نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تربت حیدریه

10.22048/rdsj.2021.286953.1946

چکیده

حفظ جان انسان‌ها در کنار فراهم آوردن سهولت در رفت و آمد یکی از اهداف مهم فرآیندهای مهندسی در امر ترافیک است. عابرین پیاده از مهم‌ترین ارکان ترافیکی هستند، لذا وسائل نقلیه و عابرین پیاده اصلی‌ترین اهداف برای سیاست‌گذاری درحوزه‌ ترافیک محسوب می‌شوند. هدف اساسی از انجام این پژوهش تحلیل عوامل اثرگذار برعدم تمایل گروه‌های مختلف روستاییان به استفاده از پل‌های عابرپیاده است. این تحقیق از نظر ماهیت و هدف کاربردی است و روش تحقیق آن تحلیلی- توصیفی است. جمع‌آوری داده‌ها به روش پیمایش میدانی و مصاحبه حضوری با 380 نفر در سال 1398 با کاربرد روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی شده انجام گرفت. ابزار سنجش آن به صورت پرسش‌نامه‌ای می‌باشد. در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار آماری Eviews و مدل لاجیت استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که از مهم‌ترین عواملی که بر عدم تمایل روستاییان به استفاده از پل‌هوایی در بخش افراد دارای تحصیلات دانشگاهی مؤثر است ارتفاع پله‌ها، ترس از ارتفاع، جریمه یا تشویق، تمایل به ایجاد پله برقی و ایجاد معبر وسط خیابان می‌باشد. در بخش استفاده‌کنندگان عمومی جنس و تعداد پله‌ها، عدم آگاهی افراد و تماسل به احداث زیرگذر بر عدم استفاده از پل هوایی عابر پیاده مؤثر است. این عوامل در بخش دانش‌آموزان شامل شیب و ارتفاع پله‌ها، جریمه یا تشویق، تمایل به ایجاد پله برقی و اتلاف وقت می‌باشد. در این راستا استانداردشدن ارتفاع و شیب پله‌ها و ایجاد مانع وسط خیابان باعث می‌شود عموم روستاییان تمایل بیشتری برای استفاده از پل‌هوایی از خود نشان دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

بررسی موانع و دلایل عدم استفاده روستاییان از پل عابر پیاده

نویسنده [English]

  • Bahareh Rezazadeh

چکیده [English]

Preserving human lives along with providing ease of movement is one of the most important goals of traffic engineering processes. Pedestrians are one of the most important pillars of traffic, so vehicles and pedestrians are the main targets for traffic policing. Pedestrian walkways are places that are built for pedestrians in a variety of different applications. The main purpose of this research is to analyze the factors affecting the citizens' desire to no use pedestrian bridges. This research is applied in terms of its nature and purpose and its research method is analytical-descriptive. Data were collected through field survey and face-to-face interviews with 380 people in 2019 using stratified random sampling method. Questionnaires were used to measure it. In this study Eviews statistical software and Logit model were used for data analysis.The results showed that one of the most important factors affecting students' unwillingness to use the Pedestrian is the height of stairs, fear of elevation, fines or encouragement, escalators, and the creation of mid-way streets. In the public users section of the park factor affecting to use the Pedestrian were the number of stairs, the level of awareness of the people and the construction of the overpass. These factors in the students sector include the slope and height of the stairs, fines or encouragement, escalator placement and waste of time, which in most cases are the same as the student section. Also, the most important factor in the student sector is the creation of the middle of the street, in the public user of park is number of stairs, and in the student sector was waste of time.Escalator construction gives incentives for more people to use the streets to cross the street. Also, standardizing the height and slope of stairs and creating a barrier in the middle of the street makes the public more inclined to use the slopes

کلیدواژه‌ها [English]

  • Students
  • Slope of stairs
  • Pedestrian overpass
  • Logit model
  • Torbat Heydarieh