نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه ارومیه، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته اقتصاد کشاورزی دانشگاه ارومیه

چکیده

با گذار از کشاورزی سنتی به مرحله نوین و با فاصله گرفتن مراکز مصرف از نواحی تولید که اکثر قریب به اتفاق آن در مناطق حاشیه‌ای و روستایی قرار گرفته است، موضوع بازاریابی محصولات کشاورزی اهمیت فزاینده‌ای یافته‌ است. با توجه به اهمیت اقتصادی ماهی در اقتصاد کشور و با عنایت به رقابت‌های جهانی در زمینه محصولات کشاورزی و ظرفیت بالای تولید ماهی، در این تحقیق به بررسی حاشیه بازاریابی ماهی و تأثیر آن بر اشتغال و جذب روستانشینان به این حرفه، پرداخته شده است. داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی و از طریق تکمیل پرسشـنامه از 232 تولیدکننـده ماهی قزل‌آلا، 25 عمده‌فروش و 60 خرده‌فروش در سال 1395 در شهرستان اهواز جمـع‌آوری شـده اسـت. در این مطالعه داده‌ها به وسیله الگوی مارک- آپ برآورده شده که نتایج به دست آمده نشان داده است که حاشیه‌های کل بازاریابی، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی برای هر کیلوگرم ماهی، به ترتیب 158585، 38268 و 120317 ریال است. همچنین با یک واحد افزایش در قیمت خرده‌فروشی و هزینه خدمات بازاریابی، به ترتیب حاشیه بازاریابی 89/0 و 31/0 واحد افزایش خواهد یافت. ضریب هزینه بازاریـابی 29 درصـدی ماهی قزل‌آلا نـشان می‌دهد که هزینه‌های بازاریابی بـرای ماهی قزل‌آلا در شهرستان اهواز، 29 درصد از متوسط قیمـت هـرکیلو ماهی قزل‌آلا را به خود اختصاص داده است. بر اساس برآورد این الگو، قیمت خرده‌فروشی و هزینه‌های بازاریابی رابطة مستقیم و معنی‌دار و درآمد تولیدکننده رابطه معکوس و معنی‌دار با حاشیه ‌بازاریابی ماهی دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigation of fish marketing routes in Ahvaz villages

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Arsalanbod 1
  • Azar Shahbazi 2

1 Associate Professor of Agricultural Economics, Urmia University, Iran

2 MSc. Graduated (Master) of Agricultural Economics, Urmia University

چکیده [English]

The marketing of agricultural products has become increasingly important with the transition from traditional agriculture to the new stage, and given the fact that the centers of consumption of fish are far from the production areas, most of which are in the peripheral and rural areas. Considering the economic importance of fish in the country's economy and considering global competition in agricultural products and the high capacity of fish production, this study examines the marketing margin of fish and its impact on employment and attracting villagers to this profession. Data and information was collected through questionnaires from 232 salmon producers, 25 wholesale and 60 retailers in Ahwaz in 1395. In this study, data was collected by the markup-up model. The results showed that the margins of total marketing, wholesale and retail sales per kg of fish were 158585, 38268, and 120317 Rials, respectively. Also, with an increase in retail prices and the cost of marketing services, the marketing margin will increase by 89% and 0.31 units, respectively. The marketing cost coefficient of 29% of trout showed that marketing costs for salmon in Ahwaz were 29% of the average price per kilo of trout. Based on the estimated model, retail prices and marketing costs have a direct and significant relationship with producer income and have a reverse and significant relationship with the marketing margin of fish.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marketing Margin
  • Fishery
  • Village Ahvaz city
  • Stata