (84/0-79/0=0). نتایج نشان داد که حدود 85 درصد از زنان سرپرست خانوار از میزانی از ناامنی غذایی رنج می‌برند. همچنین نتایج نشان داد افزایش تعداد افراد تحت تکفل، تعداد اعضای خانوار، هزینه پوشاک و ایاب و ذهاب ناامنی غذایی را افزایش می‌دهد و با افزایش سطح سواد، ناامنی غذایی گروه مورد مطالعه کاهش یافته است. بر اساس نتایج مهمترین راهبرد محلی مواجه با ناامنی غذایی انجام کار اضافی به ‌منظور کسب پول بیشتر جهت تأمین مواد غذایی و فراهم کردن زمینه اشتغال و درآمد پایدار مهمترین راهبرد ضروری برای مقابله با ناامنی غذایی است. لذا می‌توان با فراهم نمودن زمینه‌های اشتغال و درآمد پایدار از طریق آموزش و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار شدت ناامنی غذایی در این قشر از جامعه را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the causes of food insecurity of rural household’s headwomen in Kermanshah and strategies to deal with it

نویسندگان [English]

  • Nilofar Soufi 1
  • Aliasghar Mirakzadeh 2
1 Razi university
چکیده [English]

Food insecurity is a major obstacle to the wellfare and development of rural areas and if a serious solution is not found, the future of mankind will be in jeopardy. Meanwhile, rural household’s headwomen are more vulnerable than other groups. Therefore, the main purpose of this study was to analyze the causes of food insecurity of rural household’s headwomen in Kermanshah and to identify the strategies to deal with it. The research was carried out by descriptive-survey method. Statistical population consisted of rural household’s headwomen in Kermanshah County (N=2215) by which using Krejcie and Morgan sampling table, 235 women were selected as a sample applying multi-stage sampling method. Research Instrument was a researcher-made questionnaire, that its validity was confirmed by a panel of experts and Cronbach's alpha coefficient was used to assess the reliability (α=0.79-0.84). The results showed that about 85% of women suffer from food insecurity. The results also revealed that increasing the number of family members, and the cost of clothing and transportation increases food insecurity. Food insecurity has decreased by increasing literacy. Based on the results, doing extra work is the most important local strategy used by women to deal with food insecurity.sustainable employment and income was the most important necessary strategy to combat food insecurity.Therefore, by providing sustainable employment opportunities and income through education and empowerment of rural household’s headwomen, the severity of food insecurity in this group of society can be reduced.

Keywords: Food security, Household’s Headwomen, Rural poverty, Food insecurity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Food Security
  • Household&rsquo؛ s Headwomen
  • Rural poverty
  • food insecurity