نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده

هدف اساسی این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر پایداری شرکت‌های تولیدکننده بذر استان خوزستان می‌باشد. روش پژوهش، پیمایشی و از نوع توصیفی- همبستگی و علی- ارتباطی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیۀ اعضای هیأت مدیره شرکت‌های تولیدکننده بذر در استان خوزستان می‌باشد (72=N). با استفاده از روش تمام‌شماری، 72 پرسشنامه توزیع گردید. ابزار مورد استفاده برای گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود که از لحاظ روایی و پایایی در سطح مطلوب بوده است. بر اساس نتایج حاصل از پژوهش، منابع اطلاعاتی، مشارکت اجتماعی، منزلت اجتماعی و میزان سطح تحصیلات در سطح 001/0 معنی‌داری شدند. همچنین، متغیرهای میزان مساحت زمین، تعداد انبار و سوله، درآمد شرکت، کلاس‌های آموزشی و سن در سطح 005/0 معنی‌داری شدند. نتایج حاصل از رگرسیون گام‌ به‌ گام نشان‌داد متغیر میزان منزلت اجتماعی، سن و درآمد شرکت 57 درصد از تغییرات متغیر وابسته تحقیق را تبیین می‌کنند. هم‌چنین نتایج تحلیل‌عاملی مربوط به گویه‌های پایدارسازی شرکت‌های تولیدکننده بذر استان خوزستان نشان‌داد پنج عامل حمایتی و نظارتی، آموزش و توانمندسازی، استانداردسازی و رضایت‌مندی، کاربرد فناوری‌های نوین و مهارت‌های بازرگانی در مجموع 25/70 درصد از واریانس پایداری شرکت‌های تولیدکننده بذر را به خود اختصاص می‌دهند، لذا پیشنهاد می‌گردد، مسئولین امر با نظارت دقیق بر بازار این نهاده از نابسامانی بازار جلوگیری و از به وجود بازارهای غیر‌رسمی که باعث بی‌ثباتی شرکت‌ها می‌شود جلوگیری به‌عمل آورند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of stabilizing factors for the seed producing companies of the province of Khuzestan using a causal-correlational survey

نویسندگان [English]

  • ali pazhuhan 1
  • Ahmad-reza Ommani 2
  • Navid Habibi ghahfarokhi 1

1 M.Sc. Agricultural Management, Islamic Azad University of Shooshtar

2 Assistant Professor, Department of Agricultural Management, Islamic Azad University of Shooshtar Cyrus Salmanzadeh

چکیده [English]

The main purpose of the present study is to investigate the stability of seed producing companies in the Khuzestan Province, I.R. Iran. This research is a causal-correlational survey. The statistical population consisted of all members of the board of directors of seed producing companies in the Khuzestan Province (N=72). Seventy two questionnaires were distributed using the full enumeration method. Finally, fifty questionnaires were collected and analyzed since a few of the members were not willing to respond to the questionnaires. A questionnaire was used for data collection which was satisfactory in terms of reliability and validity. After completing the questionnaire and data collection, the SPSS software package was used for data analysis. Based on the results of the present study, a significant relationship was found between information resources, social participation, social status and education level with the dependent variable set at the level of 0.001. Also, a significant relationship was observed between the land area, number of warehouses and silos, corporate income, educational courses and age with the dependent variable set at the level of 0.005. The results of stepwise regression showed that the social status, age and corporate income account for 57 percent of the variations of the dependent variable. Moreover, the results of factor analysis related to the stabilizing factors of the seed producing companies of the Khuzestan province showed that supporting and regulatory factors, education and empowering, standardization and satisfaction, application of new technologies and business skills allocate themselves a total of 70.25 percent of the variance of stability of the seed producing companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stabilization
  • Khuzestan
  • Seed
  • Seed Producing Companies
آقاصفری، ح.، حسینی، س. م. و کرباسی، ع. 1393. شناسایی و تدوین راهبردهای مناسب توسعة تعاونی­های تولید کشاورزی ایران. فصلنامه تعاون و کشاورزی ایران، 3 (10): 65-84.
پژوهان، ع.، عمانی، ا. ر. و سلمانزاده، س. 1390. عوامل مؤثر بر پایدارسازی تشکل آب بران. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر. 
حیدری ساربان، و. 1390. بررسی عوامل مؤثر بر تشکیل تعاونی­های تولیدی در مناطق­روستایی (مطالعه موردی، استان اردبیل). پژوهش‌های جغرافیایی انسانی، 80: 103ـ 118.
خسروی پور، ب. و فروشانی، ن. 1390. مشارکت زنان و توسعه پایدار روستایی. کار و جامعه، 132-133: 56-68.
حجتی، ا. 1380. توسعه کشاورزی و امنیت سرمایه‌گذاری. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، 9(33): 131-124
جبرئیلی، م. 1382. اهمیت صنایع تبدیلی در توسعه کشاورزی. ماهنامه صنایع­غذایی و کشاورزی، انتشارات جهاد کشاورزی. تهران، 12: 29-25
فتحی، س. و مطلق، م. 1389. رویکرد نظری بر توسعه پایدار روستایی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ITC). فصلنامه جغرافیای انسانی، (2)2: 47-66.
کرمی، ش. و علی بیگی، ا. ح. 1393. شناسایی و اولویت بندی عوامل تأثیرگذار بر توسعه تعاونی­های تولیدی کشاورزی. فصلنامه تعاون و کشاورزی، 3 (10): 111-140.
محمودی، س. 1378. مدیریت تقاضا و مدیریت تأمین و توسعه­منابع آب دو محور اساسی توسعه­پایدار در بخش آب‌. مجله آب و محیط­زیست، 18: 62-57
مطهری، م.، عمانی، ا. ر. و سلمانزاده، س. 1388. آسیب­شناسی شرکت­های تعاونی تولیدات کشاورزی شهرستان نجف­آباد. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر.
Badri, A. 1995. Rural planning in iran, payam – eNoor University, 15 – 16.
Eid, M., Metin, I. and Celik, M. 2012. Taking a photo of Turkish fishery sector: aswot analysis. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 58: 1515-1524.
Joneydi, M. S. 2012. Factors affecting in sustainability of agricultural production systems in Iran. Scholars Research Library. Annals of Biological Research, 3(9): 4578-4583.
Lane, M. 1999. Environmentalism and Sustainability, University of Ausuin, Texas.
Montes, N. D., and Madomba, J. A. B. 2013. A review alliances and cooperative business models in contemporary cooperativism: Strategic implications for sustaining                 Philippine cooperative enterprises. Commemorative book. Cooperative Enterprise Development, 44-51.
Nkhoma, A. T. 2011. Factors affecting sustainability of agricultural cooperatives: lessons from Malawi. A thesis presented in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Agricommerce at Massey University. New Zealand, March, 2011(Doctoral dissertation).
Rajaei, Y., Yaghoubi, J. and Donyaei, H. 2011. Assessing effective factors in development of entrepreneurship in agricultural of Zanjan province. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 15: 1521- 1525.