نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

2 دانشجوی دکتری آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده

کارآفرینی فرآیندی است که نقش حیاتی در تداوم، رشد و توسعه ملّی ایفا می­کند. اهمیت آن تا جایی است که اقتصاد دانان، کارآفرینان را موتور رشد و توسعه اقتصادی جامعه می­دانند. ارتقای فعالیت­های کارآفرینانه­ زنان، محرکی مؤثر برای رشد و توسعه اقتصاد و بهبود کیفیت زندگی آن­ها محسوب می­شود. هدف اصلی این تحقیق،‌ شناسایی عوامل مؤثر بر رشد کارآفرینی در کسب­وکارهای کوچک(SME) زنان روستایی شهرستان اسلام­آباد غرب با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا بود. این تحقیق به‌صورت کیفی و با مشارکت 48 نفر از زنان کارآفرین روستایی انجام شده است. اطلاعات از طریق مصاحبه­های صورت­گرفته با زنان کارآفرین جمع­آوری و برای تحلیل داده­ها نیز از روش تحلیل محتوا استفاده شد. نتایج تحلیل محتوای نظرات زنان روستایی عوامل مؤثر بر رشد کارآفرینی در کسب­وکارهای کوچک را هفت دسته عوامل کلی فردی، محیطی، فرهنگی- اجتماعی، انگیزشی،  آموزشی- ترویجی، سیاست­گذاری و مدیریتی نشان­داد. لذا با عنایت به نتایج تحلیل صورت­گرفته و به­منظور افزایش کمّی شمار کارآفرینان روستایی، ارتقای کیفی مقوله­ کارآفرینی در کسب­وکارهای کوچک و گسترش فرهنگ کارآفرینی و خوداشتغالی در جامعه­روستایی به­ویژه در بین زنان روستایی که بازوان توانای فعالیت­های روستایی محسوب می­شوند، به­کارگیری سیاست­های تشویقی و حمایتی از سوی دولت پیشنهاد می­گردد.  لذا توجه نمودن به متغیرهای هر کدام از این مؤلفه­ها و تقویت آن­ها می­تواند سبب ایجاد انگیزه در زنان روستایی و توسعه این نوع کسب و کار در روستا گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identify factors affecting the development of entrepreneurship in small businesses (SME) Rural Women Islamabad city using the techniques of content analysis

نویسندگان [English]

  • Bahman Khosravipour 1
  • Soheila Pourjavid 2

1 professor of University of Khuzestan Ramin Agriculture and Natural Resources

2 Ph.D Student of Agricultural Extension and Education, University of Khuzestan Ramin Agriculture and Natural Resources

چکیده [English]

Entrepreneurship is a process that plays a critical role in the continued growth and national development plays. Its importance to the point that economists, entrepreneurs are the engine of economic growth and development. Promote women's entrepreneurial activities, effective stimulus to growth and economic development and improve the quality of their life is. The aim of this study was to identify factors affecting the development of entrepreneurship in small businesses (SME) Rural Women Islamabad city was using the techniques of content analysis. This form of qualitative research is done with the participation of 48 entrepreneurship Rural Women Islamabad city. Information is collected through interviews with women entrepreneurs, and Content analysis was used to analyze the data. The content analysis showed that, personal factors, environmental factors, Socio-cultural factors, motivational factors, Education and extension, Policy factors and management factors, the general factors that are influencing the entrepreneurship in small businesses (SME) Rural. Therefore, with regard to the results of the analysis has been done to increase slightly the number of entrepreneurs in rural, Quality improvement category entrepreneurship in rural small businesses (SME) and the culture of entrepreneurship And self-employed in rural communities, especially among rural women whose arms are capable of rural activities, Policy to encourage and support small businesses (SME) Rural women are recommended by the government. Therefore Regarding the variables of each of these components and strengthen them can Motivate women in rural areas and development of the business in the village.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Rural Development
  • Small businesses (SME)
  • Rural Women
آشتیانی، م. و یمنی‌دوزی سرخابی، م (ترجمه). 1375. تحلیل محتوا. باردن، ل، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. تهران. 285 ص.
تقی­بیگی، م.، آگهی، ح. و میرک­زاده، ع. ا. 1392. بررسی موانع و راه­کارهای مناسب توسعه مشاغل خانگی زنان روستایی شهرستان اسلام آباد غرب. فصلنامه پژوهش­های روستایی، 5(2): 283-310.
حسینی، ط. و لشگرآرا، ف. 1393. شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه مهارت­های کارآفرینی در تعاونی­های زنان روستایی استان فارس. پژوهش­های ترویج و آموزش کشاورزی، 2(7): 13-35.
نایبی. ه (ترجمه). 1394. تحلیل محتوا (مبانی روش شناسی).کلوس کریپندورف. نشر نی. تهران، 262 ص.
کیاکجوری، ک.، رودگرنژاد، ف. و پورعیسی، م. 1391. ارائه مدل مفهومی از موانع مؤثر بر توسعه کارآفرینی روستایی. همایش ملی توسعه روستایی، دانشگاه گیلان، شهریور، رشت، 6 ص.
Ferri, E. and Prior, D. 2011. Environmental Factors and Social  entrepreneurship: an Institutional analysis”. Available from http://webs2002.uab.es/dprior/docs_seminario_doctorado_2010_11/Ensa yos/02_Elisabeth_Ferri_Jimenez. pdf.
Golrod, P. 2010. Family and solution developing entrepreneurship of women, womenstudy,7(21): 131-149.    
Hurley, A. 2000. Incorporating Feminist Theories in to soci- ological theories of entrepreneurship,women in management Re- view, 14(2): 54-62.
Lieen, F. and Chen, Y.W. 2009. Development and Cross-cultural Application of a Specific Instrument to Measure Entrepreneurial Intentions, Entrepreneurship:Theory and Practice, 33)3(: 593-617.