نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکترا توسعه کشاورزی ، گروه توسعه کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، ایران

2 دانشیار گروه توسعه کشاورزی ، گروه توسعه کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی، دانشگاه ازاد اسلامی کرج، ایران

3 دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی، گروه توسعه کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، ایران

4 دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی ، گروه توسعه کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، ایران

چکیده

یکی از راهکارهای توسعه کشاورزی، ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی با هدف جلوگیری از ضایعات محصولات در جهت توسعة کشاورزی و کارآفرینی روستایی می­باشد .با توجه به اینکه یکی از مشکلاتی که هم­اکنون صنایع تبدیلی و تکمیلی خرما در استان کرمان با آن مواجه است، عدم نوآوری در این صنایع و به دنبال آن نداشتن سهم کافی در بازارهای داخلی و بازارهای جهانی است که نتوانسته سهمی در اشتغال و کارآفرینی برای منطقه داشته باشد. بدین منظور، پژوهش حاضر با استفاده از روش پیمایشی و مطالعات میدانی به شیوة  SWOTبه ارائة راهبرد کانونی توسعة صنایع تبدیلی و تکمیلی  در مناطق روستایی شهرستان بم پرداخته شده است.  نتایج نشان داد که استراتژی تدافعی (WT) در الویت استراتژی­ها در توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی قرار دارد. به دلیل توانمندی­ها و ظرفیت­­ها بالای منطقه، آستانة نوآوری و خلاقیت در بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی  مناطق روستایی نیازمند بازنگری و ارائة سیاست­های مناسب برای رفع محدودیت­ها و استفاده از توان­های موجود روستایی و کشاورزی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Development Strategies for Development and Conversion of Date Industries by the Entrepreneurship Approach in Rural Areas (Case Study: Bam Townships in Kerman Province)

نویسندگان [English]

  • Neda Baniasadi 1
  • Davoud Samari 2
  • Seyyed Jamal Farajollah Hosseini 3
  • Maryam Omidi Najafabadi 4

1 Ph.D Candidate, Agricultural Development, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran

2 Associate Professor, Agricultural Development Department, Islamic Azad University, Karaj Branch

3 Associate Professor, Agricultural Development and Education, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran

4 Associate Professor, Agricultural Development and Education, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran

چکیده [English]

One of the solutions for agricultural development is the creation of conversion and complementary industries with the aim of preventing crop waste in agricultural development and rural entrepreneurship. Considering that one of the problems currently faced by date conversion and complementary industries in the Kerman province is the lack of innovation in these industries and the consequent lack of sufficient market share in the domestic and global markets has failed to contribute to employment and entrepreneurship for the region. For this purpose, the present study presents a focal strategy for development of conversion and complementary industries in the rural areas of Bam by using the SWOT method, survey and field studies. The results show that defense strategy (WT) is at the top of strategies in the development of conversion and complementary industries. Because of the region's high capacities, the threshold of innovation and creativity in the rural conversion sector needs to be revised and appropriate policies must be developed to address the constraints and use of existing rural and agricultural capabilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marketing
  • Packaging
  • Processed Products
  • Innovation Management
  • Rural Development
اسکندرپور، ب،. کاوسی کلاشمی ، م،. رفیعی،م،. خلیق خیاوی، پ. 1393. قانون قیمت واحد و یکپارچگی در بازارهای جهانی خرما. تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 6(3): 159-174.
افتخاری،ر.، سجاسی قیداری،ح.، رضوی، ح. 1389. راهبرد های توسعة کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی: مطالعة موردی روستاهای شهرستان خدابنده، توسعه روستا، 1(13): 1-29.
الماسی، ح.، دورفرد، م.1390. تدوین استراتژی گردشگری کشور بر اساس تحلیل ماتریس  SWOT(مطالعه موردی سازمان گردشگری استان تهران). فصلنامه گردشگری و توسعه، 1(1): 121-97.
آمارنامه وزارت جهاد کشاورزی. 1396. نتایج طرح آمارگیری نمونه‌ای محصولات باغی. دفتر. آمار و فنآوری اطلاعات. انتشارات وزارت جهاد کشاورزی، 114.
بنی‌اسدی، ن.، ابراهیمی، م.، خاتون‌آبادی، ا. 1388. بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با کارآفرینی روستای (مطالعه موردی: روستای شهرستان کرمان)، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه صنعتی اصفهان.
بیژنی، م.، فلاح­حقیقی، ن.، کرمی، غ.، عسگری­قدس، م.، و زند، م. 1394. واکاوی ویژگی های روانشناختی کارآفرینانه و عوامل پیش‌برنده و بازدارنده کارآفرینی در دانشکده های کشاورزی (مورد مطالعه: واحدهای منطقه 5 دانشگاه آزاد اسلامی). پژوهش‌های ترویج و  آموزش کشاورزی، 8(29): 79-94.
پوررمضان، ع.، اکبری، ز. 1393. اثرات ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی بر اقتصاد روستایی مورد: بخش مرکزی شهرستان رشت. فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، 3(4): 145-164.
حسینی، ص.، همایون پور، م. 1391. بررسی عوامل مؤثر بر صادرات محصولات کشاورزی ایران. ماهنامه اقتصاد کشاورزی، 4(6): 1-15.
خضری، م.، خاتون‌پور، م. ر.1391. مطالعه وضعیت کشت و تولید خرما در ایران و مهمترین کشورهای عربی. همایش ملی خرمای ایران، دانشگاه شهید باهنر کرمان، 123-129.
رضوانی، م،. نجارزاده، م. 1387. بررسی و تحلیل زمینه های کارآفرینی روستاییان در فرآیند توسعه نواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان براآن جنوبی (شهرستان اصفهان). توسعه کارآفرینی، 1(2): 161-182.
ضرابی، ا.، محبوب­فر، م. 1392. کاربرد مدل QSPM-SWOT-در تدوین توسعه استراتژی گردشگری شهر کاشان. پژوهشی برنامه­ریزی فضایی، 3(4):37-58.
طبیب­زاده، م.، و لشگرآرا، ف. 1392. شناسایی الزامات توسعه مهارت­های کارآفرینی زنان روستایی استان قم، پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی، 4(6): 61-72.
علی آبادی، م.، علم الهدی، و.، جیرفنی، ن.، و فاضل، ش. 1388. بسته­بندی هوشمند در صنایع غذایی. همایش ملی مهندسی شیمی اسلامشهر. باشگاه ّپژوهشگران جوان.
محمدی‌تمری، ز.، رستگاری، ح.، شریف­زاده، م. 1398. غربالگری فازی و ارزیابی موانع و مشکلات کارآفرینی روستایی ایران. مجله پژوهش­های ترویج و آموزش کشاورزی، 1(12): 1-14.
محمدزاد نصرت­آبادی، م،. فمی، ش. 1391. صنایع روستایی رشته مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها. انتشارات دانشگاه پیام نور.
Ahmadi, R., Imani, M., Fadaei, Sh., Khaledi, M. 2016. Prioritizing the Development of Agricultural Conversion and Complementary Industries in Ahar County. Journal of Agriculture and Ecology Research International, 7(2): 1-8.
Sparrowa, D. Traoréb, A. 2018. Limits to the applicability of the innovation platform approach for agricultural development in West Africa: Socio-economic factors constrain stakeholder engagement and confidence. Agricultural Systems. https://doi.org/10.1016/j.agsy.2017.05.014
Deller, S., Kures, M., and Conroy, T. 2019. Rural entrepreneurship and migration. Journal of Rural Studies, 66: 30-42.
El-Mously, M. 2017. Innovating green products as a mean to alleviate poverty in Upper Egyptq. Ain Shams Engineering Journal http://dx.doi.org/10.1016/j.asej.2017.02.001
Ganzer, p., Chais, c., Olea, p. 2017. Product, process, marketing and organizational innovation in industries ofthe flat knitting sector, 14(4): 321-332.
Gümüş, S., Gümüşb, H. 2015. Marketing of Innovation in Business, 3rd International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management, Social andBehavioral Sciences 181:  261 – 268.
Jabbouriab, N., Sirona, R., Zaharic, I., Khalida, M. 2016. Impact of Information Technology Infrastructure on Innovation Performance: An Empirical Study on private Universities in Iraq. 3rd GLOBAL CONFERENCE on BUSINESS, ECONOMICS, MANAGEMENT and TOURISM. Procedia Economics and Finance, 39: 861 – 869.
Martinelli, l., Garrett , R., Ferraz, S., Naylor, R. 2011. Sugar and ethanol production as a rural development strategy in Brazil:Evidence from the state of São Paulo. Agricultural Systems. http://dx.doi.org, 104: 419-428.
Nawaz, F .2009. Critical Factors of Women Entrepreneurship Development in Rural Bangladesh.U.S.A: Bangladesh Development Research Center (BDRC).
Adejuwon O.O., Ilori M. O., Taiwo, K.A., 2016. Technology adoption and the challenges of inclusive participation in economic activities: Evidence from small scale oil palm fruit processors in southwestern Nigeria. Technology in Society. http://dx.doi.org/10.1016/j.techsoc, 47(9): 111-120.
Qamar, M. 2000. Extension, Education and Communication Service Research, Extension and Training DivisionSustainable Development Department Agriculture extension, rural development and the food security chalange. Food and ariculture organization of the under nation, FAO
Ren, S.H. Eisingerich, A, Tsai, H. 2015.  How do marketing, research and development capabilities, and degree of internationalization synergistically affect the innovation performance of small and medium-sized enterprises (SMEs)? A panel. http://dx.doi.org/10.1016/j.ibusrev.2014.11.006
Ren, S. H. B., Eisingerich, A., Tsai, H. 2005. How do marketing, research and development capabilities, and degree of internationalization synergistically affect the innovation performance of small and medium-sized enterprises (SMEs)? A panel data study of Chinese SMEs. International Business Review. http://dx.doi.org/10.1016/j.ibusrev, 24(4):201-208.
Ommani, A. R. .2015. Analyze of Predictive Model of Innovation Management in Processing and Complementary Industries of Livestock Products. International Journal of Agricultural Management and Development, 5(1): 27-32.
Roomi M.A. and Parrott G .2008. Barriers to development and progression of women entrepreneurs in Pakistan, The Journal of Entrepreneurship, 17: 59–72.
Simon (Tsaia), Ch., Wang,. Y. 2017. Experiential value in branding food tourism. Journal of Destination Marketing & Management. 6 (1): 56-65
Sathiabama, K. 2010. Rural Women Empowerment and Entrepreneurship Development. From: http://ideas.repec.org
Wilkinson, J. & Rocha, Rudi, 2008, Agro–industry Trends, Patterns &Development Impacts, Global Agroindustries Forum, New Delhi, 1-13.
Truong, Y, Klink, R, Simmons, G, Grinstein, A, Palmer, A.2017. Branding strategies for high-technology products: The effects ofconsumer and product innovativeness. http://dx.doi.org