نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

یکی از مسائلی که در امر مدیریت ‌پسماند حائز اهمیت است، مبحث مکان‌یابی محل ‌‌دفن پسماند و شیرابه‌های ناشی از آن در ‌نواحی روستایی است. تاکنون در رابطه با ارزیابی ‌آسیب‌پذیری آلودگی آبخوان با استفاده از این مدل‌ها و یا مدل‌های مشابه(مانند‌Avi و Sintacs‌و‌ Siو...) مطالعات زیادی انجام شده است. ‌اما باتوجه به اهمیت موضوع پسماند و تاثیر آن بر‌محیط‌ اطراف و همچنین آلودگی آبهای زیرزمینی توسط شیرابه‌‌ پسماندها، این مدلها به‌ عنوان ابزاری‌ توانمند جهت توصیف حفاظت از این‌ چنین مناطقی است که متاثر از آلاینده‌ها هستند. هدف‌ اصلی از انجام این تحقیق کاربرد مدل Gods در انتخاب محل دفن پسماند است. در واقع محل ‌دفنی انتخاب شود که کمترین تاثیر از آلودگی آبخوان را داشته باشد.‌ روش‌های گردآوری این پژوهش، اسنادی(کتابخانه‌ای)، میدانی و روش مطالعه توصیفی- تحلیلی است. در این پژوهش از مدلGods جهت مکان‌یابی محل‌ دفن پسماند روستایی استفاده شده است. باتوجه‌ به نقشه آسیب‌پذیری آبخوان و با در ‌نظر‌‌گرفتن میزان پتانسیل ‌آلودگی -آبخوان در قسمت‌های مختلف می‌توان مکان مناسبی جهت ‌دفن ‌پسماند تعیین کرد. نتایج نشان می‌دهد با استفاده از مدل Gods در وضع موجود حدود % 6/1 درصد محدوده مورد مطالعه ‌مجموعاً در وضعیت آسیب‌پذیری خیلی‌کم و قابل اغماض قرار گرفته که می‌توان با در نظر‌گرفتن این نواحی مکانی مناسب جهت دفن‌ پسماند تعیین ‌کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The application of the GODS model in selection of appropriate area of the rural landfill

نویسندگان [English]

  • saeed maleki 1
  • mahmud abiyat 2
  • ali keumarsi 2

1 ahvaz

2 Associate prof, Geography and Rural Planning, shahid chamran university of ahvaz, Iran

چکیده [English]

One of the things that is important in waste management. Topic, Site Selection landfill and leachate from this landfill in the rural areas. So far in relation to aquifer pollution vulnerability assessment by using these models or similar models (like Avi and Drastic, Si, etc.) Many studies have been done. But According To The importance of waste and its impact on the surrounding environment as well as pollution of groundwater by leachate waste, this model is described as a powerful instrument for the protection of these areas that are affected by contaminants.The aims of this research the application of the GODS model in selection of appropriate area of the rural landfill. In fact should be select landfill sites that have the least impact on the aquifer pollution. Methods of collecting this research uses attritional, case study and study method are descriptive-analytical methods .In this Study, Gods model was used to landfill site selection. Each of these models are made from combining the hydrogeological parameters affecting the transport of contaminants to the aquifer. These parameters appear in the GIS software for seven layer that the necessary checks on them. Results show By using Gods model in the current situation, about 1.6 % of the study area in total In a state of vulnerability has been very low and be negligible that Can be determined by taking these areas are great place to landfill.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The vulnerability of the aquifer
  • Waste leachate
  • Waste Management
  • Landfill Site
Rosen, R. 1994. A study of the DRASTIC methodology with emphasis on Swedish condition. Groundwater, 32: 278-285.