نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ترویج و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی، گروه ترویج و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی میزان رضایتمندی روستاییان از اجرای طرح هادی با استفاده از مدل کانو در روستای قره‌آغاج‌کوه شهرستان ارومیه انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق را کلیه سرپرستان خانوار روستای قره‌آغاج‌کوه تشکیل دادند که تعداد 204 نفر از آنان با استفاده از جدول کرجسی- مورگان به عنوان نمونه تعیین و مورد ارزیابی قرار گرفتند. ابزار پژوهش پرسشنامه زوجی مدل کانو بود که روایی آن توسط صاحب‌نظران مسلط به موضوع تحقیق مورد تأیید قرار گرفت. برای بررسی پایایی، تعداد 30 پرسشنامه خارج از نمونه تکمیل و مقدار آلفای-کرونباخ0.883 بدست آمد که نشان‌دهنده‌ی پایایی مطلوب پرسشنامه بود. عوامل مؤثر بر رضایتمندی روستاییان از اجرای طرح هادی به سه بخش الزامات عملکردی، اساسی و انگیزشی طبقه‌بندی شدند که 11 نشانگر در گروه الزامات اساسی، 6 نشانگر در گروه الزامات عملکردی و 8 نشانگر در گروه الزامات انگیزشی قرار گرفتند. یافته‌های حاصل از مدل کانو نشان داد که بیشترین میزان رضایت روستاییان از اجرای طرح هادی در زمینه‌ی تامین نیازهای اساسی مربوط به نشانگر ضابطه‌مند شدن ساخت‌و‌سازها با ضریب رضایت 0.55 و کمترین میزان مربوط به نشانگر جمع‌آوری و دفع زباله با ضریب رضایت 0.08 است. همچنین در بین عوامل الزامات عملکردی نیز بیشترین میزان رضایت به نشانگر افزایش میزان گرایش به فعالیت در بخش خدماتی روستا با ضریب رضایت 0.88 و کمترین میزان به نشانگر توجه به بافت های با ارزش تاریخی و فرهنگی روستا با ضریب رضایت0.62 اختصاص یافت. در گروه الزامات انگیزشی نیز بیشترین و کمترین میزان رضایتمندی به ترتیب مربوط به نشانگر افزایش قیمت اراضی با ضریب رضایت0.92 و افزایش میزان سرمایه گذاری در روستا و فرصت‌های اقتصادی جدید با ضریب رضایت 0.75 اظهار شده است. در اولویت برای بهبود عوامل مربوط به سه گروه، اولویت ابتدا با الزامات اساسی، سپس الزامات عملکردی و سرانجام الزامات انگیزشی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluating the Level of Villagers' Satisfaction with the Implementation of the Hadi Project Using the KANO Model (Case Study: Qara Aghaj Kuh Village, Urmia city)

نویسندگان [English]

  • fatemeh kazemiyeh 1
  • Asma Eidi 2

1 Assistant Professor Dept. of Extension and Rural Development, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Iran

2 Ph.D. Student of Agricultural Development, Dept. of Extension and Rural Development, Faculty of AgricultureUniversity of Tabriz, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the satisfaction of villagers with the implementation of the Hadi project using the Kano model in Qara Aghajkooh village of Urmia city. The statistical population of the study consisted of all heads of households in Qara Aghajkooh village, 204 of whom were selected and evaluated using the Krejcie-Morgan table as a sample. The research tool was a KANO couple questionnaire whose validity was confirmed by experts in the field. To evaluate the reliability, 30 out-of-sample questionnaires were completed and the Cronbach's alpha value was 0.883, which indicated the optimal reliability of the questionnaire. Factors Affecting Villagers' Satisfaction with the Implementation of the Master Plan According to the Kano model, they were classified into three sections: functional, basic and motivational requirements. Findings from Kano model showed that the highest level of satisfaction of villagers with the implementation of the master plan in the field of meeting the basic needs of the factor of standardization of structures with a coefficient of satisfaction of 0.55 and the lowest level of factor garbage collection and disposal with a satisfaction coefficient of 0.08. Also, among the factors of functional requirements, the highest level of satisfaction was allocated to the factor of increasing the tendency to work in the service sector of the village with a satisfaction coefficient of 0.88 and the lowest amount to the factor of attention to historical and cultural values of the village with a satisfaction coefficient of 0.62. In the group of motivational requirements, the highest and lowest levels of satisfaction are related to the factor of increasing land prices with a satisfaction coefficient of 0.92 and increasing the amount of investment in rural areas and new economic opportunities with a satisfaction coefficient of 0.75, respectively. In order to improve the factors related to the three groups, the priority is first with the basic requirements, then the functional requirements and finally the motivational requirements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hadi Project
  • Qara Aghaj Kuh
  • Rural Areas
  • Satisfaction
آمار، ت. و صـمیمی شـارمی، ر. 1388. ارزشـیابی اثرات کالبدی اجرایی طرح های هادی روستایی مطالعـه مـوردی شهرستان رشت بخش خمام. فصلنامه مسـکن و محـیط روسـتا، 127: 55-44.
برزو، غ.ر.، شاه حسینی، ا، عباسی قنواتی، م. ص.، ولی­زاده، ا.، باقرنسب، م.، بهرامی، م.، عبدالملکی، س. و زرافشانی، ک. 1389.  ارزشیابی کیفی اجرای طرح هادی در روستای کرناچی شهرستان کرمانشاه - کاربرد نظریه بنیانی. پژوهش های روستایی. 1 (3): 172-153.
بهرامی، ر. 1398. ارزیابی میزان انطباق استاندارهای تعریض و اصلاح معابر با نیازهای روستاییان (موردمطالعه: روستاهای شهرستان پاوه). پزوهش­های روستایی، 11(1): 190-205.
ترکاشوند، ع. 1388. الگوی کالبدی طرح هادی روستایی. رساله دکتری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران.
عظیمی، ن.، مولایی هشجین، ن. و علیزاده، ع.ر. 1390. بررسی عوامل جغرافیایی موفقیت اجرای طرح  هادی روستایی در شرق استان گیلان. فصلنامه چشم انداز جغرافیایی (مطالعات انسانی)، 6 (16): 98-84.
محمدی، س. طیب­نیا، س. ه. تابا، ب. و داودی، آ. 1396. تحلیل اثرات اجرای طرح­های هادی روستایی در بهبود کیفیت زندگی روستاییان، مطالعه موردی روستاهای بخش خاوومیرآباد شهرستان مریوان، فصلنامه علمی پزوهشی مطالعات برنامه‌ریزی سکونتگاه­های انسانی، 12 (2): 411-291.
مطیعی لنگرودی، ح. و یاری حصار، ا. 1389. محفاظت محیط زیست و  برنامه­ریزی توسعه فیزیکی روستا با تاکید بر ارزیابی طرح­های هادی روستایی. فصلنامه جغرافیا و برنامه­ریزی محیطی، 21 (3): 60-45.
یاسوری، م. نوروزی­نژاد، م. و امامی، س. ف. 1400. شناخت میزان رضایتمندی روستاییان از اجرای طرح هادی (مورد مطالعه دهستان دیوشل شهرستان لنگرود)، نشریه علمی برنامه­ریزی توسعه کالبدی، 6(3): 41-56.
Chen, C. Ao, Y. Wang, Y. and. Li, J. 2018. Performance appraisal method for rural infrastructure construction based on public satisfaction, PLoS ONE 13(10): 1-18.
Fajri1, M. and Rarasati, A. 2019. Impacts of infrastructure development in the villages of Batang Regency in terms of social, economy, education, and health, The  Conference for Civil Engineering Research Networks ConCERN.
Honey, R. and Abu Kharmeh, S. 2002. Rural policy in Jordan’s 1986-1990 development plan, Journal of Rural Studies, 5 (1): 75-85.
Long, H., Zou, J., Pykett, J. and Li, Y. 2012. Analysis of rural transformation development in China since the turn of the new millennium. Journal of Applied Geography, 31 (9): 1094- 1105.
Moseley, M.J. and Owen, S. 2008. The future of services in rural England: The drivers of change and a scenario for 2015, progress in planning, 69 (3): Pages 93-130.
Wang, P. Qin, X. and, Li, Y. 2021. Satisfaction Evaluation of Rural Human Settlements in Northwest China: Method and Application, Journal of Land, 10, 813: 1-13.