بررسی تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر مصرف خانوارهای روستایی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربت حیدریه

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی

10.22048/rdsj.2021.244091.1869

چکیده

چکیده
تغییر الگوی مصرف خانوار روستایی در ایران یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که از تغییرات اجتماعی و اقتصادی بسیار تأثیر پذیرفته است. توجه به مسئله تخصیص منابع محدود کشور و مدیریت جمعیتی الگوی مصرف خانوارهای روستایی کشور سبب شد است تا بررسی تغییرات الگوی مصرف و عوامل مؤثربرآن از اهمیت بالایی برخوردار باشد. هدف اصلی این مقاله، بررسی تأثیر پویایی جمعیت و میزان تأثیرات عوامل اقتصادی بر تغییرات الگوی مصرف خانوارهای روستایی بوده است. به‌منظور نیل به اهداف این مقاله از روش پانل دیتا با تکیه‌بر اطلاعات درآمد و هزینه خانوار روستایی طی دوره 1395-1385 استفاده‌شده است. نتایج مطالعه نشان داد که تغییرات الگوی مصرف خانوار روستایی با متغیرهای تحصیلات، جمعیت، بیکاری، درآمدکل و هزینه خانوار روستایی رابطه معنی‌داری دارد. و با کاهش میزان تحصیلات و بیکاری میزان مصرف افراد افزایش پیدا می‌کند و با افزایش بقیه متغیرها یعنی جمعیت، درآمد کل و هزینه کل میزان مصرف افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of economic and social factors on the consumption of rural households

نویسنده [English]

  • Fatemeh Masahi 2
2 University of Torbat Heydarieh
چکیده [English]

Changing the pattern of household consumption in Iran is one of the most important issues influencing social and economic changes. Considering the issue of allocation of limited resources of the country and the management of demographic patterns of household consumption patterns, it is important to study the changes in the pattern of consumption and the factors affecting it. The main purpose of this paper is to study the effects of population dynamics and the impact of economic factors on the patterns of rural and urban consumption patterns. In order to achieve the objectives of this paper, panel data has been used with income data and household expenses during the period of 2007-2017.The results of the study showed that the changes in the household consumption pattern with the variables of education, population, unemployment, total income and household expenses are significant.And with a decline in education and unemployment, the rate of consumption increases and with the increase of other variables, ie population, total income and total cost of consumption increases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Panel Data Model
  • life cycle
  • Income and Total Costs