کمی‌سازی الگوی مصرف انرژی و میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای در کشت چغندرقند (مطالعه موردی: مزارع روستای حسین آباد شهرستان شیروان)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه کشاورزی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروان

2 استادیار گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، زاهدان، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت کارآفرینی دانشگاه آزاد واحد علی آباد

10.22048/rdsj.2021.280684.1930

چکیده

این تحقیق به بررسی الگوهای مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه‌ای در مزارع چغندرقند روستای حسین آباد شهرستان شیروان، طی سال زراعی 97-96 می‌پردازد. داده‌ها از طریق پرسش‌نامه چهره به چهره گردآوری شد. مزارع به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. ورودی‌های مربوط به محاسبه مصرف انرژی، شامل نیروی انسانی، ماشین آلات، دیزل، کودهای شیمیایی، کود دامی، سموم شیمیایی، برق و آب بود و خروجی‌ها نیز کل عملکرد گیاه را شامل می‌شد. نتایج نشان داد، کل انرژی ورودی و خروجی مزارع چغندرقند به‌ترتیب 52/66879 و 50/1310572 مگاژول در هکتار است. از کل انرژی مصرفی در تولید چغندرقند 39/38 درصد مربوط به مصرف کود‌های شیمیایی، 95/25 درصد مربوط به دیزل و 69/12 درصد مربوط به الکتریسیته می‌باشد. راندمان مصرف انرژی 59/19 و میزان بهره‌وری انرژی 72/0 کیلوگرم مگاژول در هکتار ثبت گردید. مواد شیمیایی، سوخت و الکتریسیته بیشترین نقش را در بین ورودی‌های انرژی در مزارع چغندر داشتند. میزان انتشار گاز‌هایCO2 ، N2O و CH4 به‌ترتیب 26/2463، 02/21 و 26/3 کیلوگرم در هکتار بود و میزان پتانسیل گرمایش جهانی این گاز‌ها برابر CO2eq ha-1 85/9048 محاسبه گردید که از این مقدار 76/0 درصد آن مربوط بهCH4 ، 22/27 درصد آن مربوط به CO2 و 02/72 درصد آن مربوط به N2O گزارش شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Quantification energy use pattern and greenhouse gas emissions in an agroecosystem (Case study: Farms of sugar beet in Hossein abad village of Shirvan city)

نویسندگان [English]

  • Mahdi Babaeian 1
  • Abolfazl Tavassoli 2
  • Mohamad hosein salehi 3
1 Assistant Professor. Department of Plant Production Technology, Higher Education Complex of Shirvan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Agriculture, Payame Noor University, Zahedan, Iran
چکیده [English]

This research examines the energy use patterns and greenhouse gas emission of sugar beet farms in Hossein abad village of Shirvan city, in 2017-18. Data were collected by using a face-to-face questionnaire. Farms were selected with a random sampling method. In this study, the inputs in the calculation of energy use include: human labor, machinery, diesel fuel, chemical fertilizers, farmyard manure, biocides, electricity, water and the output in the calculation of total output energy include plant yield. The results indicated that total energy inputs were 66879.92 MJ ha-1and outputs 1310572.50 MJ ha-1. Of the total energy consumption in sugar beet production, 38.39% is related to the use of chemical fertilizers, 25.95% is related to diesel and 12.69% is related to electricity. Energy use efficiency of 19.59 and energy productivity of 0.72 kg MJ ha-1 were recorded. Chemicals, fuel and electricity played the largest role among energy inputs in beet farms. CO2, N2O and CH4 emissions were 2463.26, 21.02 and 3.26 kg ha-1, respectively. And the amount of global warming potential of these gases was calculated as 9048.85 CO2eq ha-1, of which 0.76% was related to CH4, 27.22% was related to CO2 and 72.02% was related to N2O.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy use efficiency
  • Global warming potential
  • Greenhouse Gases
  • Sugar beet
  • Village